Archiv za měsíc leden, 2012

Pokud by Christian hlas?

Úterý 31 ledna 2012

COGwriter

Čtyři muži z Republikánské strany se stále něco stojí v jejich snaze sesadit americký prezident Obama a dostat svou práci.

K dispozici jsou dva katolíci , jeden Mormon , a jeden Křtitele běží na republikánskou nominaci, aby se spustit proti poměrně bezbožným demokrat Barack Obama (který také tvrdí, křesťanskou víru).

Pokud by skutečné křesťany hlasovat?

Pokud se demokracie měla být sankcionováno v Bibli pro křesťany, určitě by to být sankcionováno v Novém zákoně. Řecké a římské demokratické postupy byly všeobecně známé a pak. Demokracie není americký vynález (ani republikánská forma vlády).

V Novém zákoně čteme o Ježíši jmenování apoštoly. Pavel píše, že Bůh nejprve jmenuje apoštoly, druhé za proroky, atd. pro povznášející těla Kristova (Efezským 4:11,12).

Když Jidáš potřeboval vyměnit (po jeho zradu Ježíše a jeho sebevraždě), že apoštolové neměli volby, oni následovali biblický příklad hledat Boží vůli:

Ty, Pane, kteří vědí, srdce všech, show, která z těchto dvou jsi vyvolil ... A oni odevzdali své pozemky. (Skutky 1:24,26).

Všimněte si, že apoštolové neměli rozhodnout, že oni byli kvalifikovaní vidět do srdce člověka.

Někteří psali, že různé formy demokracie jsou nyní přijatelné, protože se domnívají, že některá písma v knize Skutků znamenat to. Primární verše se zdají být v příběhu Skutků 15. Ve Skutcích 15 mnoho z apoštolů a starších sešli, aby diskutovali obřízku a pohanské věřící. Množství rádců byl použit k projednání této záležitosti. Někteří lidé se domnívají, že používání radu svědčí o demokracii. Nicméně skutečnost, že byla použita množství rádců se nemění Boží formu vlády. Ve Starém zákoně čteme, že nejen Bůh vždy podporovat tuto praxi (Přísloví 11:14), můžeme také dočíst, že Bůh sám zabývá v něm (II Pa 18, 18-21); tedy skutečnost, že některé z vedení církve následoval tuto praxi pouze ukazuje, že Boží vládní praxe ze Starého zákona měly být i nadále.

Je zajímavé si všimnout, něco jiného, ​​uvedené v knize Skutků,

"A nyní, pravím vám, aby od těchto lidí a nechat je samotné; protože pokud tento plán nebo tato práce je z lidí, bude to k ničemu; ale pokud je to z Boha, nebudete moci svrhnout to, abys dokonce zjištěno, že v boji proti Bohu "(Skutky 5:38-39)

T hadice, kteří hlasovali ve světských volbách zřejmě si myslí, že vědí aspekty Božího plánu, že neexistuje žádný lidský způsob, jakým by mohl vědět. Ale když se podíváme na to, co řekl Bůh Samuelovi, jeden jasně volal a jmenován Bohem, když Samuel myslel, že ví, kdo by měl být příštím králem nad Izraelem,

Tak to bylo, když přišli, aby se podíval na Eliaba a řekl: "Jistě pomazaného Hospodinova je před ním." Ale Hospodin řekl Samuelovi: "Nedívejte se na jeho vzhledu nebo na jeho výšky postavy, protože jsem odmítli ho. Hospodin nevidí, jak člověk vidí; pro člověka se dívá na zevnějšek, ale Hospodin se dívá na srdce "(1 Sam 16:6-7).

Je také zajímavé si uvědomit, že mnoho lidí, kteří věří, že Nový zákon sankce demokracie také věří, že Boží budoucí vládnoucí vláda (v Božím království) nebude demokracii.

Ježíš řekl apoštolům, že by byli vládci nad dvanácti kmenů Izraele v jeho království (Lukáš 22:30). Ježíš si vybral učedníky, oni nedostali své pozice z jakékoliv formy demokracie (Jan 15:16; 6:70). Bůh, a ne člověk, vybral Davida za krále nad Izraelem původně (Skutky 13:22) a také rozhodl ho, aby byl králem nade vším Izraelem ve světě dopředu (Jer 30:9).

Mimochodem, Ježíš řekl, že Bůh Otec vyhradil, kteří budou mít určité pozice autority v Božím království (Mat 20:23). Odměny v království bude Ježíš "dát (Zj 22:12); nebudou pro lidi, aby se sami za sebe.

Demokracie nebude Boží forma vlády v Jeho království.

Proč?

Jedním z mnoha problémů hlasování je, že žádný člověk si myslí, že způsob, jakým Bůh dělá.

"Pro mé myšlenky nejsou vaše myšlenky, ani se vaše cesty mé cesty ', praví Hospodin (Iz 55:8).

Když byl Ježíš na zemi vyhlásil evangelium o království Božím a řekl lidem, aby činili pokání (Mk 1:14-15). Ježíš odmítl účastnit i těch základních vládních rozhodnutí, když byl na zemi (Lukáš 12:13-14).

I když Ježíš učil, že bychom měli platit daně (Mat 22:17-21), On také učil, že Jeho království není z tohoto světa (18:36 John). Ježíš učil své učedníky, aby jít do světa a hlásejte evangelium všem (Matouš 28:19,20). Ježíš řekl, že Jeho učedníci měli být ve světě, ale ne z toho (17:16 John).

Apoštol Petr jasně pochopil. On psal, že je součástí Božího lidu z jedné části svatý národ (I Pet 2:09). Apoštol Pavel napsal, že současný svět je zlý (Gal 1:04). Bible varuje před důsledky jsou součástí světových systémů a jejich vlád a nám říká, abychom se z ní a být samostatné (Zj 18:2-5).

Podívejte se na to, co Bible učí se stane v posledních dnech, a to, co křesťané mají dělat,

Ale vím, že v posledních dnech nastanou zlé časy přicházejí: Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, chlubní, hrdý, rouhači, neposlušní rodičů, nevděční, bezbožní, bez lásky, nemilosrdné, pomlouvači, bez sebeovládání , brutální, odpůrci dobrých, zrádců, tvrdohlavá, povýšené, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha, které mají formu zbožnosti, ale popírání jeho sílu. A od takových lidí zase pryč! (2 Tim 3,1-5).

Všimněte si, že Boží slovo nepodporuje hlasování jako řešení.

Pavel řekl, že křesťané mají být posly Kristovými (II Korintským 05:20). Velvyslanci často žijí v cizích zemích, z nichž některé jsou zjevně nepřátelský k jejich víry. Velvyslanci, ačkoli žijí v jiných společnostech, nezahrnují se v politice společnosti, která žijí v. Tam je čas pro Boží lid převzít vládám tohoto světa, ale to ještě není (John 18:36 , Dan 7:17-18). Bude po druhém příchodu Ježíše Krista (I Tes 4:16, Zj 11:15).

Pro křesťany, Peter napsal,

Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Jakmile jste nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; jakmile jste neobdržel milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli. Vážení přátelé, žádám vás, jako cizinci a cizinci ve světě, zdržet se hříšným touhám, které válku proti vaší duše. Žít tak dobré život mezi pohany, že když vás obvinit dělá špatně, může se viděli vaše dobré skutky a oslavovali Boha v den, kdy nás navštíví. Odeslat sami pro dobro Páně ke každému orgánu zřízeného mezi muži: zda ke králi, jako nejvyššímu orgánu, nebo guvernéři, kteří jsou poslán jím potrestat ty, kteří špatně a pochválit ty, kteří pravdu. Pro to je Boží vůle, že dělá dobře, měli byste ztišit neznalý mluvit o hlupáků (1 Peter 2:9-15).

Cizinci, samozřejmě nevolí.

Nyní Bible se zmiňuje o jednu konkrétní hlas podle apoštola Pavla (zatímco on byl ještě Saul a tak unconverted). Všimněte si, co řekl později o něm:

Ve skutečnosti, já sám si myslel, musím udělat mnoho věcí v rozporu s jménu Ježíše Nazaretského. Také Toto jsem udělal v Jeruzalémě, a mnohé z svatých zavřel jsem ve vězení poté, co obdržel autoritu od předních kněží; a když oni byli dáni k smrti, jsem obsadil můj hlas proti nim (Skutky 26:9-10).

A zatímco nahoře je sama o sobě deku odsouzení všech hlasování, to je jediný případ, kdy slovo "hlas" nebo "hlasování" je v Bibli. A to ukázat, že i nábožensky horliví / konzervativní jedinci ne vždy volit správně a může udělat mnoho věcí v rozporu s jménu Ježíše Nazaretského.

Nevěřím, že Bible sankce křesťané hlasování v tělesných volbách. Ani jsem přesvědčen, že nadcházející volby prezidentské v USA nebo volby v ostatních Anglo-pocházející národů bude mít za následek typu pokání, že tyto národy potřebují.

Některé články se mohou týkat zájmu mohou zahrnovat:

Pokud by Christian hlas? Tento článek poskytuje některé biblické odůvodnění na toto téma. Would Jesus vote for president/prime minister? Hlasuje v Bibli? This is a subject Christians need to understand.
Polykarp, Herbert W. Armstrong, a Roderick C. Meredith na církevní vládu Jaká forma vládnutí se raná církev má? Bylo to hierarchická? Which form of governance would one expect to have in the Philadelphia remnant? The people decide and/or committee forms, odd dictatorships, or the same type that the Philadelphia era itself had?
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Is this time near?
Anglo - Amerika v proroctví a ztracených kmenů Izraele jsou Američané, Kanaďané, Britové, skotský, velšský, Australané, Anglo-jižní Afričani, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane s Židy v Izraeli? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč může Bůh, aby mohly být potrestán jako první?
Bude Anglo-OSN rozdělit a mít lidi, pořízení jako Slave? Budou pozemky ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu se dělí? Co Bible proroctví učit? Existují non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo bude dělit ty země? Kdo skončí se zemí a lidí?
Proroctví z Barack Obama? Osm důvodů, proč Barack Obama je apokalyptická a osm důvodů, proč Barack Obama není Antikrist. Tento článek obsahuje mnoho biblických a non-biblická proroctví, z celého světa, které se zdají diskutovat Barack Obama. Už Nostradamus předvídat Barack Obama se zabývá Antikrista? Možná Barack Obama půdu pro krále Severu a Jihu alespoň jeden šíitský proroctví naznačuje? To je nejdelší a nejvíce kompletní článek na této stránce na Barack Obama proroctví. Přečtěte si ji a sami rozhodnout, zda prezident Obama se zdá být naplnění různých proroctví.
Barack Obama, proroctví, a zničení Spojených států Někteří tvrdí, že Barack Obama je prorokoval "syn Keni", vychází se brzy psaní 20. století.
Canada in Prophecy:
What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. A mnoho z nich není pozitivní o své budoucnosti.
Kdo je králem Západu? Proč neexistuje End-Time král Západu v biblickém proroctví? Jsou Spojené státy Král Západu? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Je Tony Blair Apocalyptic? bývalý ministerský předseda Spojeného království konvertoval ke katolicismu krátce poté, co opustil svůj úřad a byl aktivní v evropských záležitostech. Jakou roli by mohl hrát?

East vs West: Rusko, Čína, Indie a Opposing sankce na Írán a Sýrii

Úterý 31 ledna 2012

COGwriter

Rusko, Čína a Indie nejsou spolupracuje s typem sankcí EU a USA chtějí Íránu a Sýrii:

Globální "velmocenské politiky", se vrací na Středním východě

Tím, Peter Apps , politická rizika korespondent

LONDÝN | Úterý 31.leden 2012 07:28 EST

(Reuters) - s Ruskem odeslání válečné lodě, které odrazují zahraniční intervenci v Sýrii, a Čína vypracovány hlouběji do Íránu konfrontaci se Západem, "velká síla" politika se rychle vrací na Blízkém východě ... Oba signalizuje jasný záměr, aby se zabránilo " změna režimu "intervence v Sýrii ; ale ruská nasazení svého vlajkového leteckého dopravce a doprovody do přístavu Sýrie z Tarsu v tomto měsíci vytáhl tvrdší než obvyklý čáru v písku ... "Pokaždé, když West napíná vodítko, Peking tiše využije malátný," říká Thomas Barnett, Bývalý stratég pro americké námořnictvo ...

Washington Post 31.ledna 2012, Mumbai, Indie - Indie se stal Čínu v tom, že nebude snížit zpět na dovoz ropy z Íránu, přes tuhý nových amerických a evropských sankcí, jejichž cílem je tlačit na Teherán kvůli jeho jadernému programu.
Steve Gutterman | MOSKVA (ČTK) - senior ruský diplomat úterý řekl, že tlak na přijetí západní-Arab návrhu Rady bezpečnosti OSN ... Rusko a Čína vetovaly evropskou vypracované usnesení o Sýrii v říjnu.

Syrská opozice: Rusko, Írán riskují vztahy s budoucí Sýrii

Ynetnews - 31.ledna 2012

Syrská člen opozice Fahed Al-Masri řekl libanonské rozhlasové stanice, že snahy Ruska a Íránu se dělat, aby zachránil prezidenta Asada režim se projeví v budoucích vztazích obou zemí se Sýrií. "Rusko bude ztrácet svou poslední oporu na Blízkém východě a v Sýrii, "řekl a dodal, že pokud Moskva nadále proti postoj mezinárodního společenství o Sýrii ...

Takže tři geograficky největší mocnosti na východě užíváte stojí v ostrém kontrastu k Západu. Bible nakonec ukazuje, že zřejmě rusko-vedl euroasijský konfederace bude mít na zbývající síly na Západě (který v té době bude v čele Evropské krále severu). A Čína a Indie Zdá se, že prorokoval na podporu rusko-vedl konfederaci.

Ale to bude později, těsně před návratem Ježíše Krista (Zjevení 09:16, 16:12-16).

V této době východ hraje nebezpečnou hru, že je pravděpodobné, že ztratí, alespoň v diplomatické smyslu.

Bez ohledu na to, jaké jsou jejich ekonomické zájmy, ani Rusko, ani Indie chtějí islámské moci povstat. A vzpírat se západní sankce, možná ty národy věří, že dělení na islámský svět do Íránu a Sýrie, zbytek arabských národů, turecké národy, Pákistánu, Afghánistánu a Indonésie, že toto rozdělení bude bránit islámské světové velmoci od stoupá .

Pokud se domnívají, že oni jsou v omylu.

Islámský výkon ( král jihu biblické proroctví), zřejmě vedl arabské síly, bude stoupat. Podporou Sýrii, jak to bylo, Rusko bude odcizit arabský svět (Arabská liga má tendenci k sobě na západ v souvislosti se Sýrií, a není zejména fanouškem Íránu). Sýrie nebude pokračovat, jak je, a Íránu mohou být neutralizovány, alespoň do určité míry.

Co tři východní mocnosti jsou v podstatě dělá, je říct arabskému světu, že je na tom lépe spolupracovat s Evropany, než s Ruskem, Čínou či Indií. A spolupráce mezi arabskými a evropskými světů je něco, co bude dočasně provádět (Daniel 11:27; Žalm 83:3-8).

Čína, sama o sobě, je zájem o zdroje, jako je ropa a miluje využít nákupu příležitosti, že západní sankce, může například poskytnout. Přesto Čína potřebuje trhy na Západě více, než ve skutečnosti potřebuje íránskou ropu. Totéž v podstatě platí pro Indii.

Írán a Sýrie jsou opravdu nejsou k Rusku, Číně a Indii tak důležité, že jim budou zálohovat bez ohledu na to, co (i když tam bude budoucí spojenectví s Peršany / Íránců, ale to je pro dobu po tisícileté panování Krista a je popsána v Ezechiel 38:1-9).

Takže navzdory pózování z těchto tří východních mocností, realita je, že Západ bude získat největší vliv na Blízkém východě z toho, co se nyní děje.

Írán nebude vůdce krále jihu a co přežije v Sýrii (viz Izaiáš 17:1) bude zřejmě podporovat přichází arabský vůdce Daniel 11:40. Pokud se ti v Rusku, Číně a Indii chápat biblické proroctví, lépe by si uvědomit, že jejich současný stánek snad by měla být změněna v souvislosti s Íránem a Sýrií.

Ti, zájem dozvědět se více chtít studovat v následujících článcích:

Russia: Its Origins and Prophesied Future Russia in prophecy. Tam, kde se Rusové přišli? Co ty na Ukrajině? Co je prorokováno v Rusku a jeho spojenci? Co budou dělat, aby Evropané, kteří podpořili zvíře na konci?
Je Rusko Král severu? Někteří tvrdí, že je. Ale co Bible učí?
Indie, jeho biblické minulost a budoucnost: Každý svědek? Bible pojednává o původ těch indické dědictví a popisuje některé z svědka k nim (včetně těch, které v Bangladéši, Pákistánu a na Srí Lance).
China, Its Biblical Past and Future, Part 1: Genesis and Chinese Characters Where did the Chinese people come from? Tento článek poskytuje informace o tom, že čínští lidé musí vědět o různých účtů v knize Genesis až do jejich rozptýlení po Babylonské věže.
Čína, přesnou biblické minulost a budoucnost, Část 2: Sabbath a některé z Boží svědek v Číně Kdy se křesťanství poprvé přišel do Číny? A je tam brzy důkazy o tom, že pozorované sedmý den sobotu?
Asie v proroctví Co je dopředu pro Asii? Kdo jsou "králové z východu"? Co se stane téměř všech Číňanů, Rusů, Indů, a jiní v Asii? Čína v proroctví, kde? Kdo má 200 milionů muž armády v souvislosti s Armageddon?
Kdo je králem severu? Je tam jeden? Ještě biblické a římského katolíka proroctví poukazují na stejnou vůdce? Měl by následovat? Kdo bude králem severu popisované v Daniel 11? Je jaderný útok prorokoval stát anglicky mluvících národů ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu? Kdy se 1335den, 1290 den, a 1260 dnů (čas, časy a půl času) Daniel 12 začínají? Když Bible ukazuje, že ekonomický kolaps bude mít vliv na Spojené státy?
Existuje budoucí král Jihu? Někteří už věří, že musí být. Možná Egypt, islám, Írán, Arabové, nebo Etiopie se zapojit? Mohlo by to být nazýván Král Mahdi? Co říká Bible?
Arab a islámský svět v Bibli, historie a proroctví Bible popisuje původ v arabském světě a diskutuje o Blízký východ v proroctví. Co je před námi na Blízkém východě a ti, kteří následují islám? Co imáma Mahdího? Co nás čeká v Turecku, Íránu, a jiné non-arabských muslimů?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

Evropská unie Tower of Babel Plakát

COGwriter

Evropané mají poněkud jinou dohodu o užší fiskální unii:

30.ledna 20122

Stephen Fidler, Laurence Norman a Matina STEVIS

BRUSEL-Lídři 25 vlád Evropské unie dohodli v pondělí večer na to, co někteří účtovány jako historické paktu přejít na užší fiskální unii a podepsal se na detailech stálého záchranného fondu pro restrukturalizaci eurozóny dosud Řecka blížící se dluhu hodil stín summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Tím Julien Toyer a Paul Taylor

BRUSEL | Po 30.ledna 2012

(Reuters) - Kancléřka Angela Merkelová se stmelil její politickou nadvládu v Evropě v pondělí, když 25 z 27 států EU dohodli na německo-inspiroval paktu o přísnější rozpočtové kázně, i když se snažil oživit růst z popela úsporných opatření.

Pouze Velká Británie a Česká republika odmítla podepsat fiskální kompaktní března, na němž se bude ukládat téměř automatické sankce na země, které porušují omezení deficitu rozpočtu Evropské unie a bude zakotvení vyrovnaného rozpočtu pravidla ve vnitrostátním právu. http://www.reuters.com/ article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

To je další krok k naplnění biblických proroctví týkajících se stoupající konečného Evropské Beast moci.

Ti z nás, v obývacím Boží církvi už dávno naučil, že Spojené království by nemělo být skutečnou součástí konečné moci, která vyjde v Evropě. Ti, kteří v České republice bude téměř jistě být součástí této závěrečné moci.

Bible, ve Zjevení 17, je jasné, že Evropané budou mít i nadále k reorganizaci v budoucnu:

12 "Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří nepřijali království dosud, ale dostávají orgán po dobu jedné hodiny, jak králové s šelmou. 13 Jedná se o jedné mysli, a oni budou dávat svou moc a autoritu, aby šelmy. (Zjevení 17:12-13)

Kroky k této události pokračují, jak jsme se v obývacím Boží církvi už dávno naučil, a tam bude hrboly na silnici a problémy (major občanské nepokoje, nebo horší, může dojít).

Of course, the Bible is clear that the final European Beast power will not actually be highly unified as it will basically be a combination of strong and weak, or as the Bible more literally states, iron and clay:

41. vzhledem k tomu, že jste tohle viděl nohy a prsty, částečně z hrnčířské hlíny a částečně ze železa, království bude rozdělené; ale síla železa musí být v něm, stejně jako jsi viděl železo smíšené s keramickou hlínou. 42 A jako prsty na nohou byly zčásti ze železa a zčásti z hlíny, takže království bude zčásti silné a zčásti křehké. 43 Jak jsi viděl železo smíšené s keramickou hlínou, budou se mísí s osivem mužů; ale nebudou ulpívat vzájemně na sobě, stejně jako železo nemísí s hlínou. (Daniel 2:41-43)

According to Bible prophecy, a European power, despite its fragility, is destined to temporarily be the most dominant force in the world, ultimately conquer the Anglo-descended nations (it is the USA and its Anglo-allies like the UK that have the strongest fortresses of Daniel 11:39), and later come to its end (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Některé články se mohou týkat zájmu mohou zahrnovat:

Europa, Beast, a Zjevení Kde se Evropa dostat své jméno? Co může Evropa udělat s knihou Zjevení? Co je "bestie"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Kdo je králem severu? Je tam jeden? Ještě biblické a římského katolíka proroctví poukazují na stejnou vůdce? Měl by následovat? Kdo bude králem severu popisované v Daniel 11? Je jaderný útok prorokoval stát anglicky mluvících národů ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu? Kdy se 1335den, 1290 den, a 1260 dnů (čas, časy a půl času) Daniel 12 začínají? Co se musí stát před Velkou soužení?
Možná německý baron Karl-Theodor zu Guttenberg se stal králem severu? Je německý ministr obrany za to sledovat? Co katolické, byzantské, a biblická proroctví naznačují?
Anglo - Amerika v proroctví a ztracených kmenů Izraele jsou Američané, Kanaďané, anglické, skotské, velšské, Australané, Anglo (non-holandské) Jižní Afriky, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane, do Jeruzaléma a Židů v Izraeli? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč může Bůh, aby mohly být potrestán jako první?
Bude Anglo-OSN rozdělit a mít lidi, pořízení jako Slave? Budou pozemky ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu se dělí? Co Jeruzaléma? Co Bible proroctví učit? Existují non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo bude dělit ty země? Kdo skončí se zemí a lidí?
Kanada v proroctví: co Bible Prophecy, katolická proroctví, a další předpovědi Navrhnout O budoucnosti Kanady Existuje proroctví, které naznačují, zapojení s Kanadou. A mnoho z nich není pozitivní o své budoucnosti.
Kdo je králem Západu? Proč neexistuje End-Time král Západu v biblickém proroctví? jsou Spojené státy Král Západu?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
Nicméně, Manila bude vyrovnávat pokusy o zvýšení těchto schopností proti možnému odporu jak z Číny, horní obchodního partnera s rostoucí ekonomický vliv, a ze svých vlastních lidí, pro které zvýší vojenskou přítomnost USA zůstává kontroverzní otázkou.

Loni v létě, prezident Filipín, ukázal, že on nemusel bát Čínu (viz filipínská prezidentka ohrožuje Čínu ).

Zatímco dohoda s USA může dočasně provádět tělesnou smysl v dlouhodobém horizontu věřím, že Filipíny budou pravděpodobně sladit s Čínou, ale uvidíme.

Living Boží církev má asi 33 sborů na Filipínách .

Některé články se mohou týkat zájmu mohou zahrnovat:

Ostrovy a biblických proroctví Co je před námi na ostrovy? Co je před námi na Filipínách? Co znamená Bible proroctví o ostrovech?
Asie v proroctví Co je dopředu pro Asii? Kdo jsou "králové z východu"? Co se stane téměř všech Číňanů, Rusů, Indů, a jiní v Asii? Čína v proroctví, kde? Kdo má 200 milionů muž armády v souvislosti s Armageddon?
Anglo - Amerika v proroctví a ztracených kmenů Izraele jsou Američané, Kanaďané, anglické, skotské, velšské, Australané, Anglo (non-holandské) Jižní Afriky, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane, do Jeruzaléma a Židů v Izraeli? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč může Bůh, aby mohly být potrestán jako první?

Násilné Sport, násilné Koncovky

Pondělka 30.leden 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Consider, therefore, whether those who teach such things can possibly live indifferently, and be commingled in unlawful intercourse, or, most impious of all, eat human flesh, especially when we are forbidden so much as to witness shows of gladiators, lest we become partakers and abettors of murders . But neither may we see the other spectacles, lest our eyes and ears be defiled , participating in the utterances there sung. (Theophilus of Antioch. To Autolycus, Book III, Chapter XV. Translated by Marcus Dods, AM Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

So, true Christians did not believe that they were to watch the violent sports so popular in the second century.

Tatian, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

A tito svědci na svá místa, a boxeři setkat v souboji, bezdůvodně cokoliv, ani někdo přijde dolů do arény, aby pomáhej. Do takové výstavy jak to přispět k vaší kreditní? Ten, kdo je šéf mezi vámi shromažďuje legii krví potřísněné vrahy, zapojení do jejich udržení; a tito surovci jsou vyslal jím, a sestavit na podívanou se soudci, částečně zlost na posuzovatele, a jednak z toho mužů, kteří se zabývají v boji. A ten, kdo postrádá vražedné výstavu je zarmoucen, protože nebyl odsouzen, aby se divák zlých a bezbožných a ohavných skutků (Tatian. Překlad JE Ryland. Tatian v projevu k Řekům, kapitola XXIII. Výňatek z Ante-Nicene otcové, American Edition, 1885 Volume 2. Editoval Alexander Roberts & James Donaldson.. on Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Athenagoras, vyznávající křesťan obhájce, napsal kolem 170 nl:

Co člověk zdravé mysli, a proto bude tvrdit, zatímco takový je náš znak, že jsme vrazi? ...

Kdo nemá počítat mezi věci, největšího zájmu se soutěží o válečníky a divokých zvířat, zejména těch, které jsou uvedeny podle vás? Ale my, považovat, že vidět člověka na smrt, což je stejný jako ho zabil, se abjured takové brýle (Athenagoras. prosbou o křesťany, Kapitola XXXV. Překlad BP Pratten. Výňatek z Ante-Nicene otcové, Volume 2 . Editoval Alexander Roberts & James Donaldson. americkém vydání, 1885. Online verze Copyright © 2004 K. Knight).

I dnes, mnoho křesťanů si uvědomit, že sledování brutální akce záměrem způsobit fyzickou újmu, jako skutečný box, je nevhodné.

Všimněte si, že toto je také pozice třetího století katolický teolog a biskup Hippolyta, který také dodává různé zaměstnání těm, kteří odmítají jeden z bytí následovník Krista:

16:6 vozataj, podobně, nebo ten, kdo se účastní ve hrách, nebo ten, kdo jde do hry, když se přestane, nebo mu musí být odmítnut. 7. Pokud je někdo gladiátor, nebo ten, kdo učí ty mezi gladiátory tom, jak bojovat, nebo lovec, který se nachází v divoké zvíře vykazuje v aréně, nebo veřejného činitele, který se zabývá gladiátorských show, a to buď on zaniká, nebo mu musí být odmítnut. 8. Pokud je někdo kněz idolů, nebo Obsluha idolů, je povinen zastavit nebo mu musí být odmítnut. 9. voják v úřadu nesmí vykonávat muže. Pokud bude nařízeno, musí se neuskuteční. Ani on musí vzít vojenskou přísahu. Pokud to odmítne, bude mu odmítnut. 10. Pokud je někdo vojenský guvernér, nebo vládce města, kteří nosí fialová, je povinen zastavit nebo mu musí být odmítnut. 11. katechumen nebo věřících, kteří se chce stát vojákem, je být odmítnut, protože byl opovrhoval Boha. (Hippolytus. Apoštolská tradice Hippolyta Říma. Od práci Bernarda Botte (La Tradition Apostolique. Zdroje Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) a Gregory Dix (Pojednání o apoštolské tradice sv . Hippolyta Římského biskupa a mučedníka London: Alban Press, 1992), jak překládal Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html zobrazeno 08.6.09)

Takže ti, kteří vyznávali Krista ve druhém a třetím století obecně neměl pocit, že prohlížení nebo účast na násilných sportu bylo vhodné.

Ve více nedávné době, pozdní Herbert W. Armstrong napsal:

Nepřátelství k druhým je hřích ... Box na Ambassador College je rozhodně zakázáno. Bůh nestvořil lidský mozek a hlava se bušil a ztratil vědomí podáním antagonisty.

Všude tam, kde hra ve sportu zahrnuje antagonisté-v nepřátelský postoj poškodit ostatní a / nebo "dostat" z druhé, aby si to nejlepší z jiné než nebezpečné, satanistické a zlo postoj vstupuje v, a sport je zlo, není dobré ...

Fotbal (americký fotbal) je násilný tělo kontaktní sport. To je často hrál s postojem nepřátelství a je nebezpečný a je plný zranění. (Plain Truth, červenec-srpen 1984)

"Láska nemá žádnou škodu k bližnímu" (Římanům 13:9), ale co násilné sporty jako americký fotbal a box dělat? Jsou ti, kteří se účastní sousedy pro křesťany? By lidé měli být povzbuzováni k účasti na násilných aktivit, které jsou prokazatelně poškodit?

To je něco, co křesťané, a jiní, by měl přemýšlet o tom.

Některé články se mohou týkat zájmu mohou zahrnovat:

Je Americký fotbal zlo? Je nejpopulárnější divácký sport v USA něco, co by se křesťané měli dívat? Co Bible a časné spisy ukazují? To je poprvé, co jsem oznámil tento článek na tuto novou stránku a obsahuje nejen své názory, ale mnoho citace, které křesťané, stejně jako lidé, kteří tvrdí, že jsou, by měl přemýšlet o tom. Opravdu chcete znát odpověď na otázku v názvu ptá? Pokud ne, proč ne?
Vojenská služba a církve Boží:? Do Realitní křesťané vyjádřete v milostné Warfare Zde jsou aktuální a historické pohledy na věci, které ukazují, víry pravé církve na vojenské účasti. Je válka vhodné pro křesťany?

Byl 100 let nebo očistec Vyučován v rané historii?

Neděle 29 leden 2012


Anne Catherine Emmerich prohlašoval, že vidí Očistec

COGwriter

Bůh má plán pro ty, kteří nejsou s názvem, vyvolení, a věrní (Zjevení 17:14), v tomto věku, kteří nejsou nenapravitelně zlý a ani se dopustil "neodpustitelný hřích"?

Ano.

Všimněte si, pasáž, že mnozí nerozumí dnes:

20. Žádné další musí dítě od žít tam, ale několik dní, ani stařec, který nesplnil své dny; Pro dítě zemře sto roků staré, ale hříšník je jedním set let staré musí být proklet. (Izajáš 65:20)

A už brzy profesoři Krista uvědomit to mělo co do činění s Božím plánu spásy?

Ano.

I když jsem si články s mnoha písem na toto téma (viz, například, univerzální Nabídka spasení existují stovky veršů v Bibli Podpora nauku False Apocatastasis ), pojďme začít s druhým výkladem století Izaiáše o Irenej na ukázat, co se zdálo být všeobecně známo, v dobách ne příliš dlouho po smrti poslední z původních apoštolů:

Nyní, že sliby nebyly oznámeny proroků a otců sám, ale s církví spojil k nim ze zemí, kterým také Duch pojmy "ostrovů" (jednak proto, že jsou stanoveny uprostřed turbulence, trpí bouře rouhání, existovat jako přístav na bezpečnost těch v ohrožení, a je útočištěm těch, kteří milují výšky [nebe], a snaží se vyhnout Bythus, to znamená, že hloubku chyby), Jeremiáš tedy prohlašuje: " Slyšte slovo Hospodinovo, ó národy, a prohlásit jej na ostrovech v dáli; rcete, že Hospodin rozptýlí Izraele, budou mu ho shromažďovat, a držet ho, jako jeden krmit své stádo ovcí ...

A opět to, že říkají totéž: "Hle, já postavím Jeruzalém k jásotu a mé lidi [radost]; pro hlas pláče nesmí být více slyšet v ní, ani hlas pláče. Také tam nesmí být nějaké nezralé [jeden], ani stařec, který neplní svůj čas: pro mládež musí být sto let; a hříšník musí zemřít sto let, ale musí být proklet. A budou stavět domy a obývat jim sami; a budou sázet vinice a jezte jejich plody samy, a musí pít víno. A nesmějí stavět, a jiní obývají; ani se připravují na vinici, a jiní jedí. Pro jako dny stromu života, musí být dny lidí v tobě; za prací svých rukou musí vydržet "(Irenaeus. Adversus haereses V. knihy, kapitola 34, verše 2-3,4. výňatek z Ante-Nicene otcové, Volume 1. Editoval Alexander Roberts & James Donaldson. americkém vydání, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Jiné, jako například Origenes z Alexandrie, také napsal, že Bůh má plán, jak nabídnout spásu všem.

Mnoho katolických a protestantských učenců si myslí, že Origen byl jedním z největších na počátku teologických spisovatelů (žil v letech asi 185-232 nl). Papež Benedikt XVI. se veřejně chválil Origen.

Poznamenal, protestantský historik KS Latourette napsal, že Origen "byl skutečně jeden z největších křesťanských mysli." A když nemohu souhlasit s tím, že je zajímavé si povšimnout, že Latourette dodržovat:

Origenes učil, že nakonec budou všichni duchové, kteří odpadli od Boha být obnoveny v plné harmonii s Ním. To může přijít o pouze s jejich spolupráce, mají svobodu přijmout nebo odmítnout zpětný odkup vykonány v Kristu. Před úplnou obnovu, že budou trpět trest, ale že trest má být výchovný, aby je očistil od nedokonalosti podaných jejich hříchu. Po skončení tohoto věku a jeho svět jiný věk přijde, tak Origenes věřili, ve kterém byly znovu narodili bude i nadále růst a nestoudný bude mít další příležitost k pokání (Latourette KS historie křesťanství, svazek 1, Začátky až 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, str.151).

Origen byl blízko, v tom, že ne všichni budou činit pokání, protože tam bude i těch, které byly na "věčné hrůze" (Daniel 12:02, KJV), což znamená, že ti, kteří by se správně pokání nebude dostávat spása, ale my jsme v bydlení Boží církev je považují za malá menšina. Ale Origen byl správný, že to bude jen přijít o spolupráci, které v současnosti neuložené.

Zde jsou některé citace přímo z Origen:

... Dobrý Otec nebyl zcela opuštěn těch, kteří odpadli od něho (Origen. Komentář k evangeliu podle Jana (Book I). Výňatek z Ante-Nicene otcové, Svazek 9. Editoval Allan Menzies, DD American Edition, 1896 a 1897. Online verze Copyright © 2004 K. Knight).

Je třeba mít na paměti, nicméně, že některé bytosti, které odpadly z toho jeden začátku, z nichž jsme hovořili, se potopil do takové hloubky nehodnosti a ničemnosti, aby mohly být považovány za zcela nehodný tohoto školení a pokynu, který Lidská rasa, zatímco v těle, jsou vyškoleni a poučeni s pomocí nebeských sil; a pokračovat, naopak, ve stavu nepřátelství a odporu k těm, kteří jsou obdržení tohoto poučení a učení. A proto je, že celý tento smrtelný život je plný bojů a zkoušek, způsobené opozice a nepřátelství těch, kteří padli z lepším stavu, aniž by vůbec ohlédnutí, a který se nazývá ďábla a jeho anděly, a další příkazy zla, které apoštol zatříděné mezi protichůdnými pravomocí. Ale zda některý z těchto příkazů, kteří jednají pod vládou ďábla, a poslouchají jeho zlé příkazy, bude v budoucím světě bude převeden na spravedlnosti, protože jejich držení na fakultu svobody vůle, nebo zda může být trvalá a notorický zlo změnila silou zvyku do přírody, je výsledek, který jste sami, čtenář, může schválit, je-li ani v těchto současných světů, které jsou vidět a časové, ani v těch, které jsou neviditelné, a jsou věčné, že část je zcela liší od konečné jednoty a fitness věcí (Origen. De Principiis, Book I, kapitola 6, verš 3).

... A tak, přes četné a nesčetných objednávky progresivních bytostí, kteří jsou smířeni s Bohem od stavu nepřátelství, poslední nepřítel je konečně dosáhl, který se nazývá smrt, aby i on může být zničen, a již se nepřítel. Když se tedy, všechny racionální duše musí být obnoveny do stavu tohoto druhu, pak povaha tohoto orgánu naše podstoupí změnu do slávy duchovním těle. Neboť vidíme, že nebýt případ racionální povahy, že někteří z nich žili ve stavu degradace v důsledku jejich hříchy, zatímco jiní byli povoláni do stavu štěstí na základě jejich skutkové podstaty; ale jak vidíme tytéž duše, kteří dříve byli hříšní, pomáhal po svém obrácení a smíření s Bohem, do stavu štěstí (Origen. De Principiis, Book III, kapitola 6, verš 6).

I když jsme v LCG by slovo to docela takhle, tato citace se ukázat, že myšlenka, že Bůh má plán, který umožní kát možnost po tomto současné době není nový koncept.

Ve skutečnosti, doktrína očistce vyvinula mezi latinské katolíky poté, co začali odsuzovat některé Origen nápadů v šestém století. Když se to stalo, učení v souvislosti s nabídkou spásy pro všechny (známý jako Apocatastasis) byly také poněkud odsouzen. Nicméně, toto nechal mezeru v římské teologie a myšlenka očistce pak vyvinul.

Řečtí katolíci (nyní známý jako východní ortodoxní), ale nikdy neměl přijmout latinskou představu o očistci a ještě dodnes mají mnozí, kteří věří, že Bůh má nějaký druh plánu nabídnout spásu těm, kteří neměli záměrně odmítají spásu.

Encyklopedie katolíka sama připouští, že první křesťané neučil svou současnou koncepci jeho očistec doktríny:

Některé stres příliš byl položen na námitku, že staří křesťané neměli jasnou představu o očistci, a že si myslí, že duše odešla zůstal v nejistotě spásy do posledního dne ... Existuje několik pasáží v Novém zákoně, které poukazují na Proces čištění po smrti. Thus, Jesus Christ declares (Matthew 12:32): “And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but he that shall speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in the world to come”…(Hanna, Purgatory. The Catholic Encyclopedia).

No, in the second century, it was believed that God's plan would allow all to be offered salvation, either in this age or the age to come if they did not commit the “unpardonable sin” (Matthew 12:32; Mark 10:30; Luke 18:30; Acts 3:17-21; Ephesians 1:21; Hebrews 6:4-6; cf. Matthew 10:15; 11:22-24; Mark 6:11; Luke 10:12-14).). And the New Testament is very clear that :

“all flesh shall see the salvation of God” (Luke 3:6).

In the thirteenth century, the famed Catholic theologian Thomas Aquinas wrote the following:

Nothing is clearly stated in Scripture about the situation of Purgatory , nor is it possible to offer convincing arguments on this question…

Někteří říkají, nicméně, že podle zvykového práva místo očistci je místo, kde člověk hříchy. To se nezdá být pravděpodobné, protože člověk může být potrestán současně za hříchy spáchané v různých místech. A jiní říkají, že podle zvykového práva jsou potrestáni nad námi, protože jsou mezi námi a Bohem, pokud jde o jejich stavu. Ale to je v žádném případě, protože nejsou trestáni za to, že nad námi, ale pro to, co je nejnižší v nich, a to sin (Akvinský T. Summa Theologica svatého Tomáše Akvinského, přílohy II, čl. 1,. Druhé a revidované vydání, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius APAP, OP, STM, cenzor. Teol. Imprimatur. Edus Canonicus Surmont, vicarius eneralis. Westmonasterii APPROBATIO Ordinis Nihil Obstat F. Raphael Moss, OP, STL... a F. Leo Moore , OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior provincialis angliae).

Výše uvedené ukazuje, že i do středověku, myšlenka očistce byl nejasný, a to i mezi představiteli římské církve.

Očistec byl v zásadě přijat po určité učení spojené s Origen byl odsouzen v 6. století:

Od chvíle, kdy se však, že anti-Origenism zvítězil, nauka o apokatastasis byla definitivně opuštěna. St Augustine silněji než jakýkoli jiný spisovatel proti chybě, takže na rozdíl od doktríny nezbytnosti milosti ... protestuje (Batiffel, Apocatastassis. Katolická encyklopedie).

Historie naznačuje, že po Apocatastasis byl odsouzen v polovině 6. století, něco, co se podobá moderní pojetí očistce byly prohlásil podle římského biskupa Řehoře jsem se kolem roku 600 nl

Možná bych měl zmínit, že ačkoliv Anne Emmerich prohlašoval, že vidí očistec, ona také tvrdil, že viděl "vakua" a současný papež uvedl, že "předpeklí" neexistuje. Proto, nárok vidět jedno místo, které neexistuje, by měl říct všem, že stejný tvrdila, že vidí něco jiného, ​​neznamená to, že existuje jeden. Neexistuje žádné místo, které se hodí moderní římské popis očistce.

Boží církev původně učil Apocatastasis, ne očistec. A stále tak činí dnes. Bůh je Bohem lásky a nemá mít milosrdný plán spasení, a to zahrnuje jak evangelium v ​​tomto věku (Poznámka: "krátký", že Pavel mluví o v Římanům 9:28 a dokončení Matouše 24:14 bude pravděpodobně zahrnovat masivní zpravodajství o tom, co nejvěrnější hejno se učí to, samozřejmě, neznamená to, že většina věřících by měl sedět a čekat, a ne dělat svou část-cf John 9:04;.. Matthew 09:37 - 38-as prioritou hlásání evangelia zůstává). Samozřejmě, že lidé by měli reagovat, jakmile se dozví, ti, kdo odmítají pravdu riskují spáchání neodpustitelný hřích .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Už raná církev učit Očistec? Je tu místo zvané očistec? Bůh má plán, jak pomoci těm, kteří neměli stát se svatými v tomto životě?
What is Limbo? Je tam takové místo jako Limbo? Co se stane, aby malé děti, když zemřou? Kdy se Střed začít se učí? Jaká je pravda o mrtvých dětí?
Univerzální Nabídka Salvation: Existují stovky veršů v Bibli Podpora nauku False Apocatastasis Myslíte si, že to, co Bible skutečně učí o tom myslíte? Budou všechny dobré věci být obnoveny? Does God's plan of salvation take rebellion and spiritual blindness into account?
Hope of Salvation: Jak Living Boží církev se liší od většiny protestantů Jak Living Boží církev se liší od hlavního proudu / tradiční protestanty, je možná otázka, jsem byl požádán, nejvíce ty, bez Církev Boží pozadí.
V případě, že Církev Still Pokuste se umístit svého nejdůležitějšího na hlásání evangelia nebo Věděli Herbert W. Armstrong změna, která priority pro práci? Někteří říkají, že církev by měla hlavně krmit stádo teď, to je to, co Herbert W. Armstrong údajně řekl. Je to to, co řekl? Je to to, co říká Bible? Co se Paul a Herbert W. Armstrong očekávat od evangelisty?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

Jak Ježíš řekl:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:36-37)

Některé články se mohou týkat zájmu mohou zahrnovat:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? Co je to "počátek bolestí?" Když je nejstarší, že velikého soužení může začít? Co je Den Páně?
Fyzická příprava Bible pro křesťany . Všichni víme, že biblická proroctví hladomory. Měli bychom něco udělat?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Evangelium Božího království byl kladen důraz na Ježíše a rané církvi Věděli jste, že? Víte vůbec, co je evangelium o království je všechno o? Pravé náboženství by mělo být založeno na skutečném evangeliu.
Věděli Brzy církev učit Millenarianism? Byl tisíciletí (někdy volal chiliasmu) učil prvotními křesťany? Kdo ji odsoudil. Ježíš doslova vládnout 1000 let na Zemi? Je to čas v blízkosti?
Má Bůh 6000 Rok Naplánujte si? Jaké Rok Má 6000 let End? Byl čas 6000 rok povoleno pro člověka vládnout následuje doslovný tisíc let panování Krista na Zemi učil prvních křesťanů? Co rok může šest tisíc let lidské vlády končí? Když se Ježíš vrátí? 2018 nebo 2019?
Anglo - Amerika v proroctví a ztracených kmenů Izraele jsou Američané, Kanaďané, Britové, skotský, velšský, Australané, Anglo-jižní Afričani, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane s Židy v Izraeli? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč může Bůh, aby mohly být potrestán jako první?
Bude Anglo-OSN rozdělit a mít lidi, pořízení jako Slave? Budou pozemky ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu se dělí? Co Bible proroctví učit? Existují non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo bude dělit ty země? Kdo skončí se zemí a lidí?
Proroctví z Barack Obama? Osm důvodů, proč Barack Obama je apokalyptická a osm důvodů, proč Barack Obama není Antikrist. Tento článek obsahuje mnoho biblických a non-biblická proroctví, z celého světa, které se zdají diskutovat Barack Obama. Už Nostradamus předvídat Barack Obama se zabývá Antikrista? Možná Barack Obama půdu pro krále Severu a Jihu alespoň jeden šíitský proroctví naznačuje? To je nejdelší a nejvíce kompletní článek na této stránce na Barack Obama proroctví. Přečtěte si ji a sami rozhodnout, zda prezident Obama se zdá být naplnění různých proroctví.
Barack Obama, proroctví, a zničení Spojených států Někteří tvrdí, že Barack Obama je prorokoval "syn Keni", vychází se brzy psaní 20. století.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. A mnoho z nich není pozitivní o své budoucnosti.
Kdo je králem Západu? Proč neexistuje End-Time král Západu v biblickém proroctví? Jsou Spojené státy Král Západu? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Je Tony Blair Apocalyptic? bývalý ministerský předseda Spojeného království konvertoval ke katolicismu krátce poté, co opustil svůj úřad a byl aktivní v evropských záležitostech. Jakou roli by mohl hrát?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Says the Lord. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Některé články se mohou týkat zájmu mohou zahrnovat:

Arabský svět v Bibli, historie a proroctví Bible popisuje původ v arabském světě a diskutuje o Blízký východ v proroctví. Co je před námi na Blízkém východě a ti, kteří následují islám? Co je islám učí o imáma Mahdího?
Existuje budoucí král Jihu? Někteří už věří, že musí být. Možná Egypt, islám, Írán, Arabové, nebo Etiopie se zapojit? Is he the Imam Mahdi? Co říká Bible?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Některé články souvisejících zájmu mohou zahrnovat následující:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? Co se stane, než v "začátku trápení"? Co se děje ve Velké soužení a den v Boha? Když je nejstarší, že velikého soužení může začít? Co je Den Páně?
Čtvrtý jezdec apokalypsy Co je bledý kůň smrti a mory? Co přinese a kdy?
Konec mayského kalendáře 2012-Might 2012 něco znamenat? Existují Mayský kalendář předpovědi pro změnu v roce 2012? Změny byly před staletími předpověděl Hopi Native Američany. Ještě Mayan / Hind / Hopi / Buddhistické / New Age / Nostradamus proroctví zde nějakou hodnotu? Proč by mohl Satan inspiroval toto datum? Má Dresden kodex ukázat zničení na zemi povodní? Může velké soužení začít před rokem 2012? Jak by Barack Obama se zapojit v roce 2012?
2012 a Rise of the tajná sekta je to odkaz týkající se knihy Bob Thiel (COGwriter). Tento odkaz má také videa z YouTube. Tato kniha dokumentů a vysvětluje stovky proroctví. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Ti, kteří si koupí knihu na www.thesecretsect.com stránkách obdrží dlouhou bonus zprávu dokládající, světové události, které zarovnány s knihou.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (německá verze) 2012 Buch von Dr. Thiel v deutscher Sprache. 2.012 und das Auftreten der geheimen Sekte (německy Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro dělat Dr. Thiel em português. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (brazilská portugalština Edition) 2012 livro to Dr. Thiel. V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE em português do Brasil. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Skutky 13:42-44 ukazuje, co Paul dělal,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Nyní, když shromáždění se rozešli, mnoho Židů a zbožných proselytů za Pavlem a Barnabášem, který k nim mluvil, přesvědčil je, aby trvali v milosti Boží. Na příští sobotu téměř všecko město sešlo se k slyšení slova Božího.

Také Skutky 18:4 státy,

A uvažoval v synagoze každý Sabbath, a přesvědčil i Židům i Řekům.

Proto Nový zákon je jasné, že Paul držel sobotu, pravidelně kázal v sobotu, a že on napsal, že tam zůstane "Sabbath-odpočinek pro Boží lid".

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Proto očistit se tedy starý kvas, abyste byli novým těstem, protože opravdu jsou nekvašený. Vždyť Kristus, náš velikonoční, byl za nás obětován. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Některé články se mohou týkat zájmu mohou zahrnovat:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Is this true? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Jsou Deset přikázání ještě ve skutečnosti? Tento článek uvádí deset přikázání a kombinuje některé z předchozích článků do jednoho článku o deseti přikázání. Přikázání jsou uvedeny na hoře Sinaj, před hoře Sinai, v učení Ježíše po ukřižování, a v učení Pavla. Je zaměřen na nejčastější "tradice mužů", pokud jde o jejich stejně.
Desatero Reflect lásku, je Breaking je Evil Někteří mají pocit, že deset přikázání jsou zátěží. Je to to, co Ježíš, Pavel, Petr, Jakub a John učil?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Dějiny raného křesťanství Jste si vědomi toho, že to, co většina lidí věří, že je to, co skutečně stalo skutečné křesťanské církve? Víte, kde se raná církev vychází? Víte, jaké byly doktríny rané církve? Je vaše víra opravdu založen na pravdě, nebo kompromis?