Archiv za měsíc leden, 2012

Pokud by Christian hlas?

Úterý 31 ledna 2012

COGwriter

Čtyři muži z Republikánské strany se stále něco stojí v jejich snaze sesadit americký prezident Obama a dostat svou práci.

K dispozici jsou dva katolíci , jeden Mormon , a jeden Křtitele běží na republikánskou nominaci, aby se spustit proti poměrně bezbožným demokrat Barack Obama (který také tvrdí, křesťanskou víru).

Pokud by skutečné křesťany hlasovat?

Pokud se demokracie měla být sankcionováno v Bibli pro křesťany, určitě by to být sankcionováno v Novém zákoně. Řecké a římské demokratické postupy byly všeobecně známé a pak. Demokracie není americký vynález (ani republikánská forma vlády).

V Novém zákoně čteme o Ježíši jmenování apoštoly. Pavel píše, že Bůh nejprve jmenuje apoštoly, druhé za proroky, atd. pro povznášející těla Kristova (Efezským 4:11,12).

Když Jidáš potřeboval vyměnit (po jeho zradu Ježíše a jeho sebevraždě), apoštolové neměli volby, oni následovali biblický příklad hledat Boží vůli:

Ty, Pane, kteří vědí, srdce všech, show, která z těchto dvou jsi vyvolil ... A oni odevzdali své pozemky. (Skutky 1:24,26).

Všimněte si, že apoštolové neměli rozhodnout, že oni byli kvalifikovaní vidět do srdce člověka.

Někteří psali, že různé formy demokracie jsou nyní přijatelné, protože se domnívají, že některá písma v knize Skutků znamenat to. Primární verše se zdají být v příběhu Skutků 15. Ve Skutcích 15 mnoho z apoštolů a starších sešli, aby diskutovali obřízku a pohanské věřící. Množství rádců byl použit k projednání této záležitosti. Někteří lidé se domnívají, že používání radu svědčí o demokracii. Nicméně skutečnost, že byla použita množství rádců se nemění Boží formu vlády. Ve Starém zákoně čteme, že nejen Bůh vždy podporovat tuto praxi (Přísloví 11:14), můžeme také dočíst, že Bůh sám zabývá v něm (II Pa 18, 18-21), tedy skutečnost, že některé z vedení církve následuje tento postup pouze ukazuje, že Boží vládní praxe ze Starého zákona měly být i nadále.

Je zajímavé si všimnout, něco jiného, ​​uvedené v knize Skutků,

"A nyní, pravím vám, aby od těchto mužů a nechat je na pokoji, protože pokud tento plán nebo tato práce je z mužů, bude to k ničemu, ale pokud je z Boha, nebudete moci svrhnout to, abys i lze nalézt v boji proti Bohu "(Skutky 5:38-39)

T hadice, kteří hlasovali ve světských volbách zřejmě si myslí, že vědí aspekty Božího plánu, že neexistuje žádný lidský způsob, jakým by mohl vědět. Ale když se podíváme na to, co řekl Bůh Samuelovi, jeden jasně volal a jmenován Bohem, když Samuel myslel, že ví, kdo by měl být příštím králem nad Izraelem,

Tak to bylo, když přišli, aby se podíval na Eliaba a řekl: "Jistě pomazaného Hospodinova je před ním." Ale Hospodin řekl Samuelovi: "Nedívejte se na jeho vzhledu nebo na jeho výšky postavy, protože jsem odmítli ho. Hospodin nevidí, jak člověk vidí, aby člověk se dívá na zevnějšek, ale Hospodin se dívá na srdce "(1 Sam 16:6-7).

Je také zajímavé si uvědomit, že mnoho lidí, kteří věří, že Nový zákon sankce demokracie také věří, že Boží budoucí vládnoucí vláda (v Božím království) nebude demokracie.

Ježíš řekl apoštolům, že by byli vládci nad dvanácti kmenů Izraele v jeho království (Lukáš 22:30). Ježíš si vybral učedníky, oni nedostali své pozice z jakékoliv formy demokracie (Jan 15:16; 6:70). Bůh, a ne člověk, vybral Davida za krále nad Izraelem původně (Skutky 13:22) a také rozhodl ho, aby byl králem nade vším Izraelem ve světě dopředu (Jer 30:9).

Mimochodem, Ježíš řekl, že Bůh Otec vyhradil, kteří budou mít určité pozice autority v Božím království (Mat 20:23). Odměny v království bude Ježíš "dát (Zj 22:12), nebudou pro lidi, aby se sami za sebe.

Demokracie nebude Boží forma vlády v Jeho království.

Proč?

Jedním z mnoha problémů hlasování je, že žádný člověk si myslí, že způsob, jakým Bůh dělá.

"Pro mé myšlenky nejsou vaše myšlenky, ani se vaše cesty mé cesty ', praví Hospodin (Iz 55:8).

Když byl Ježíš na zemi vyhlásil evangelium království Božího a řekl lidem, aby činili pokání (Mk 1:14-15). Ježíš odmítl účastnit i těch základních vládních rozhodnutí, když byl na zemi (Lukáš 12:13-14).

I když Ježíš učil, že bychom měli platit daně (Mat 22:17-21), On také učil, že Jeho království není z tohoto světa (John 18:36). Ježíš učil své učedníky jít do světa a hlásejte evangelium všem (Matouš 28:19,20). Ježíš řekl, že Jeho učedníci měli být ve světě, ale ne z toho (John 17:16).

Apoštol Petr jasně pochopil. On psal, že je součástí Božího lidu z jedné části svatý národ (I Pet 2:09). Apoštol Pavel napsal, že současný svět je zlý (Gal 1:04). Bible varuje před důsledky jsou součástí světových systémů a jeho vlády a říká nám, aby se z ní a být samostatný (Zj 18:2-5).

Podívejte se na to, co Bible učí se stane v posledních dnech, a to, co křesťané mají dělat,

Ale vím, že v posledních dnech nastanou časové nebezpeční přijde: Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, chlubní, hrdý, rouhači, neposlušní rodičů, nevděční, bezbožní, bez lásky, nemilosrdné, pomlouvači, bez sebeovládání , brutální, odpůrci dobrých, zrádců, tvrdohlavá, povýšené, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha, které mají formu zbožnosti, ale popírání jeho sílu. A od takových lidí zase pryč! (2 Tim 3,1-5).

Všimněte si, že Boží slovo nepodporuje hlasování jako řešení.

Pavel řekl, že křesťané mají být posly Kristovými (II Korintským 05:20). Velvyslanci často žijí v cizích zemích, z nichž některé jsou zjevně nepřátelský k jejich víry. Velvyslanci, když žijí v jiných společnostech, nezahrnují se v politice společnosti, která žijí v. Tam je čas pro Boží lid převzít vládám tohoto světa, ale to ještě není (John 18:36 , Dan 7:17-18). Bude po druhém příchodu Ježíše Krista (I Tes 4:16, Zj 11:15).

Pro křesťany, Peter napsal,

Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Jakmile jste nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; jakmile jste neobdržel milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli. Vážení přátelé, žádám vás, jako cizinci a cizinci ve světě, zdržet se hříšným touhám, které válku proti vaší duše. Žít tak dobré život mezi pohany, že když vás obvinit dělá špatně, může se viděli vaše dobré skutky a oslavovali Boha v den, kdy nás navštíví. Odeslat sami pro dobro Páně ke každému orgánu zřízeného mezi muži: zda ke králi, jako nejvyššímu orgánu, nebo guvernéři, kteří jsou poslán jím potrestat ty, kteří špatně a pochválit ty, kteří pravdu. Pro to je Boží vůle, že tím, že dělá dobře, měli byste ztišit neznalý mluvit o hlupáků (1 Peter 2:9-15).

Cizinci, samozřejmě nevolí.

Nyní Bible se zmiňuje o jednu konkrétní hlas podle apoštola Pavla (zatímco on byl ještě Saul a tak unconverted). Všimněte si, co řekl později o něm:

Ve skutečnosti, já sám si myslel, musím udělat mnoho věcí v rozporu s jménu Ježíše Nazaretského. Také Toto jsem udělal v Jeruzalémě, a mnohé z svatých zavřel jsem ve vězení poté, co obdržel autoritu od předních kněží, a když oni byli dáni k smrti, jsem obsadil můj hlas proti nim (Skutky 26:9-10).

A zatímco nahoře je sama o sobě deku odsouzení všech hlasování, to je jediný případ, kdy slovo "hlas" nebo "hlasování" je v Bibli. A to ukázat, že i nábožensky horliví / konzervativní jedinci ne vždy volit správně a může udělat mnoho věcí v rozporu s jménu Ježíše Nazaretského.

Nevěřím, že Bible sankce křesťané hlasování v tělesných volbách. Ani jsem přesvědčen, že nadcházející volby prezidentské v USA nebo volby v ostatních Anglo-pocházející národů bude mít za následek typu pokání, že tyto národy potřebují.

Některé články se mohou týkat zájmu mohou zahrnovat:

Pokud by Christian hlas? Tento článek poskytuje některé biblické odůvodnění na toto téma. By Ježíš hlasovat pro prezidenta / premiéra? Hlasuje v Bibli? To je předmětem křesťané potřebují pochopit.
Polykarp, Herbert W. Armstrong, a Roderick C. Meredith na církevní vládu Jaká forma vládnutí se raná církev má? Bylo to hierarchická? Která forma vládnutí by se dalo očekávat, že ve Philadelphii zbytku? Lidé rozhodnou a / nebo formuláře výboru, liché diktatur, nebo stejný typ, který Philadelphia éra sám měl?
Věděli Brzy církev učit Millenarianism? Byl tisíciletí (někdy volal chiliasmu) učil prvotními křesťany? Kdo ji odsoudil. Ježíš doslova vládnout 1000 let na Zemi? Je to čas v blízkosti?
Anglo - Amerika v proroctví a ztracených kmenů Izraele jsou Američané, Kanaďané, Britové, skotský, velšský, Australané, Anglo-jižní Afričani, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane s Židy v Izraeli? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národů? Proč může Bůh, aby mohly být potrestán jako první?
Bude Anglo-lení lze rozdělit a mít lidi, pořízení jako Slave? Budou pozemky ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu se dělí? Co Bible proroctví učit? Existují non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo bude dělit ty země? Kdo skončí s pozemky a lidu?
Proroctví z Barack Obama? Osm důvodů, proč Barack Obama je apokalyptická a osm důvodů, proč Barack Obama není Antikrist. This article includes many biblical and non-biblical prophecies, from around the world, that seem to discuss Barack Obama. Už Nostradamus předvídat Barack Obama se zabývá Antikrista? Might Barack Obama set the stage for the kings of the North and South as at least one Shiite prophecy suggests? This is the longest and most complete article on this page on Barack Obama prophecies. Read it and decide for yourself if President Obama seems to be fulfilling various prophecies.
Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States
Some claim that Barack Obama is the prophesied “son of Kenya”, based up an early 20th century writing.
Canada in Prophecy:
What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. A mnoho z nich není pozitivní o své budoucnosti.
Kdo je králem Západu? Proč neexistuje End-Time král Západu v biblickém proroctví? Jsou Spojené státy Král Západu? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. What role might he play?

East vs West: Rusko, Čína, Indie a Opposing sankce na Írán a Sýrii

Úterý 31 ledna 2012

COGwriter

Rusko, Čína a Indie nejsou spolupracuje s typem sankcí EU a USA chce pro Írán a Sýrii:

Globální "velmocenské politiky", se vrací na Středním východě

Tím, Peter Apps , politická rizika korespondent

LONDÝN | Úterý 31.leden 2012 07:28 EST

(Reuters) - s Ruskem odeslání válečné lodě, které odrazují zahraniční intervenci v Sýrii, a Čína vypracovány hlouběji do Íránu konfrontaci se Západem, "velká síla" politika se rychle vrací na Blízkém východě ... Oba signalizuje jasný záměr, aby se zabránilo " Změna režimu "intervence v Sýrii , ale Rusko je nasazení své vlajkové letadlové lodi a doprovody do přístavu Sýrie z Tarsu v tomto měsíci vytáhl tvrdší než obvyklý čáru v písku ... "Pokaždé, když West stáhne vodítko, Peking tiše využije malátný , "říká Thomas Barnett, bývalý stratég pro americké námořnictvo ...

Washington Post 31.ledna 2012, Mumbai, Indie - Indie se stal Čínu v tom, že nebude snížit zpět na dovoz ropy z Íránu, přes tuhý nových amerických a evropských sankcí, jejichž cílem je tlačit na Teherán kvůli jeho jadernému programu.
Steve Gutterman | MOSKVA (ČTK) - senior ruský diplomat úterý řekl, že tlak na přijetí západní-Arab návrhu Rady bezpečnosti OSN ... Rusko a Čína vetovaly evropskou vypracované usnesení o Sýrii v říjnu.

Syrská opozice: Rusko, Írán riskují vztahy s budoucí Sýrii

Ynetnews - 31.ledna 2012

Syrská člen opozice Fahed Al-Masri řekl libanonské rozhlasové stanice, že snahy Ruska a Íránu se dělat, aby zachránil prezidenta Asada režim se projeví v budoucích vztazích obou zemí se Sýrií. "Rusko ztratí svou poslední oporu na Blízkém východě a v Sýrii, "řekl a dodal, že pokud Moskva nadále proti postoj mezinárodního společenství o Sýrii ...

Takže tři geograficky největší mocnosti na východě užíváte stojí v ostrém kontrastu k Západu. Bible nakonec ukazuje, že zřejmě rusko-vedl euroasijský konfederace bude mít na zbývající síly na Západě (který v té době bude v čele Evropské krále severu). A Čína a Indie Zdá se, že prorokoval na podporu rusko-vedl konfederaci.

Ale to bude později, těsně před návratem Ježíše Krista (Zjevení 09:16, 16:12-16).

V této době východ hraje nebezpečnou hru, že je pravděpodobné, že ztratí, alespoň v diplomatické smyslu.

Bez ohledu na to, jaké jsou jejich ekonomické zájmy, ani Rusko, ani Indie chtějí islámské moci povstat. A vzpírat se západní sankce, možná ty národy věří, že dělení na islámský svět do Íránu a Sýrie, zbytek arabských národů, turecké národy, Pákistánu, Afghánistánu a Indonésie, že toto rozdělení bude bránit islámský svět moc od stoupá .

Pokud se domnívají, že oni jsou v omylu.

Islámský energie (dále jen král jihu biblické proroctví), zřejmě vedl arabské síly, bude stoupat. Podporou Sýrii, jak to bylo, Rusko bude odcizit arabský svět (Liga arabských států má tendenci zpět na západ v souvislosti se Sýrií, a není zejména fanouškem Íránu). Sýrie nebude pokračovat, jak je, a Íránu mohou být neutralizovány, alespoň do určité míry.

Co tři východní mocnosti jsou v podstatě dělá, je říct arabskému světu, že je na tom lépe spolupracovat s Evropany, než s Ruskem, Čínou či Indií. A spolupráce mezi arabskými a evropskými světů je něco, co bude dočasně provádět (Daniel 11:27; Žalm 83:3-8).

Čína, sama o sobě, je zájem o zdroje, jako je ropa a miluje využít nákupu příležitosti, že západní sankce, například, může poskytnout. Přesto Čína potřebuje trhy na Západě více, než ve skutečnosti potřebuje íránskou ropu. Totéž v podstatě platí pro Indii.

Írán a Sýrie jsou opravdu nejsou k Rusku, Číně a Indii tak důležité, že jim budou zálohovat bez ohledu na to, co (i když tam bude budoucí spojenectví s Peršany / Íránců, ale to je pro dobu po tisícileté panování Krista a je popsána v Ezechiel 38:1-9).

Takže navzdory pózování z těchto tří východních mocností, realita je, že Západ bude získat největší vliv na Blízkém východě z toho, co se nyní děje.

Írán nebude vůdce krále jihu a co přežije v Sýrii (viz Izaiáš 17:1) bude zřejmě podporovat přichází arabský vůdce Daniel 11:40. Pokud se ti v Rusku, Číně a Indii chápat biblické proroctví, lépe by si uvědomit, že jejich současný stánek snad by měla být změněna v souvislosti s Íránem a Sýrií.

Ti, zájem dozvědět se více chtít studovat v následujících článcích:

Rusko: jeho původ a prorokoval budoucnost Ruska v proroctví. Tam, kde se Rusové přišli? Co ty na Ukrajině? Co je prorokováno v Rusku a jeho spojenci? Co budou dělat, aby Evropané, kteří podpořili zvíře na konci?
Je Rusko Král severu? Někteří tvrdí, že je. Ale co Bible učí?
India, Its Biblical Past and Future: Any Witness? The Bible discusses the origins of those of Indian heritage and discusses some of the witness to them (including those in Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka).
China, Its Biblical Past and Future, Part 1: Genesis and Chinese Characters Where did the Chinese people come from? This article provides information showing that the Chinese peoples must have known about various accounts in the Book of Genesis up until their dispersion after the Tower of Babel.
China, Its Biblical Past and Future, Part 2: The Sabbath and Some of God's Witness in China When did Christianity first come to China? A je tam brzy důkazy o tom, že pozorované sedmý den sobotu?
Asie v proroctví Co je dopředu pro Asii? Kdo jsou "králové z východu"? Co se stane téměř všech Číňanů, Rusů, Indů, a jiní v Asii? Čína v proroctví, kde? Kdo má 200 milionů muž armády v souvislosti s Armageddon?
Kdo je králem severu? Je tam jeden? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? Měl by následovat? Kdo bude králem severu popisované v Daniel 11? Is a nuclear attack prophesied to happen to the English-speaking peoples of the United States, Great Britain, Canada, Australia, and New Zealand ? Kdy se 1335den, 1290 den, a 1260 dnů (čas, časy a půl času) Daniel 12 začínají? Když Bible ukazuje, že ekonomický kolaps bude mít vliv na Spojené státy?
Existuje budoucí král Jihu? Někteří už věří, že musí být. Možná Egypt, islám, Írán, Arabové, nebo Etiopie se zapojit? Mohlo by to být nazýván Král Mahdi? Co říká Bible?
Arab a islámský svět v Bibli, historie a proroctví Bible popisuje původ v arabském světě a diskutuje o Blízký východ v proroctví. Co je před námi na Blízkém východě a ti, kteří následují islám? What about the Imam Mahdi? Co nás čeká v Turecku, Íránu, a jiné non-arabských muslimů?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

European Union Tower of Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Only Britain and the Czech Republic refused to sign a fiscal compact in March that will impose quasi-automatic sanctions on countries that breach European Union budget deficit limits and will enshrine balanced budget rules in national law. http://www.reuters.com/article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

This is one more step to the fulfillment of biblical prophecies related to the rising up of the final European Beast power.

Those of us in the Living Church of God have long taught that the United Kingdom would not be a real part of the final power that will emerge in Europe. Those in the Czech Republic will almost certainly be part of that final power.

The Bible, in Revelation 17, is clear that the Europeans will still have to reorganize in the future:

12 “The ten horns which you saw are ten kings who have received no kingdom as yet, but they receive authority for one hour as kings with the beast. 13 These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. (Revelation 17:12-13)

Steps towards this happening are continuing as we in the Living Church of God have long taught–and there will be bumps in the road and problems (major civil unrest, or worse, may occur).

Of course, the Bible is clear that the final European Beast power will not actually be highly unified as it will basically be a combination of strong and weak, or as the Bible more literally states, iron and clay:

41 Whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided; yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay. 42 A jako prsty na nohou byly zčásti ze železa a zčásti z hlíny, takže království bude zčásti silné a zčásti křehké. 43 As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men; but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. (Daniel 2:41-43)

According to Bible prophecy, a European power, despite its fragility, is destined to temporarily be the most dominant force in the world, ultimately conquer the Anglo-descended nations (it is the USA and its Anglo-allies like the UK that have the strongest fortresses of Daniel 11:39), and later come to its end (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Některé články se mohou týkat zájmu mohou zahrnovat:

Europa, Beast, a Zjevení Kde se Evropa dostat své jméno? Co může Evropa udělat s knihou Zjevení? Co je "bestie"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Kdo je králem severu? Je tam jeden? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? Měl by následovat? Kdo bude králem severu popisované v Daniel 11? Is a nuclear attack prophesied to happen to the English-speaking peoples of the United States, Great Britain, Canada, Australia, and New Zealand ? Kdy se 1335den, 1290 den, a 1260 dnů (čas, časy a půl času) Daniel 12 začínají? What MUST happen BEFORE the Great Tribulation?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? Co katolické, byzantské, a biblická proroctví naznačují?
Anglo - Amerika v proroctví a ztracených kmenů Izraele jsou Američané, Kanaďané, anglické, skotské, velšské, Australané, Anglo (non-holandské) Jižní Afriky, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane, do Jeruzaléma a Židů v Izraeli? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národů? Proč může Bůh, aby mohly být potrestán jako první?
Bude Anglo-lení lze rozdělit a mít lidi, pořízení jako Slave? Budou pozemky ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu se dělí? Co Jeruzaléma? Co Bible proroctví učit? Existují non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo bude dělit ty země? Kdo skončí s pozemky a lidu?
Kanada v proroctví: co Bible Prophecy, katolická proroctví, a další předpovědi Navrhnout O budoucnosti Kanady Existuje proroctví, které naznačují, zapojení s Kanadou. A mnoho z nich není pozitivní o své budoucnosti.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy?
Is the United States the King of the West?

Filipíny se zvážením užší vojenské vazby na USA Again

Pondělka 30.leden 2012


Montáž Apo v Mindanao, Filipíny

COGwriter

Filipíny uvažuje se dostal do užší vojenské dohody s USA:

Filipíny Váží zvýšené vojenské přítomnosti USA
30.ledna 2012
Spojené státy a Filipíny diskutují posílení vojenské vazby částečně v reakci na rostoucí čínské asertivity v asijsko-pacifickém regionu. Vzhledem k tomu, že největší ohrožení bezpečnosti Filipín "již dávno vnitřní, Manila má jedny z nejslabších vnějších obranných schopností v jihovýchodní Asii.
Nicméně, Manila bude vyrovnávat pokusy o zvýšení těchto schopností proti možnému odporu jak z Číny, horní obchodního partnera s rostoucí ekonomický vliv, a ze svých vlastních lidí, pro které zvýší vojenskou přítomnost USA zůstává kontroverzní otázkou.

Loni v létě, prezident Filipín, ukázal, že on nemusel bát Čínu (viz filipínská prezidentka ohrožuje Čínu ).

Zatímco dohoda s USA může dočasně provádět tělesnou smysl v dlouhodobém horizontu věřím, že Filipíny budou pravděpodobně sladit s Čínou, ale uvidíme.

Living Boží církev má asi 33 sborů na Filipínách .

Některé články se mohou týkat zájmu mohou zahrnovat:

Ostrovy a biblických proroctví Co je před námi na ostrovy? Co je před námi na Filipínách? Co znamená Bible proroctví o ostrovech?
Asie v proroctví Co je dopředu pro Asii? Kdo jsou "králové z východu"? Co se stane téměř všech Číňanů, Rusů, Indů, a jiní v Asii? Čína v proroctví, kde? Kdo má 200 milionů muž armády v souvislosti s Armageddon?
Anglo - Amerika v proroctví a ztracených kmenů Izraele jsou Američané, Kanaďané, anglické, skotské, velšské, Australané, Anglo (non-holandské) Jižní Afriky, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane, do Jeruzaléma a Židů v Izraeli? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národů? Proč může Bůh, aby mohly být potrestán jako první?

Násilné Sport, násilné Koncovky

Pondělka 30.leden 2012

COGwriter

Včera v noci, tam byl segment na CBS "60 minut, stejně jako celý program CNN Dr. Sanjay Gupta týkající se škody způsobené účastníkům v nejsledovanější násilné sportu v USA, americký fotbal.

Oba programy se vztahuje na úmrtí různých aktérů děje, protože otřesy a dalších hitů, které se dějí z hraní hry. Jak mozek je poškozený z takové činnosti se rovněž vztahuje. CNN kus vztahuje na tvrzení jednoho výzkumného pracovníka, který řekl, že průměrná vysoká škola fotbalista utrpěl 650 úrovni sub-otřes hity každou sezónu. Plody, které nebyly dobré. Násilné sporty za následek násilné zakončení.

V době starověkého Říma, násilné sporty jsou také populární.

Byli mnohými z těch, kteří vyznávali Krista?

Nezdá se, že tak.

Zatímco my nezdá se, že mnoho přímých odkazů z těch v církvi Boží, nemáme nějaké písemné záznamy o těch, kteří byli alespoň trochu obeznámen s učením Ježíše a praxe prvních křesťanů.

Tady je něco z Theophilus Antioch (který byl pravděpodobně součástí Boží církve) snad psal o 180 AD:

Zvažte proto, zda ti, kteří učí takové věci může možná žít lhostejně, a být směšovány v nezákonného pohlavního styku, nebo většina bezbožné ze všech, jíst lidské maso, zvláště když jsme zakázána tak, aby byli svědky přehlídky válečníky, jinak se staneme účastníky a abettors vražd. Ani můžeme vidět další brýle, jinak naše oči a uši se poskvrnil, účast v promluvách tam zpívají. (Theophilus Antioch. Chcete-li Autolycus, Kniha III, kapitola XV. Překlad Marcus DODS, AM Výňatek z Ante-Nicene otcové, Volume 2. Editoval Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

So, true Christians did not believe that they were to watch the violent sports so popular in the second century.

Tatian, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

And for these the witnesses take their seats, and the boxers meet in single combat, for no reason whatever, nor does any one come down into the arena to succour. Do such exhibitions as these redound to your credit? He who is chief among you collects a legion of blood-stained murderers, engaging to maintain them; and these ruffians are sent forth by him, and you assemble at the spectacle to be judges, partly of the wickedness of the adjudicator, and partly of that of the men who engage in the combat. And he who misses the murderous exhibition is grieved, because he was not doomed to be a spectator of wicked and impious and abominable deeds (Tatian. Translated by JE Ryland. Tatian's Address to the Greeks, Chapter XXIII . Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Athenagoras, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

What man of sound mind, therefore, will affirm, while such is our character, that we are murderers?…

Who does not reckon among the things of greatest interest the contests of gladiators and wild beasts, especially those which are given by you? But we, deeming that to see a man put to death is much the same as killing him, have abjured such spectacles (Athenagoras. A Plea for the Christians, Chapter XXXV. Translated by BP Pratten. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Even today, many Christians realize that watching brutal events intent on causing physical harm, such as real boxing, is inappropriate.

Všimněte si, že toto je také pozice třetího století katolický teolog a biskup Hippolyta, který také dodává různé zaměstnání těm, kteří odmítají jeden z bytí následovník Krista:

16:6 vozataj, podobně, nebo ten, kdo se účastní ve hrách, nebo ten, kdo jde do hry, když se přestane, nebo mu musí být odmítnut. 7. Jestliže někdo je gladiátor, nebo ten, kdo učí ty mezi gladiátory tom, jak bojovat, nebo lovec, který se nachází v divoké zvíře vykazuje v aréně, nebo veřejného činitele, který se zabývá gladiátorských show, a to buď on zaniká, nebo mu musí být odmítnut. 8. Pokud je někdo kněz idolů, nebo Obsluha idolů, je povinen zastavit nebo mu musí být odmítnut. 9. voják v úřadu nesmí vykonávat muže. Pokud bude nařízeno, musí se neuskuteční. Ani on musí vzít vojenskou přísahu. Pokud to odmítne, bude mu odmítnut. 10. Pokud je někdo vojenský guvernér, nebo vládce města, kteří nosí fialové, musí přestat, nebo se budou zamítnuty. 11. katechumen nebo věřící, kteří se chce stát vojákem, je být odmítnut, protože byl opovrhoval Boha. (Hippolytus. Apoštolská tradice Hippolyta Říma. Od práci Bernarda Botte (La Tradition Apostolique. Zdroje Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) a Gregory Dix (Pojednání o apoštolské tradice sv . Hippolyta Římského biskupa a mučedníka London: Alban Press, 1992), jak překládal Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html zobrazeno 08.6.09)

Takže ti, kteří vyznávali Krista ve druhém a třetím století obecně neměl pocit, že prohlížení nebo se účastní násilných sportů bylo vhodné.

Ve více nedávné době, pozdní Herbert W. Armstrong napsal:

Nepřátelství k druhým je hřích ... Box na Ambassador College je rozhodně zakázáno. Bůh nestvořil lidský mozek a hlavu, aby se bušil a ztratil vědomí podáním antagonisty.

Všude tam, kde hra ve sportu zahrnuje antagonisté-v nepřátelský postoj poškodit ostatní a / nebo "dostat" z druhé, aby si to nejlepší z jiné než nebezpečné, satanistické a zlo postoj vstupuje v, a sport je zlo, není dobré ...

Fotbal (americký fotbal) je násilný tělo kontaktní sport. To je často hrál s postojem nepřátelství a je nebezpečný a je plný zranění. (Plain Truth, červenec-srpen 1984)

"Láska nemá žádnou škodu k bližnímu" (Římanům 13:9), ale co násilné sporty jako americký fotbal a box dělat? Jsou ti, kteří se účastní sousedy pro křesťany? By lidé měli být povzbuzováni k účasti na násilných aktivit, které jsou prokazatelně poškodit?

This is something that Christians, and others, should think about.

Některé články se mohou týkat zájmu mohou zahrnovat:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Military Service and the Churches of God: Do Real Christians Participate in Carnal Warfare? Here are current and historical perspectives on a matter which show the beliefs of the true church on military participation. Is war proper for Christians?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Yes.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Yes.

I když jsem si články s mnoha písem na toto téma (viz, například, univerzální Nabídka Salvation: Existují stovky veršů v Bibli Podpora nauku False Apocatastasis ), pojďme začít s druhým výkladem století Izaiáše o Irenej na ukázat, co se zdálo být všeobecně známo, v dobách ne příliš dlouho po smrti poslední z původních apoštolů:

Nyní, že sliby nebyly oznámeny proroky a otce sám, ale s církví spojeni k nim ze zemí, kterým také Duch pojmy "ostrovů" (jednak proto, že jsou stanoveny uprostřed turbulence, trpí bouře rouhání, existovat jako přístav na bezpečnost těch v ohrožení, a je útočištěm těch, kteří milují výšky [nebe], a snaží se vyhnout Bythus, to znamená, že hloubku chyby), Jeremiáš tedy prohlašuje: " Slyšte slovo Hospodinovo, ó národy, a prohlásit jej na ostrovy daleké, rcete, že Hospodin rozptýlí Izraele, on ho bude shromažďovat, a držet ho, jako jeden krmit své stádo ovcí ...

A opět to, že říkají totéž: "Hle, já dělám Jeruzalém radost a mé lidi [radost], neboť musí být hlas pláče v ní nic neslyšel, ani hlas pláče. Také tam nesmí být nějaké nezralé [jeden], ani stařec, který neplní svůj čas: pro mládež musí být sto let, a hříšník musí zemřít sto let, ale musí být proklet. A budou stavět domy a obývat jim sami, a musí sázet vinice a jezte jejich plody samy, a musí pít víno. A nesmějí stavět, a jiní obývají, ani se připravují na vinici, a jiní jedí. Pro jako dny stromu života, musí být dny lidí v tobě. Za prací svých rukou musí vydržet "(Irenaeus. Adversus haereses ubytování V, kapitola 34, verše 2-3,4 Výňatek z Ante American Edition, 1885, v Nice Otcové, Svazek 1. Editoval Alexander Roberts & James Donaldson.. on Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Jiní, takový jako Origen Alexandrie, rovněž napsal, že Bůh má plán, jak nabídnout spásu všem.

Mnoho katolických a protestantských učenců si myslí, že Origen byl jedním z největších na počátku teologických spisovatelů (žil v letech asi 185-232 nl). Papež Benedikt XVI. se veřejně chválil Origen.

Poznamenal, protestantský historik KS Latourette napsal, že Origen "byl skutečně jeden z největších křesťanských mysli." A když nemohu souhlasit s tím, že je zajímavé si povšimnout, že Latourette dodržovat:

Origenes učil, že nakonec budou všichni duchové, kteří odpadli od Boha být obnoveny v plné harmonii s Ním. To může přijít o pouze s jejich spolupráce, mají svobodu přijmout nebo odmítnout zpětný odkup vykonány v Kristu. Před úplnou obnovu budou trpět trest, ale že trest má být výchovné, aby je očistil od nedokonalosti podaných jejich hříchu. Po skončení tohoto věku a jeho svět jiný věk přijde, tak Origenes věřili, ve kterém byly znovu narodili bude i nadále růst a nestoudný bude mít další příležitost k pokání (Latourette KS historie křesťanství, svazek 1, Začátky až 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, str.151).

Origen byl blízko, v tom, že ne všichni budou činit pokání, protože tam bude i těch, které byly na "věčné hrůze" (Daniel 12:02, KJV), což znamená, že ti, kteří by se správně pokání nebude dostávat spása, ale my jsme v bydlení Boží církev je považují za malá menšina. Ale Origen byl správný, že to bude jen přijít o spolupráci, které v současnosti neuložené.

Zde jsou některé citace přímo z Origen:

... Dobrý Otec nebyl zcela opuštěn těch, kteří odpadli od něho (Origen. Komentář k evangeliu podle Jana (Kniha I). Výňatek z Ante-Nicene otcové, Svazek 9. Editoval Allan Menzies, DD American Edition, 1896 a 1897. Online verze Copyright © 2004 K. Knight).

Je třeba mít na paměti, nicméně, že některé bytosti, které odpadly z toho jeden začátku, z nichž jsme hovořili, se potopil do takové hloubky nehodnosti a špatnosti, aby mohly být považovány za zcela nehodný tohoto školení a pokynu, který Lidská rasa, zatímco v těle, jsou vyškoleni a poučeni s pomocí nebeských mocností, a pokračovat, naopak, ve stavu nepřátelství a odporu k těm, kteří dostávají tento pokyn a učení. A proto je, že celý tento smrtelný život je plný bojů a zkoušek, způsobené opozice a nepřátelství těch, kteří padli z lepším stavu, aniž by vůbec ohlédnutí, a který se nazývá ďábla a jeho anděly, a další příkazy zla, které apoštol zatříděné mezi protichůdnými pravomocí. Ale zda některý z těchto příkazů, kteří jednají pod vládou ďábla, a poslouchají jeho zlé příkazy, bude v budoucím světě, převeden na spravedlnosti, protože jejich držení na fakultu svobody vůle, nebo zda mohou být perzistentní a notorický zlo změnila silou zvyku do přírody, je výsledek, který jste sami, čtenář, může schválit, je-li ani v těchto současných světů, které jsou vidět a časové, ani v těch, které jsou neviditelné, a jsou věčné, že část je zcela liší od konečné jednoty a fitness věcí (Origen. De Principiis, Book I, kapitola 6, verš 3).

... A tak, přes četné a nesčetných objednávky progresivních bytostí, kteří jsou smířeni s Bohem od stavu nepřátelství, poslední nepřítel je konečně dosáhl, který se nazývá smrt, aby i on může být zničen, a již se nepřítel. Když se tedy, všechny racionální duše musí být obnoveny do stavu tohoto druhu, pak povaha tohoto orgánu naše podstoupí změnu do slávy duchovním těle. Neboť vidíme, že nebýt případ racionální povahy, že někteří z nich žili ve stavu degradace v důsledku jejich hříchy, zatímco jiní byli povoláni do stavu štěstí z důvodu jejich skutkové podstaty, ale jak vidíme, tytéž duše, které se dříve byli hříšní, pomáhal po svém obrácení a smíření s Bohem, do stavu štěstí (Origen. De Principiis, Kniha III, kapitola 6, verš 6).

I když jsme v LCG by slovo to docela, že tak či onak, tato citace se ukázat, že myšlenka, že Bůh má plán, který umožní kát možnost po tomto současné době není nový koncept.

Ve skutečnosti, doktrína očistce vyvinula mezi latinské katolíky poté, co začali odsuzovat některé Origen nápadů v šestém století. Když se to stalo, učení v souvislosti s nabídkou spásy pro všechny (známý jako Apocatastasis) byly také poněkud odsouzen. Nicméně, toto nechal mezeru v římské teologie a myšlenka očistce pak vyvinul.

Řečtí katolíci (nyní známý jako východní ortodoxní), ale nikdy neměl přijmout latinskou představu o očistci a ještě dodnes mají mnozí, kteří věří, že Bůh má nějaký druh plánu nabídnout spásu těm, kteří neměli záměrně odmítají spásu.

Encyklopedie katolíka sama připouští, že první křesťané neučil svou současnou koncepci jeho očistec doktríny:

Některé stres příliš byl položen na námitku, že staří křesťané neměli jasnou představu o očistci, a že si myslí, že duše odešel zůstaly v nejistotě spásy do posledního dne ... Existuje několik pasáží v Novém zákoně, které poukazují na Proces čištění po smrti. Proto Ježíš Kristus prohlašuje, (Matouš 12:32): "A každý, kdož dí slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdož mluví proti Duchu svatému, nebude jemu odpuštěno, ani v tento svět, ani ve světě, který přijde "... (Hanna, očistec. Encyklopedie katolíka).

Ne, v druhém století, to bylo věřil, že Boží plán by umožnit všem, aby se nabídl spásu, ať už v tomto věku nebo věku, který přijde, pokud se nedopustil "neodpustitelný hřích" (Matouš 12:32, Marek 10:30 , Lukáš 18:30, Skutky 3:17-21, Efezským 1:21, Židům 6:4-6;. viz Matouš 10:15, 11:22-24, Marek 6:11, Lukáš 10:12-14) .). A Nový zákon, je zcela jasné, že:

"Všeliké tělo uzří spasení Boží" (Lukáš 3:06).

Ve třináctém století, známý katolický teolog Tomáš Akvinský napsal následující:

Nic není jasně uvedeno v Písmu o situaci očistci, ani není možné nabídnout přesvědčivé argumenty na tuto otázku ...

Někteří říkají, nicméně, že podle zvykového práva místo očistci je místo, kde člověk hříchy. To se nezdá být pravděpodobné, protože člověk může být potrestán současně za hříchy spáchané v různých místech. A jiní říkají, že podle zvykového práva jsou potrestáni nad námi, protože jsou mezi námi a Bohem, pokud jde o jejich stavu. Ale to je v žádném případě, protože nejsou trestáni za to, že nad námi, ale pro to, co je nejnižší v nich, a to sin (Akvinský T. Summa Theologica svatého Tomáše Akvinského, přílohy II, čl. 1,. Druhé a revidované vydání, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius APAP, OP, STM, cenzor. Teol. Imprimatur. Edus Canonicus Surmont, vicarius eneralis. Westmonasterii APPROBATIO Ordinis Nihil Obstat F. Raphael Moss, OP, STL... a F. Leo Moore , OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior provincialis angliae).

Výše uvedené ukazuje, že i do středověku, myšlenka očistce byl nejasný, a to i mezi představiteli římské církve.

Očistec byl v zásadě přijat po určité učení spojené s Origen byl odsouzen v 6. století:

Od chvíle, kdy se však, že anti-Origenism zvítězil, nauka o apokatastasis byla definitivně opuštěna. St Augustine silněji než jakýkoli jiný spisovatel proti chybě, takže na rozdíl od doktríny nezbytnosti milosti ... protestuje (Batiffel, Apocatastassis. Katolická encyklopedie).

Historie naznačuje, že po Apocatastasis byl odsouzen v polovině 6. století, něco, co se podobá moderní pojetí očistce byly prohlásil podle římského biskupa Řehoře jsem se kolem roku 600 nl

Možná bych měl zmínit, že ačkoliv Anne Emmerich prohlašoval, že vidí očistec, ona také tvrdil, že viděl "vakua" a současný papež uvedl, že "předpeklí" neexistuje. Proto, nárok vidět jedno místo, které neexistuje, by měl říct všem, že stejný tvrdila, že vidí něco jiného, ​​neznamená to, že existuje jeden. Neexistuje žádné místo, které se hodí moderní římské popis očistce.

Boží církev původně učil Apocatastasis, ne očistec. A stále tak činí dnes. Bůh je Bohem lásky a nemá mít milosrdný plán spasení, a to zahrnuje jak evangelium v ​​tomto věku (Poznámka: "krátký", že Pavel mluví o v Římanům 9:28 a dokončení Matouše 24:14 bude pravděpodobně zahrnovat masivní zpravodajství o tom, co nejvěrnější hejno se učí to, samozřejmě, neznamená to, že většina věřících by měl sedět a čekat, a ne dělat svou část-cf John 9:04;.. Matthew 09:37 - 38-as prioritou hlásání evangelia zůstává). Samozřejmě, že lidé by měli reagovat, jakmile se dozví, ti, kdo odmítají pravdu riskují spáchání neodpustitelný hřích .

Přesto, Bůh má vždy plán pro neuložené a ti, kteří neměli skutečně nikdy pochopit jeho milující plán, to je ukázal v Písmu, a když tam je "věk přijít," není to samé jako o relativně moderní myšlenky očistce.

Některé články pro další šetření, může zahrnovat:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Will all good things be restored? Does God's plan of salvation take rebellion and spiritual blindness into account?
Hope of Salvation: How the Living Church of God differ from most Protestants How the Living Church of God differs from mainstream/traditional Protestants, is perhaps the question I am asked most by those without a Church of God background.
V případě, že církev stále Pokuste se umístit svého nejdůležitějšího na hlásání evangelia nebo Věděli Herbert W. Armstrong změna, která priority pro práci? Někteří říkají, že církev by měla hlavně krmit stádo teď, to je to, co Herbert W. Armstrong údajně řekl. Is that what he said? Is that what the Bible says? What did Paul and Herbert W. Armstrong expect from evangelists?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:36-37)

Některé články se mohou týkat zájmu mohou zahrnovat:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? Co je to "počátek bolestí?" Když je nejstarší, že velikého soužení může začít? Co je Den Páně?
Physical Preparation Scriptures for Christians . We all know the Bible prophecies famines. Měli bychom něco udělat?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
The Gospel of the Kingdom of God was the Emphasis of Jesus and the Early Church Did you know that? Víš vůbec, co je evangelium o království je všechno o? True religion should be based upon the true gospel.
Věděli Brzy církev učit Millenarianism? Byl tisíciletí (někdy volal chiliasmu) učil prvotními křesťany? Who condemned it. Ježíš doslova vládnout 1000 let na Zemi? Is this time near?
Does God Have a 6,000 Year Plan? What Year Does the 6,000 Years End? Was a 6000 year time allowed for humans to rule followed by a literal thousand year reign of Christ on Earth taught by the early Christians? Co rok může šest tisíc let lidské vlády končí? When will Jesus return? 2018 or 2019?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, British, Scottish, Welsh, Australians, Anglo-Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane s Židy v Izraeli? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národů? Proč může Bůh, aby mohly být potrestán jako první?
Bude Anglo-lení lze rozdělit a mít lidi, pořízení jako Slave? Budou pozemky ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu se dělí? Co Bible proroctví učit? Existují non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo bude dělit ty země? Kdo skončí s pozemky a lidu?
Proroctví z Barack Obama? Osm důvodů, proč Barack Obama je apokalyptická a osm důvodů, proč Barack Obama není Antikrist. This article includes many biblical and non-biblical prophecies, from around the world, that seem to discuss Barack Obama. Už Nostradamus předvídat Barack Obama se zabývá Antikrista? Might Barack Obama set the stage for the kings of the North and South as at least one Shiite prophecy suggests? This is the longest and most complete article on this page on Barack Obama prophecies. Read it and decide for yourself if President Obama seems to be fulfilling various prophecies.
Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States Some claim that Barack Obama is the prophesied “son of Kenya”, based up an early 20th century writing.
Kanada v proroctví: Co Bible Prophecy, katolická proroctví, a další předpovědi Navrhnout O budoucnosti v Kanadě? There are prophecies that suggest involvement with Canada. A mnoho z nich není pozitivní o své budoucnosti.
Kdo je králem Západu? Proč neexistuje End-Time král Západu v biblickém proroctví? Jsou Spojené státy Král Západu? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. What role might he play?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Praví Hospodin. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Některé články se mohou týkat zájmu mohou zahrnovat:

Arabský svět v Bibli, historie a proroctví Bible popisuje původ v arabském světě a diskutuje o Blízký východ v proroctví. Co je před námi na Blízkém východě a ti, kteří následují islám? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Existuje budoucí král Jihu? Někteří už věří, že musí být. Možná Egypt, islám, Írán, Arabové, nebo Etiopie se zapojit? Is he the Imam Mahdi? Co říká Bible?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Co se děje ve Velké soužení a Den Páně? Když je nejstarší, že velikého soužení může začít? Co je Den Páně?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? What will it bring and when?
Konec mayského kalendáře 2012-Might 2012 něco znamenat? Existují Mayský kalendář předpovědi pro změnu v roce 2012? Změny byly před staletími předpověděl Hopi Native Američany. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Why might Satan have inspired this date? Má Dresden kodex ukázat zničení na zemi povodní? Can the great tribulation start before 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 a Rise of the tajná sekta je to odkaz týkající se knihy Bob Thiel (COGwriter). Tento odkaz má také videa z YouTube. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Ti, kteří si koupí knihu na www.thesecretsect.com stránkách obdrží dlouhou bonus zprávu dokládající, světové události, které zarovnány s knihou.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Některé články se mohou týkat zájmu mohou zahrnovat:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Je to pravda? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
The Ten Commandments Reflect Love, Breaking them is Evil Some feel that the ten commandments are a burden. Is that what Jesus, Paul, Peter, James, and John taught?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Dějiny raného křesťanství Jste si vědomi toho, že to, co většina lidí věří, že je to, co skutečně stalo skutečné křesťanské církve? Víte, kde se raná církev vychází? Do you know what were the doctrines of the early church? Is your faith really based upon the truth or compromise?