Archive za leden, 2012

Pokud by křesťan volit?

Úterý 31 ledna 2012

COGwriter

Čtyři muži z republikánské strany jsou ještě poněkud stojí v jejich snaze sesadit amerického prezidenta Obamu a získat svou práci.

K dispozici jsou dva katolíci , jeden Mormon , a jeden Křtitele běží na republikánskou nominaci, aby se běh proti poměrně bezbožný demokrata Baracka Obamy (který také tvrdí, křesťanskou víru).

V případě skutečné křesťany volit?

Je-li demokracie měl být schválen v Bibli pro křesťany, s největší pravděpodobností by to být sankcionováno v Novém zákoně. Řecké a římské demokratické postupy byly všeobecně známé a pak. Demokracie není americký vynález (ani republikánská forma vlády).

V Novém zákoně čteme o Ježíši jmenování apoštolů. Pavel píše, že Bůh nejprve jmenoval apoštoly, druhotně proroky, atd pro poučné tělo Kristovo (Efezským 4: 11,12).

Když Jidáš potřeba vyměnit (po zradu Ježíše a jeho sebevraždě), apoštolové neměli volby, oni následovali biblický příklad hledání Boží vůle:

Ty, ó Pane, kteří vědí, srdce všech, přehlídky, která z těchto dvou, které jste vybrali ... A oni odevzdali své pozemky. (Skutky 1: 24,26).

Všimněte si, že apoštolové nerozhodl, že jsou způsobilí vidět do srdce člověka.

Někteří psali, že různé formy demokracie jsou nyní přijatelné, protože se domnívají, že některá písma v knize Skutků vyplývá to. Primární verše se zdají být v příběhu zákonů 15. Ve Skutcích 15 mnoho z apoštolů a starších se sešli, aby diskutovali obřízky a pohanské věřící. Množství poradců byla použita k projednání této záležitosti. Někteří lidé se domnívají, že používání radu svědčí demokracie. Nicméně skutečnost, že bylo použito množství poradci nemění Boží formu vlády. Ve Starém zákoně čteme, že nejen Bůh vždy podporovat tuto praxi (Př 11:14), jsme se také dočíst, že Bůh sám zapojen do ní (II Chron 18, 18-21); tedy skutečnost, že někteří z vedení církve a následně tuto praktiku pouze ukazuje, že Boží vládní praxe ze Starého zákona měly být i nadále.

Je zajímavé si všimnout, něco jiného uvedené v knize Skutků,

"A teď vám říkám, aby od těchto mužů a nechat je na pokoji; protože pokud tento plán nebo tyto práce lidí, bude to přijde k ničemu; ale pokud to je z Boha, nelze svrhnout to, abyste nebyli dokonce zjištěno, že v boji proti Bohu "(Skutky 5: 38-39)

T hadice kteří volí ve světských volbách zřejmě myslí, že vědí aspekty Božího plánu, že neexistuje žádný způsob, jak člověk by mohli vědět. Ale když se podíváme na to, co Bůh řekl Samuelovi, jeden jasně volal a jmenován Bohem, když Samuel myslel, že ví, kdo by měl být příštím králem nad Izraelem,

Tak tomu bylo, když přišli, že se podíval na Eliaba a řekl: "Jistě pomazaného Hospodinova je před ním." Ale Hospodin řekl Samuelovi: "Nedívej se na jeho vzhled, nebo na vrcholu své postavy, protože já odmítli ho. Hospodin nevidí, jak člověk vidí; pro člověka se dívá na vnější vzhled, ale Hospodin se dívá na srdce "(1 Sam 16: 6-7).

Je také zajímavé si uvědomit, že mnoho lidí, kteří se domnívají, že Nový zákon sankce demokracie také věří, že Boží budoucí vládnoucí vlády (v Božím království), nebude demokracie.

Ježíš řekl apoštolům, že budou vládci nad dvanácti kmenů Izraele v jeho království (Lukáš 22:30). Ježíš vybral učedníky, ale nedostali své pozice před jakoukoli formou demokracie (Jan 15:16, 6:70). Bůh, a ne člověk, vybral Davida, aby byl králem nad Izraelem původně (Skutky 13:22), a také vybrán ho, aby byl králem nade vším Izraelem na světě dopředu (Jer 30: 9).

Mimochodem, Ježíš řekl, že Bůh Otec vyhradil, kdo bude mít určité postavení autority v Božím království (Mt 20:23). Odměny v království bude Ježíš ", čímž se získá (Zj 22,12); nebudou pro lidi, aby se na sebe.

Demokracie nebude Boží forma vlády v jeho království.

Proč?

Jedním z mnoha problémů, hlasování je, že žádný člověk si myslí, že tak, jak Bůh dělá.

"Pro mé myšlenky nejsou vaše myšlenky, ani se vaše cesty mé cesty", praví Hospodin (Iz 55: 8).

Když byl Ježíš na zemi vyhlásil evangelium království Božího a řekl lidem, aby činili pokání (Marek 1: 14-15). Ježíš odmítl účastnit se i ty nejzákladnější vládní rozhodnutí, když byl na zemi (Lukáš 12: 13-14).

I když Ježíš učil, že bychom měli platit daně (Mt 22: 17-21), On také učil, že jeho království není z tohoto světa (John 18:36). Ježíš učil své učedníky, aby jít do světa a hlásejte evangelium všem (Mat 28: 19,20). Ježíš řekl, že jeho učedníci měly být ve světě, ale ne to (Jan 17:16).

Apoštol Petr jasně pochopil. Napsal, že jsou součástí Božího lidu udělal jednu část svatého národa (I Pet 2: 9). Apoštol Pavel napsal, že na tomto světě je zlo (Gal 1: 4). Bible varuje před následky jsou součástí světových systémů a jeho vlády a říká nám, aby se z ní a být samostatný (Zj 18: 2-5).

Podívejte se na to, co Bible učí se stane v posledních dnech a co Křesťané mají dělat,

Ale vím, že v posledních dnech nastanou časové nebezpeční přijde: Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, chlubní, pyšní, zlolejci, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní, bez lásky, nemilosrdnými, pomlouvači, bez sebeovládání , brutální, odpůrci dobrých, zrádců, svéhlavý, povýšeným, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha, které mají formu zbožnosti, ale popírají jeho sílu. A od takoví lidé odvracejí! (2 Tim 3: 1-5).

Všimněte si, že Boží slovo není podporovat hlasování jako řešení.

Pavel řekl, že křesťané mají být posly Kristovými (II Kor 5,20). Velvyslanci často žijí v cizích zemích, z nichž některé jsou zjevně nepřátelské k jejich víry. Ambassadors, i když žijí v jiných společnostech, nezahrnují se v politice společností, které žijí. Je čas, aby Boží lid, aby se v průběhu vlády tohoto světa, ale to ještě není (John 18:36 , Dan 7: 17-18). Bude to po druhém příchodu Ježíše Krista (I Thes 04:16, Rev 11:15).

Pro křesťany, Petr napsal,

Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Poté, co nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; jakmile jste se nedostali milosrdenství, ale teď jste obdrželi milost. Vážení přátelé, naléhavě vás žádám, jako cizinci a cizinci ve světě, aby se zdržely hříšných tužeb, které válka proti duši. Žít tak dobré život mezi pohany, že i když tě obvinit dělá špatně, mohou viděli vaše dobré skutky a velebit Boha v den, kdy nás navštíví. Odeslat sami pro Pána, aby každý orgán zřízený u mužů: zda králi, jako nejvyšší orgán, nebo guvernéři, kteří jsou od něho poslaným trestat ty, kdo udělal špatně, a pochválit ty, kteří pravdu. Pro to je Boží vůle, že dělá dobře, měli byste ztišit neznalý řeči o hlupáků (1 Petr 2: 9-15).

Cizinci, samozřejmě, nehlasují.

Nyní Bible se zmiňuje o jednu konkrétní hlas apoštol Pavel (když byl ještě Saul a tak nekonvertovaný). Všimněte si, co řekl později o něm:

Opravdu jsem si myslel, já musím dělat mnoho věcí, proti jménu Ježíše Nazaretského. To jsem také dělal v Jeruzalémě, a mnohé z svatých Zavřel jsem ve vězení, vzav moc od předních kněží; a když se k smrti, jsem cast svůj hlas proti nim (Skutky 26: 9-10).

A zatímco nahoře je samo o sobě deku odsouzení všech hlasování, to je jediný případ, kdy slovo "hlas" nebo "hlasování" je v Bibli. A to ukázat, že i nábožensky horliví / konzervativní jedinci ne vždy volit správně a může dělat mnoho věcí, proti jménu Ježíše Nazaretského.

Nevěřím, že Bible sankce křesťané hlasování v tělesných volbách. Nedomnívám se, že nadcházející volby prezidentské v USA, nebo voleb v ostatních Anglo-pocházející národů bude mít za následek druhu pokání, že tyto národy potřebují.

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Pokud by křesťan volit? Tento článek poskytuje některé biblické zdůvodnění na toto téma. Ježíš by hlasovat pro prezidenta / premiérem? Je hlasování v Bibli? To je téma, křesťané musí pochopit.
Polycarp, Herbert W. Armstrong, a Roderick C. Meredith na kostel vládu Jaká forma vládnutí se brzy církev má? Bylo to hierarchické? Která forma vládnutí by se dalo očekávat, že v Philadelphia ostatkům? Lidé rozhodnou a / nebo formuláře výboru, liché diktatury, nebo stejný typ, který Philadelphia éra sama?
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Is this time near?
Anglo - Amerika v Prophecy a The Lost Tribes Izraele jsou Američané, Kanaďané, Britové, skotské, velšské, Australané, Anglo-Jižní Afriky, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane s Židy v Izraeli? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh jim umožní být potrestán jako první?
Bude Anglo-Nations být rozdělena a mít lidi vzato jako otroci? Budou země Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu se dělí? Co Bible proroctví učit? Jsou tam non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo se bude dělit tyto země? Kdo skončí s pozemky a lidí?
Proroctví Baracka Obamy? Osm důvodů, proč Barack Obama je apokalyptický a osm důvodů, proč Barack Obama není Antikrist. Tento článek obsahuje mnoho biblické a non-biblická proroctví, z celého světa, které se zdají diskutovat Barack Obama. Líbilo se Nostradamus předpovídat Barack Obama se zabývá Antikrista? Might Barack Obama půdu pro krále severu a jihu je alespoň jeden šíitský proroctví navrhuje? To je nejdelší a nejvíce kompletní článek na této stránce na Barack Obama proroctví. Přečtěte si ji a sami rozhodnout, zda prezident Obama se zdá být naplnění různých proroctví.
Barack Obama, proroctví, a zničení Spojených států, někteří tvrdí, že Barack Obama je prorokoval "syn Keni", založený na předčasné psát 20. století.
Kanada v proroctví: To, co dělá Bible Prophecy, katolická proroctví, a další předpovědi Navrhnout O budoucnosti Kanady? There are prophecies that suggest involvement with Canada. A mnoho z nich není pozitivní o jeho budoucnosti.
Kdo je králem Západu? Proč není End-Time King of the West v biblickém proroctví? Je Spojených států Král Západu? Pokud ano, co to vlastně znamená pro USA a jejich spojenci Anglo.
Je Tony Blair Apocalyptic? Bývalý premiér Spojeného království konvertoval ke katolicismu krátce poté, co opustil svůj úřad a byl aktivní v evropských záležitostech. Jakou roli by mohl hrát?

Východ vs. Západ: Rusko, Čína, Indie a Nepřátelské Sankce vůči Íránu a Sýrii

Úterý 31 ledna 2012

COGwriter

Rusko, Čína, Indie a nespolupracují s typem sankcí EU a USA chce pro Írán a Sýrii:

Globální "velmocenské politiky", se vrací do Středním východě

Podle Peter Apps , politická rizika korespondent

LONDON | Út 31.ledna 2012 07:28 EST

(Reuters) - s Ruskem zasílání válečné lodě odradit zahraniční intervence v Sýrii, a Čína tažené hlouběji do íránské konfrontace se Západem, "velká síla" politika se rychle vrací na Blízkém východě ... Oba se ukázal jasný záměr, aby se zabránilo " Změna režimu "zásah v Sýrii ; ale ruská nasazení jeho vlajkové lodi letadlové lodi a doprovody do přístavu Sýrie z Tarsu tento měsíc kreslil tvrdší, než je obvyklé linky v písku ... "Pokaždé, když Západ zpřísňuje vodítko, Beijing tiše využije malátný," říká Thomas Barnett, Bývalý stratég pro americké námořnictvo ...

Washington Post 31 leden 2012, Mumbai, Indie - Indie se připojila Čína v tom, že nebude snížit zpět na dovozu ropy z Íránu, a to navzdory tuhými nové sankce USA a Evropy, jejichž cílem je tlačit Teherán ohledně svého jaderného programu.
By Steve Gutterman | MOSKVA (ČTK) - senior ruský diplomat úterý řekl, že tlak na přijetí Western-arabský návrh Rady bezpečnosti OSN ... Rusko a Čína vetovaly evropské navrženou rezoluci o Sýrii v říjnu.

Syrská opozice: Rusko, Írán riskovat vztahy s budoucí Sýrií

Ynetnews - 31.ledna 2012

Syrská člen opozice Fahed Al-Masrí řekl libanonské rozhlasovou stanici, že úsilí Ruska a Íránu se dělat, aby zachránil prezidenta Asada režimu se odrazí v budoucích vztazích zemí se Sýrií. "Rusko ztratí svou poslední oporu na Blízkém východě a v Sýrii, "řekl a dodal, že pokud Moskva i nadále bránit postoj mezinárodního společenství o Sýrii ...

Takže tři geograficky největší pravomoci východu užíváte stojí v ostrém kontrastu k Západu. Bible nakonec ukazuje, že zřejmě ruský pod vedením euroasijských konfederace převezme zbývající síly na Západě (které v té době budou v čele s Evropskou krále severu). A Čína a Indie se zdají být prorokoval na podporu rusko-vedl konfederaci.

Ale to bude později, těsně před návratem Ježíše Krista (Zjevení 09:16, 16: 12-16).

V této době East hraje nebezpečnou hru, že je pravděpodobné, že ztratí, alespoň v diplomatické smyslu.

Bez ohledu na to, co jejich ekonomické zájmy, ani Rusko, ani Indie chtějí islámský moc se zvednout. A vzpírat západní sankce, možná ty národy věří, že rozdělení islámský svět do Íránu a Sýrie, zbytek arabských národů, turecké národy, Pákistánu, Afghánistánu, a Indonésie, že toto rozdělení zabrání islámského světa, napájení z stoupá ,

Pokud se domnívají, že jsou v omylu.

Islámský výkon ( král jihu biblické proroctví), zřejmě v čele s arabskou moc, povstane. Podporou Sýrii, jak to bylo, bude Rusko odcizit arabský svět (Arabská liga má tendenci zpět na západ, co se týká Sýrii a není zvláštní fanoušek Íránu). Sýrie nebude pokračovat, jak je, a Íránu mohou být neutralizovány, alespoň do určité míry.

Jaké tři východní mocnosti jsou v podstatě dělá, je říká arabský svět, že je na tom lépe spolupracovat s Evropany, než s Ruskem, Čínou či Indií. A spolupráce mezi arabskými a evropskými světa je něco, co bude dočasně dělat (Daniel 11:27; Žalm 83: 3-8).

Čína, samo o sobě, je zájem o zdrojích, jako je ropa a miluje využít nákupu příležitosti, že západní sankce, například, může poskytnout. Přesto Čína potřebuje trhy Západu víc, než ve skutečnosti potřebuje íránskou ropu. Totéž v podstatě platí pro Indii.

Írán a Sýrie jsou opravdu nejsou do Ruska, Číny a Indie tak důležité, že jim to zpět bez ohledu na to, co (i když tam bude budoucí spojenectví s Peršany / Íránci, ale tohle je pro dobu po tisícileté panování Krista a je popsána v Ezekielovi 38: 1-9).

Takže přes gesta z těchto tří východních mocností, skutečností je, že Západ bude získat největší vliv na Blízkém východě z toho, co se děje nyní.

Írán nebude vůdce krále jihu a co přežije v Sýrii (viz Isaiah 17: 1), bude zřejmě podporovat nadcházející arabské vůdce Daniel 11:40. Pokud se ti v Rusku, Číně a Indii rozuměl biblických proroctví lepší, že by si uvědomit, že jejich současný stánek možná by měl být upraven v souvislosti s Íránem a Sýrií.

Ti, kteří chtějí dozvědět více, může chtějí studovat v následujících článcích:

Rusko: její počátky a prorokovali budoucnost Rusko v proroctví. Tam, kde se Rusové pocházejí? Co ty na Ukrajině? Co je to prorokoval pro Rusko a jeho spojenci? Co budou dělat, aby Evropanům, které podpořily zvíře na konci?
Je Rusko král severu? Někteří tvrdí, že je. Ale co Bible učí?
Indie, jeho biblické Minulost a budoucnost: svědek Bible pojednává o původ těch indického dědictví a popisuje některé svědka k nim (včetně těch, které v Bangladéši, Pákistánu a na Srí Lance).
Čína, jeho biblické Minulost a budoucnost, část 1: Genesis a čínské znaky Kde Číňané pocházejí? Tento článek obsahuje informace, které ukazují, že čínské národy musel vědět o různých účtech v knize Genesis až do jejich rozptýlení po Babylonské věže.
Čína, jeho biblické Minulost a budoucnost, část 2: Sabbath a některé z Božího svědka v Číně Kdy se křesťanství poprvé přišel do Číny? A je tu brzy důkaz, že pozorované sedmý den sobotu?
Asia v proroctví Co je Ahead pro Asii? Kdo jsou "Kings Východu"? Co se stane téměř všechny čínské, Rusů, Indů a dalších Asie? Čína v proroctví, kde? Kdo má 200000000 muž armády v souvislosti s Armageddon?
Kdo je králem severu? Je tam jedna? Do biblické a římskokatolické proroctví poukazují na stejnou vůdce? Měl by následovat? Kdo bude králem severu popisované v Daniel 11? Je jaderný útok prorokoval stane s anglicky mluvící národy ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu? Kdy se 1335den, 1290 den a 1260 den (časové, časy a půl času) Daniel 12 začít? Kdy Bible ukazuje, že ekonomický kolaps bude mít vliv na Spojené státy?
Existuje budoucnost King of the South? Někteří už věří, že musí být. Možná Egypt, islám, Írán, Arabové, nebo Etiopie se zapojit? Může to být nazýván král Mahdi? Co říká Bible?
Arab a islámský svět v Bibli, historie a proroctví Bible popisuje původ v arabském světě a diskutuje na Blízkém východě v proroctví. Co čeká na Blízkém východě, a ti, kteří následují islám? Co imáma Mahdího? Co čeká na Turecko, Írán, a ostatní ne-arabské muslimy?

Evropa souhlasí s užším fiskální unii

Pondělka 30 leden 2012

Evropská unie Tower of Babel plakátu

COGwriter

Evropané poněkud mají další dohodu o užší fiskální unii:

30.ledna 20122

Stephen Fidler, Laurence Norman a Matina STEVIS

Brusel-Lídři 25 zemí Evropské unie dohodli v pondělí večer na to, co někteří účtoval jako historický pakt přejít na užší fiskální unii a končil na detaily stálého záchranného fondu pro eurozónu dosud restrukturalizaci dluhu rýsuje Řecka hodil stín summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Tím, Julien Toyer a Paul Taylor

BRUSEL | Mon 30.ledna 2012

(Reuters) - kancléřka Angela Merkelová stmelil její politickou nadvládu v Evropě v pondělí, kdy 25 z 27 států EU dohodli na německo-inspiroval paktu pro přísnější rozpočtovou disciplínu, dokonce i když se snažil oživit růst z popela úsporných opatření.

Pouze Velká Británie a Česká republika odmítla podepsat fiskální kompaktní března, na němž se bude ukládat téměř automatické sankce na země, které porušují limity deficit rozpočtu Evropské unie a zakotvují pravidla vyrovnaného rozpočtu ve vnitrostátním právu. http://www.reuters.com/ article / 2012/01/30 / EU-USA-summit-idUSTRE80S0SR20120130

To je další krok k naplnění biblických proroctví týkajících se stoupající konečného Evropské Beast moci.

Ti z nás, v živé církve Boží dlouho učil, že Spojené království by neměl být skutečnou součástí konečné moci, která vyjde v Evropě. Ti, kteří v České republice bude téměř jistě být součástí této závěrečné moci.

Bible, ve Zjevení 17, je jasné, že Evropané budou ještě muset reorganizovat v budoucnu:

12 "Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří obdrželi žádný království dosud, ale dostávají orgán po dobu jedné hodiny jako králové spolu s šelmou. 13 Jedná se o jedné mysli, a oni budou dávat svou moc a autoritu šelmy. (Zjevení 17: 12-13)

Kroky k této události pokračují, jak jsme v živé církve Boží již dlouho učil, a tam bude hrboly na silnici a problémy (major občanské nepokoje, nebo horší, může dojít k).

Samozřejmě, že Bible je jasné, že konečný evropský Beast moc nebude skutečně velmi jednotná, jak to bude v podstatě jednat o kombinaci silné a slabé, nebo Bible více doslovně uvádí, železa a hlíny:

41 Zatímco jsi viděl nohy a prsty, částečně z hrnčířské hlíny a částečně ze železa, je království se rozdělí; přesto síla železa musí být v něm, stejně jako jsi viděl železo smíšené s keramickou hlínou. 42 A jak prstové noh byly zčásti železné a zčásti z hlíny, takže království bude zčásti silné a zčásti křehké. 43 Jak jsi viděl železo smíšené s keramickou hlínou, budou mísit s osivem mužů; ale nebudou ulpívat vzájemně na sobě, stejně jako železo nemísí s hlínou. (Daniel 2: 41-43)

Podle biblického proroctví, evropskou sílu, i přes svou křehkost, je předurčen být dočasně nejvíce dominantní silou na světě, nakonec dobýt Anglo-pocházející národy (to je USA a jeho Anglo-spojenci jako je Velká Británie, které mají nejsilnější tvrze Daniel 11:39), a později přišel ke svému konci (Daniel 11:45).

Ale dříve, než je zničena (Daniel 11: 21 až 44), konečný Beast moc se musí spojit a dostat se na místo, kde má velký ekonomický vliv. Oznámení Dnešní je další známkou toho, že Evropa má v úmyslu se pohybovat v tomto směru (i když to bude mít pravděpodobně více problémů, než je konečná zvíře power).

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Europa, Beast, a Revelation Odkud Evropa si své jméno? To, co může Evropa udělat s knize Zjevení? A co "zvíře"? Pomocí Babylonskou věž a "bestie" obrazy naznačuje, že není znepokojen jeho roli jako součást budoucího Babylon biblických proroctví.
Kdo je králem severu? Je tam jedna? Do biblické a římskokatolické proroctví poukazují na stejnou vůdce? Měl by následovat? Kdo bude králem severu popisované v Daniel 11? Je jaderný útok prorokoval stane s anglicky mluvící národy ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu? Kdy se 1335den, 1290 den a 1260 den (časové, časy a půl času) Daniel 12 začít? Co se musí stát dříve, než velké soužení?
Možná German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg se stal králem severu? Je německý ministr obrany, kdo se dívat? Co katolík, byzantské a biblická proroctví naznačují?
Anglo - Amerika v Prophecy a The Lost Tribes Izraele jsou Američané, Kanaďané, anglický, skotský, Welsh, Australané, Anglo (non-holandské) Southern Afričané, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane do Jeruzaléma a Židů v Izraeli? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh jim umožní být potrestán jako první?
Bude Anglo-Nations být rozdělena a mít lidi vzato jako otroci? Budou země Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu se dělí? Co Jeruzaléma? Co Bible proroctví učit? Jsou tam non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo se bude dělit tyto země? Kdo skončí s pozemky a lidí?
Kanada v proroctví: Co dělá biblickém proroctví katolická proroctví a další předpovědi Navrhnout O budoucnosti Kanady Existují proroctví, které naznačují zapojení s Kanadou. A mnoho z nich není pozitivní o jeho budoucnosti.
Kdo je králem Západu? Proč není End-Time král Západu v biblických proroctví? Je Spojených států Král Západu?

Vzhledem k tomu, Filipíny Closer vojenských vazeb USA Again

Pondělka 30 leden 2012


Apo v Mindanao, Filipíny

COGwriter

Filipíny uvažuje se dostal do užší vojenskou dohodu s USA:

Filipíny Váží zvýšenou americké vojenské přítomnosti
30.ledna 2012
Spojené státy a Filipíny diskutují posílení vojenské vazby částečně v reakci na rostoucí čínské asertivity v asijsko-pacifickém regionu. Vzhledem k tomu, že největší hrozby pro filipínské bezpečnosti již dávno vnitřní, Manila má jedny z nejslabších vnějších obranných schopností v jihovýchodní Asii.
Nicméně, Manila bude vyrovnávat pokusy o zvýšení těchto schopností proti potenciální odpor jak z Číny, horní obchodního partnera s rostoucí ekonomický vliv, a od svých vlastních lidí, pro něž zvýšení americké přítomnosti vojenské i nadále kontroverzní otázkou.

Loni v létě, prezident Filipín, ukázal, že on nemusel bát Číny (viz Philippine prezident vyhrožuje Čína ).

Zatímco dohoda s USA, může dočasně dělat živočišné smysl, v dlouhodobém horizontu se domnívám, že na Filipínách bude pravděpodobně sladit s Čínou, ale uvidíme.

Living Boží církev má asi 33 sborů na Filipínách .

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Ostrovy a Bible Prophecy Co nás čeká na ostrovech? Co nás čeká na Filipínách? Co Bible prorokuje o ostrovech?
Asia v proroctví Co je Ahead pro Asii? Kdo jsou "Kings Východu"? Co se stane téměř všechny čínské, Rusů, Indů a dalších Asie? Čína v proroctví, kde? Kdo má 200000000 muž armády v souvislosti s Armageddon?
Anglo - Amerika v Prophecy a The Lost Tribes Izraele jsou Američané, Kanaďané, anglický, skotský, Welsh, Australané, Anglo (non-holandské) Southern Afričané, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane do Jeruzaléma a Židů v Izraeli? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh jim umožní být potrestán jako první?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Consider, therefore, whether those who teach such things can possibly live indifferently, and be commingled in unlawful intercourse, or, most impious of all, eat human flesh, especially when we are forbidden so much as to witness shows of gladiators, lest we become partakers and abettors of murders . But neither may we see the other spectacles, lest our eyes and ears be defiled , participating in the utterances there sung. (Theophilus of Antioch. To Autolycus, Book III, Chapter XV. Translated by Marcus Dods, AM Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

So, true Christians did not believe that they were to watch the violent sports so popular in the second century.

Tatian, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

And for these the witnesses take their seats, and the boxers meet in single combat, for no reason whatever, nor does any one come down into the arena to succour. Do such exhibitions as these redound to your credit? He who is chief among you collects a legion of blood-stained murderers, engaging to maintain them; and these ruffians are sent forth by him, and you assemble at the spectacle to be judges, partly of the wickedness of the adjudicator, and partly of that of the men who engage in the combat. And he who misses the murderous exhibition is grieved, because he was not doomed to be a spectator of wicked and impious and abominable deeds (Tatian. Translated by JE Ryland. Tatian's Address to the Greeks, Chapter XXIII . Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Athenagoras, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

What man of sound mind, therefore, will affirm, while such is our character, that we are murderers?…

Who does not reckon among the things of greatest interest the contests of gladiators and wild beasts, especially those which are given by you? But we, deeming that to see a man put to death is much the same as killing him, have abjured such spectacles (Athenagoras. A Plea for the Christians, Chapter XXXV. Translated by BP Pratten. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Even today, many Christians realize that watching brutal events intent on causing physical harm, such as real boxing, is inappropriate.

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Je Americký fotbal Evil? Je nejpopulárnější divácký sport v USA něco, co by se křesťané měli dívat? Co Bible a rané spisy ukázat? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? Pokud ne, tak proč ne?
Vojenská služba a církve Boží? Do Realitní křesťané Podílet se na milostnou Warfare Zde jsou aktuální a historické pohledy na věci, které vykazují víry pravé církve na vojenskou účast. Je válka správné pro křesťany?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich prohlašoval, že vidí Očistec

COGwriter

Bůh má plán pro ty, kteří se neříká, vyvolení, a věrní (Zjevení 17:14), v tomto věku, kteří nejsou nenapravitelně zlý a nebyly spáchal "neodpustitelný hřích"?

Ano.

Všimněte si, pasáž, že mnozí nerozumí dnes:

20. Žádné další musí dítě odtud žít, ale pár dní, ani starý muž, který nesplnil své dny; Pro dítě umře sto rok starý, ale hříšník je jeden set let staré musí být proklet. (Izajáš 65:20)

A už brzy profesoři Krista uvědomit to mělo co do činění s Božím plánu spasení?

Ano.

I když jsem se články s mnoha písem na toto téma (viz, například, Univerzální nabídka spásy: Existují stovky veršů v Bibli, které podporují doktrínu True Apocatastasis ), pojďme začít s druhým výkladem století Izaiáše strany Irenej do ukázat, co se zdálo, že je všeobecně známo, ve dnech ne příliš dlouho po smrti posledního z původních apoštolů:

Nyní, že sliby nebyly oznámeny proroků a sám otcové, ale s církví spojeni tyto z národů, kteréž i Ducha svatého pojmy "ostrovy" (jednak proto, že jsou usazeni uprostřed turbulence, trpí bouře rouhání, existovat jako přístav na bezpečnost těch v nebezpečí, a jsou útočištěm těch, kteří milují výšky [nebe], a snaží se vyhnout Bythus, to znamená, že hloubka chyby), Jeremiah tak prohlašuje: " Slyšte slovo Hospodinovo, ó národové, a zvěstujte na ostrovy daleké; rcete, že Hospodin rozptýlí Izraele, bude ho shromažďovat, a držet ho, jako jedna krmení jeho stádo ovcí ...

A opět to říkal totéž: "Aj, já učiním Jeruzalém radosti, a můj lid [radost]; Pro hlas pláče nesmí být víc slyšet v ní, ani hlas pláče. Také tam nebude nějaký nezralé [jeden], ani starý muž, který neplní svůj čas: pro mládež musí mít sto let; a hříšník umře sto let, přesto musí být proklet. A budou stavět domy a obývat jim sami; a budou sázet vinice, a jezte ovoce z nich samotných, a píti víno. A nesmí stavět, a jiní obývají; aniž se připravují na vinici, a jiní jedí. Neboť jako dny stromu života jsou dny lidí v tobě; za prací svých rukou, musí vydržet "(Irenej. Adversus haereses, Book V, kapitola 34, verše 2-3,4. Výňatek z Ante-Nicene otcové, objem 1. editoval Alexander Roberts & James Donaldson, amerického vydání, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Jiní, jako například Origen Alexandrie, také napsal, že Bůh má plán, jak nabídnout spasení všem.

Mnoho katolických a protestantských učenci si myslí, že Origen byl jedním z největších na počátku teologických spisovatelů (žil v letech kolem 185 - 232 nl). Papež Benedikt XVI veřejně chválil Origen.

Poznamenal protestantský historik KS Latourette napsal, že Origen "byl vskutku, jeden z největších křesťanských myslí." A když já nemohu souhlasit s tím, že je zajímavé poznamenat, že Latourette uvádí:

Origen učil, že nakonec budou všichni duchové, kteří odpadli od Boha být obnoven do plného souladu s ním. To může přijít o pouze s jejich spolupráce, mají svobodu přijmout nebo odmítnout zpětný odkup na Kristu. Před úplnou obnovu budou trpět trest, ale že trest má být vzdělávací, je očistit od nedokonalosti podaných jejich hříchu. Po skončení tohoto věku a jeho svět jiný věk přijde, tak Origen věřil, ve kterých byly opět narodit se bude i nadále růst a kát, bude mít další příležitost k pokání (Latourette KS historií křesťanství, Volume 1, Začátky až 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origen byl blízko, v tom, že ne všichni budou litovat, protože tam bude i těm, které vznikly na "věčné hrůze" (Daniel 12: 2, KJV), což znamená, že ti, kteří by se správně pokání nebude dostávat spasení, ale my na život Boží církev je považují za malá menšina. Ale Origen měl pravdu, že to bude jen přijít o spolupráci, které v současnosti nespasené.

Zde jsou některé citace přímo z Origen:

... Dobrý Otec není zcela opuštěné ty, kteří odpadli od něho (Origen, Komentář o Janově evangeliu (Book I). Výňatek z Ante-Nicene otcové, svazek 9. Editoval Allan Menzies, DD amerického vydání, 1896 a 1897. Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Je třeba mít na paměti, že některé bytosti, které odpadly od toho jednoho začátku, z nichž jsme hovořili, se potopil do takové hloubky ubohosti a špatnosti, aby byly považovány za zcela nezaslouží tohoto vzdělávání a školení, kterými lidská rasa, zatímco v těle, jsou vyškoleni a poučeni za pomoci nebeských sil; a pokračovat, naopak, ve stavu nepřátelství a odporu k těm, kteří užívají tuto výuku a učení. A proto je, že celý tento smrtelného života je plná bojů a zkoušek, způsobené opozice a nepřátelství těch, kteří padli z lepších podmínkách, aniž by vůbec ohlédnutí, a kteří se nazývají ďábla a jeho anděly, a další objednávky zla, které apoštol označit mezi protichůdnými pravomocí. Ale ať už některý z těchto zakázek, kteří jednají pod vládou ďábla, a poslouchají své zlé příkazy, bude v budoucím světě, bude převedena na spravedlnosti, protože jejich vlastnit fakultu svobodné vůle, nebo zda perzistentní a notorický zloba mohou být změněny silou zvyku do přírody, je výsledek, který si sami, čtenář, může schválit, pokud ani v těchto současných světů, které jsou vidět a časových, ani v těch, které jsou neviditelné a jsou věčné, tato část je zcela odlišné od finále jednota a fitness věcí (Origen, De Principiis, Book I, kapitola 6, verš 3).

... A tak, přes četné a nesčetných zakázek progresivní bytostí, které jsou smířeni s Bohem ze stavu nepřátelství, poslední nepřítel se konečně dostal, který se nazývá smrt, aby i on může být zničeno, a už nebude nepřítel. Když proto všechny racionální duše, musí mít uvedeno do původního stavu tohoto druhu, pak povaha tohoto orgánu naše podstoupí změnu do slávu duchovního těla. Pro jak jsme to vidět není, že je případ s racionální povahy, že někteří z nich žili ve stavu rozkladu vzhledem k jejich hříchy, zatímco jiní byli povoláni do stavu štěstí z důvodu jejich skutkové podstaty; ale jak vidíme tytéž duše, kteří dříve byli hříšní, asistované, po svém obrácení a smíření s Bohem, do stavu štěstí (Origen, De Principiis, Book III, kapitola 6, verš 6).

I když jsme v LCG by slovo, to docela, že tak či onak, tato citace se ukazuje, že myšlenka, že Bůh má plán, který umožní zatvrzelých možnost po tomto současný věk není nový koncept.

Ve skutečnosti, doktrína očistce vyvinuta mezi katolíky latinského poté, co začali odsuzovat jisté Origen nápadů v šestém století. Když se to stalo, učení týkající se nabízení spásy pro všechny (známý jako Apocatastasis) byl také poněkud odsouzen. To však nechal mezeru v římském teologii a myšlenka očistce pak vyvinul.

Řečtí katolíci (nyní známý jako východní ortodoxní), ale nikdy jsem přijmout latinské myšlenku očistce a ještě dodnes se mnozí, kteří věří, že Bůh má nějaký druh plánu spasení těm, kteří neměli záměrně odmítnout spásu.

Encyklopedie katolíka sama přiznává, že první křesťané neučil své současné pojetí svého očistce doktríny:

Někteří stres příliš byl položen na námitku, že staří křesťané neměli jasnou představu očistce, a že oni si mysleli, že duše zemřelých zůstaly v nejistotě spásy do posledního dne ... Existuje několik pasáží v Novém zákoně, který bod na Proces čištění po smrti. Proto Ježíš Kristus prohlašuje (Matouš 12:32): "A kdož by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdož mluví proti Duchu svatému, nebude jemu odpuštěno, ani v tento svět, ani ve světě, který přijde "... (Hanna, Očistec, Catholic Encyclopedia).

No, ve druhém století, to bylo věřil, že Boží plán by umožnit všem má být nabídnuto spasení, a to buď v tomto věku nebo věku, aby se v případě, že nedopustil "neodpustitelný hřích" (Matouš 12:32, Marek 10:30 , Luke 18:30, Skutky 3: 17-21; Ef 1:21, Židům 6: 4-6; viz Matouš 10:15, 11: 22-24; Marek 06:11, Lukáš 10: 12-14) .). A Nový zákon je zcela jasné, že:

"Všeliké tělo uzří Boží spásu" (Lukáš 3: 6).

Ve třináctém století, známý katolický teolog Tomáš Akvinský napsal následující:

Nic není jasně uvedeno v Písmu o situaci očistec, ani není možné nabídnout přesvědčivé argumenty k této otázce ...

Někteří říkají, nicméně, že podle zvykového práva místem očistci je místo, kde člověk hříchy. To se nezdá být pravděpodobné, protože člověk může být potrestán současně za hříchy spáchané na různých místech. A jiní říkají, že na základě zvykového práva jsou potrestáni nad námi, protože jsou mezi námi a Bohem, pokud jde o jejich stavu. Ale to je na žádném případě, protože nejsou trestáni za to, že nad námi, ale pro to, co je nejnižší v nich, a to sin (Akvinský T. Summa Theologica svatého Tomáše Akvinského, přílohy II, článek 1. Druhá a revidované Edition, 1920. Nihil obstat. F. Innocentius APAP, OP, STM, cenzor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, VICARIUS eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO Ordinis Nihil obstat. F. Raphael Moss, OP, STL a F. Leo Moore , OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior provincialis angliae).

Výše uvedené ukazuje, že i do středověku, myšlenka očistce byl nejasný, a to i mezi vedoucími představiteli římské církve.

Očistec byl v zásadě přijat poté, co některá učení spojené s Origen byl odsouzen v 6. století:

Od chvíle, kdy se však, že anti-Origenism zvítězil, doktrína apokatastasis byl definitivně opuštěn. St. Augustine protestuje silněji, než jakýkoli jiný spisovatel proti chybě tak v rozporu s naukou o nutnosti milosti ... (Batiffel, Apocatastassis. Katolická encyklopedie).

Historie naznačuje, že poté, co Apocatastasis byl odsouzen v polovině 6. století, něco, co se podobá moderní pojetí očistce byly prohlásil římský biskup Řehoř I. Veliký kolem 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Líbilo Early církve učí očistec? Je tam místo zvané očistec? Bůh má plán, jak pomoci těm, kteří neměli stát se svatými v tomto životě?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? Jaká je pravda o mrtvých dětí?
Univerzální Nabídka Salvation: Existují stovky veršů v Bibli Podpůrné doktrína True Apocatastasis Věříš tomu, co Bible skutečně učí o tom myslíte? Budou všechny dobré věci být obnoven? Má Boží plán spásy přijmout povstání a duchovní slepoty v úvahu?
Hope of Salvation: Jak Living Boží církev se liší od většiny protestantů Jak Living Boží církev se liší od běžných / tradičních protestanty, je možná otázka, jsem požádal nejvíce ty, kteří nemají církev Boží pozadí.
V případě, že církev stále Pokuste se umístit svou nejvyšší prioritu při hlásání evangelia, nebo Věděli Herbert W. Armstrong změna, která prioritou pro práci? Někteří říkají, že církev by se měla hlavně krmit stádo teď, to je to, co Herbert W. Armstrong údajně řekl. Je to to, co řekl? Je to to, co říká Bible? Co Paul a Herbert W. Armstrong očekávají od evangelisty?
Co je neodpustitelný hřích? Co je to? Dokážete-li činit pokání z toho? Víte, co to je a jak se mu vyhnout?

Occupy Oakland Ukázalo Violent, o 300 zatčen

Neděle 29 leden 2012

COGwriter

Asi 300 demonstrantů v "Occupy Oakland zatčen:

29.ledna 2012

(AP) OAKLAND, Calif. - Desítky policistů udržoval pozdě v noci na stráži kolem radnice po celodenními protestů, které vedly k zatčení 300. Occupy Oakland demonstranti vtrhli do historické budovy a spálil americkou vlajku, jak důstojníci dříve vystřelil slzný plyn, aby se rozešli lidé házet kameny a strhávat oplocení v kongresovém centru ...

Prozatímní policejní šéf Howard Jordan řekl, asi 300 zatčení byly provedeny.

"Tito demonstranti uvedl jejich záměrem bylo vyvolat důstojníky a zapojit se do nezákonné činnosti, a to je přesně to, co se dnes stalo," řekl Santana ...

{Řekl Oakland starosta Quan} "To není situace, kdy jsme měli 1000 mírumilovní lidé a několik násilných lidí. Když se podíváte na to, co se děje dnes, pokud jde o destrukci majetku, házení na nabíjení a policii, je to skoro, jako by se prosit o pozornost, a doufají, že policie bude dělat chybu. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945 / 300-zatkli-in-obsadit-Oakland-protesty /

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

Když Ježíš řekl:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Marek 13: 36-37)

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Může Velké soužení zahájeno v roce 2011, nebo 2012? Může velké soužení začíná dnes? Co je to "začátek bolestí"? Kdy nejdříve, že velké soužení může začít? Co je Den Páně?
Fyzická příprava Písma pro křesťany . Všichni víme, že na biblická proroctví hladomory. Měli bychom něco udělat?
Je třetím Desátek platí dodnes? Někteří zubů již učit placení desátku třetí, je to biblicky správné?
Evangelium království Boží Zdůraznění Ježíše a rané církvi Věděli jste, že? Víš vůbec, co evangelium království je o? Pravé náboženství by mělo být založeno na skutečné evangelium.
Věděli Early Church Teach Chiliasmus? Byl tisíciletí (někdy volal chiliasmu) učil prvních křesťanů? Kdo to odsouzen. Ježíš doslova vládnout po 1000 let na zemi? Je to čas, v blízkosti?
Má Bůh 6000 Rok plánovat? Co roka 6000 ke konci roku? Byla to doba, 6000 rok nechá pro lidi vládnout následuje doslovný tisíc let panování Krista na Zemi učil prvních křesťanů? Co rok mohou 6.000rok lidské vlády končí? Kdy se Ježíš vrátí? 2018 nebo 2019?
Anglo - Amerika v Prophecy a The Lost Tribes Izraele jsou Američané, Kanaďané, Britové, skotské, velšské, Australané, Anglo-Jižní Afriky, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane s Židy v Izraeli? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh jim umožní být potrestán jako první?
Bude Anglo-Nations být rozdělena a mít lidi vzato jako otroci? Budou země Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu se dělí? Co Bible proroctví učit? Jsou tam non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo se bude dělit tyto země? Kdo skončí s pozemky a lidí?
Proroctví Baracka Obamy? Osm důvodů, proč Barack Obama je apokalyptický a osm důvodů, proč Barack Obama není Antikrist. Tento článek obsahuje mnoho biblické a non-biblická proroctví, z celého světa, které se zdají diskutovat Barack Obama. Líbilo se Nostradamus předpovídat Barack Obama se zabývá Antikrista? Might Barack Obama půdu pro krále severu a jihu je alespoň jeden šíitský proroctví navrhuje? To je nejdelší a nejvíce kompletní článek na této stránce na Barack Obama proroctví. Přečtěte si ji a sami rozhodnout, zda prezident Obama se zdá být naplnění různých proroctví.
Barack Obama, proroctví, a zničení Spojených států, někteří tvrdí, že Barack Obama je prorokoval "syn Keni", založený na předčasné psát 20. století.
Kanada v proroctví: To, co dělá Bible Prophecy, katolická proroctví, a další předpovědi Navrhnout O budoucnosti Kanady? Existují proroctví, které naznačují zapojení s Kanadou. A mnoho z nich není pozitivní o jeho budoucnosti.
Kdo je králem Západu? Proč není End-Time King of the West v biblickém proroctví? Je Spojených států Král Západu? Pokud ano, co to vlastně znamená pro USA a jejich spojenci Anglo.
Je Tony Blair Apocalyptic? Bývalý premiér Spojeného království konvertoval ke katolicismu krátce poté, co opustil svůj úřad a byl aktivní v evropských záležitostech. Jakou roli by mohl hrát?

Sýrie Získání dalších Desperate a Violent

Neděle 29 leden 2012

Sýrie prezident Bašár al-Assad (Zdroj: Agencia Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Dnešní zpráva je následující:

Fox News - 29.ledna 2012
BEJRÚT - Syrská armáda zahájila ofenzívu získat kontrolu předměstí na východním okraji Damašku neděli zaútočí sousedství a srážet se skupinami armádních přeběhlíků v prudkých bojích, které zaslaly obyvatelé prchají ...

Desetiměsíční povstání proti Asadovi, která začala ve velké míře pokojných demonstrací, se stále více v poslední době militarizovaný jako frustraci demonstrantů a armády odpadlíci vzali se zbraní v ruce proti režimu.

Útok na předměstí se zdálo, že je znamením rostoucí přítomnost disidentských vojáků blíže k Damašku, a režim je rostoucí znepokojení nad situací.

Egyptian Gazette - 29.ledna 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Praví Hospodin. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Arabský svět v Bibli, historie a proroctví Bible popisuje původ v arabském světě a diskutuje na Blízkém východě v proroctví. Co čeká na Blízkém východě, a ti, kteří následují islám? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Existuje budoucnost King of the South? Někteří už věří, že musí být. Možná Egypt, islám, Írán, Arabové, nebo Etiopie se zapojit? Is he the Imam Mahdi? Co říká Bible?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

"Ortodoxní" 16. století zastoupení "Apokalypsa"
COGwriter

Čtenář poslat odkaz na následující dnes:
Vědecká Doomsday: Ways svět mohl vlastně konec
,
Takže, pojďme se podívat na několik, které výrobek uveden, budou tučnou kurzívou se mé poznámky pod nimi.
,
Asteroid Nehoda / Comet Collision
,
Bible ukazuje, že asteroid nebo kometa (s větší pravděpodobností kometa z popisu Wormwood ve Zjevení), zasáhne Zemi a způsobit velké škody, ale ne dost na to, že svět by vlastně konec (podrobnosti viz NASA nepřímo potvrzuje Wormwood Prophecy ).
,
Killer Nákaza
,
Ježíš mluvil o nákaze v rámci "začátek bolestí" (Matouš 24: 1-8). Kniha Zjevení také popisuje Čtvrtý jezdec smrti, který pravděpodobně obsahuje mory (podrobnosti viz Čtvrtý jezdec Apokalypsy ). Ale to není konec světa.
,
Solar Slaughter
,
Napsal jsem o tomto mnohokrát a zvážit slunečních erupcí pravděpodobný způsob, jak splnit Zjevení 16: 8-9, ale existují další rizika. (Viz též NASA říká, že Peak Sluneční erupce být po roce 2012) . Položka v novinkách dnešního utkání je také zajímat:
Stát Sloup - 29.ledna 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
,
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? Co se děje předtím v "začátku bolestí"? Co se děje ve Velké soužení a Den Páně? Kdy nejdříve, že velké soužení může začít? Co je Den Páně?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? Co to přinese a kdy?
Konec Mayský kalendář 2012, by mohl 2012 něco znamenat? Existují Mayský kalendář předpovědi pro změnu v roce 2012? Změny byly před staletími předpověděl Hopi domorodými Američany. Do Mayské / Hindu / Hopi / Buddhistické / New Age / Nostradamus proroctví jakákoliv hodnota tady? Proč by mohl Satan inspiroval toto datum? Má Dresden kodex prokázat zničení země povodní? Can the great tribulation start before 2012? Jak by Barack Obama být zapojen v roce 2012?
2012 a Rise of the tajná sekta tento odkaz vztahující se ke knize Bob Thiel (COGwriter). Tento odkaz je také videa z YouTube. Tato kniha dokumenty a vysvětluje stovky proroctví. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Ti, kteří si zakoupí knihu na www.thesecretsect.com stránkách obdrží dlouhou bonusovou zprávu dokládající, světové události, které budou odpovídat knihy.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la školy secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel Deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (německy Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portugalská Edition) 2012 Livro dělat Dr. Thiel em português. Este Livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (brazilská portugalština Edition) 2012 Livro dělat Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este Livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Co si Paul vlastně učit o deset přikázání? Mnozí říkají, že Pavel učil proti deseti přikázání. Je to pravda? This article quotes Paul with his words in green.
To, co Ježíš učí o deset přikázání? Tento článek cituje, co Ježíš skutečně řekl o nich (Jeho slova jsou červeně).
Byly Desatero přibit ke kříži? Někteří řekl. Tento článek obsahuje některé biblické citáty odpovědět na tuto důležitou otázku.
Jsou Ten přikázání ještě ve skutečnosti? Tento článek cituje deset přikázání a spojuje některé z předchozích článků do jednoho článku o deseti přikázání. Přikázání jsou zobrazeny na hoře Sinaj, před hoře Sinaj, v učení Ježíše po ukřižování, a v učení Pavla. Je zaměřen na nejběžnější "tradice mužů", pokud jde o jejich stejně.
Desatero přikázání Uvažujte Láska, rozebrat je zlo Někteří lidé se domnívají, že deset přikázání jsou přítěží. Je to to, co Ježíš, Pavel, Petr, Jakub a John učil?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Dějiny raného křesťanství Jste si vědom toho, že to, co většina lidí věří, není to, co skutečně stalo skutečné křesťanské církve? Víte, kde se brzy církev vychází? Víte, jaké byly doktríny rané církve? Je vaše víra skutečně založený na pravdě, nebo kompromis?