Archiv za měsíc leden, 2012

By měl křesťan volit?

Úterý 31 ledna 2012

COGwriter

Čtyři muži z Republikánské strany jsou ještě poněkud stojí v jejich snaze sesadit prezidenta USA a získat svou práci.

K dispozici jsou dvě katolíci , jeden mormon , a jeden Křtitele běží na jmenování republikána, aby se běh proti poměrně bezbožným demokrat Barack Obama (který také tvrdí, křesťanskou víru).

Pokud by skuteční křesťané volit?

Je-li demokracie měl být schválen v Bibli pro křesťany, s největší pravděpodobností by to být sankcionováno v Novém zákoně. Řecké a římské demokratické praktiky byly široce známé a pak. Demokracie není americký vynález (ani republikánská forma vlády).

V Novém zákoně čteme o Ježíši jmenování apoštolů. Pavel píše, že Bůh nejprve jmenuje apoštoly, proroky druhotně atd pro poučné tělo Kristovo (Efezským 4: 11,12).

Když Jidáš potřeba vyměnit (po zradu Ježíše a jeho sebevražda), apoštolové neměli volby, šli biblický příklad hledat Boží vůli:

Ty, Pane, kdo vědí, srdce všech, show, která z těchto dvou, které jste vybrali ... A oni odevzdali své pozemky. (Skutky 1: 24,26).

Všimněte si, že apoštolové neměli rozhodnout, že oni byli kvalifikovaní vidět do srdce člověka.

Někteří psali, že různé formy demokracie jsou nyní přijatelné, protože se domnívají, že některé verše v knize Skutků znamenat to. Primární verše se zdají být v příběhu Skutků 15. Ve Skutcích 15 mnohé z apoštolů a starších sešli, aby diskutovali obřízky a pohanské věřící. Množství poradců byla použita k projednání této záležitosti. Někteří lidé se domnívají, že používání radu svědčí o demokracii. Nicméně skutečnost, že bylo použito množství poradci nemění boží formu vlády. Ve Starém zákoně čteme, že nejen Bůh vždy podporovat tuto praxi (Př 11:14), jsme se také dočíst, že Bůh sám zapojen do ní (II Chron 18, 18-21); tedy skutečnost, že někteří z vedení církve následoval tuto praxi pouze ukazuje, že Boží vládní praxe ze Starého zákona měly být i nadále.

Je zajímavé si všimnout, něco jiného uvedené v knize Skutků,

"A teď vám říkám, aby od těchto lidí a nechat je na pokoji; protože pokud tento plán nebo tato práce je lidí, to přijde k ničemu; ale pokud je z Boha, nebudete moci svrhnout to, abys dokonce zjištěno, že v boji proti Bohu "(Sk 5: 38-39)

T hadice, kteří hlasovali ve světských volbách zřejmě si myslí, že vědí aspekty Božího plánu, že neexistuje žádný způsob, jak člověk by mohli vědět. Ale když se podíváme na to, co Bůh řekl Samuelovi, jeden jasně volal a jmenován Bohem, když Samuel myslel, že ví, kdo by měl být příštím králem nad Izraelem,

Tak to bylo, když přišli, že se podíval na Eliaba a řekl: "Jistě pomazaného Hospodinova je před ním." Ale Hospodin řekl Samuelovi: "Nedívej se na jeho vzhled ani na jeho výšky postavy, protože jsem odmítli ho. Pro Hospodin nevidí, jak člověk vidí; pro člověka se dívá na zevnějšek, ale Hospodin se dívá na srdce "(1 Sam 16: 6-7).

Je také zajímavé si uvědomit, že mnoho lidí, kteří věří, že Nový zákon sankce demokracie také věří, že Boží budoucí vládnoucí vládu (v Božím království) nebude demokracie.

Ježíš řekl apoštolům, že budou vládci nad dvanácti kmenů Izraele v jeho království (Lukáš 22:30). Ježíš si vybral učedníky, ale nedostal své pozice z jakékoliv formě demokracie (Jan 15:16, 6:70). Bůh, ne člověk, vybral Davida za krále nad Izraelem, původně (Skutky 13:22), a také vybral ho, aby byl králem nade vším Izraelem na světě před (Jer 30: 9).

Mimochodem, Ježíš řekl, že Bůh Otec vyhradil, kteří budou mít určité postavení orgánu v Božím království (Mt 20:23). Odměny v království bude Ježíš dát (Zj 22:12); nebudou pro lidi, aby se sami za sebe.

Demokracie nebude Boží forma vlády v Jeho království.

Proč?

Jedním z mnoha problémů, hlasování je, že žádný člověk si myslí, že způsob, jakým Bůh dělá.

"Mé úmysly nejsou úmysly vaše a nejsou ani vaše cesty mé ', praví Hospodin (Iz 55, 8).

Když byl Ježíš na zemi hlásal evangelium o Božím království a řekl lidem, aby činili pokání (Mk 1: 14-15). Ježíš odmítl účastnit se i ty nejzákladnější vládní rozhodnutí, když byl na zemi (Lukáš 12: 13-14).

I když Ježíš učil, že bychom měli platit daně (Mt 22: 17-21), On také učil, že Jeho království není z tohoto světa (John 18:36). Ježíš učil své učedníky, aby jít do světa a hlásejte evangelium všem (Mat 28: 19,20). Ježíš řekl, že jeho učedníci měli být ve světě, ale ne to (Jan 17:16).

Apoštol Petr jasně pochopil. On psal, že jsou součástí Božího lidu z jedné části svatý národ (I Pet 2: 9). Apoštol Pavel napsal, že na tomto světě, co je zlé (Gal 1: 4). Bible varuje před důsledky jsou součástí světových systémů a jeho vlády a říká nám, aby se z ní a být samostatný (Zj 18: 2-5).

Podívejte se na to, co Bible učí se stane v posledních dnech, a to, co křesťané dělat o tom,

Ale vím, že v posledních dnech nastanou časové nebezpeční přijít: Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, chlubní, pyšní, rouhači, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní, bez lásky, nemilosrdnými, pomlouvači, bez sebeovládání , brutální, odpůrci dobrých, zrádci, svéhlavý, povýšeným, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha, které mají formu zbožnosti, ale popírají svou pravomoc. A z těchto lidé odvracejí! (2 Tim 3: 1-5).

Všimněte si, že Boží slovo není podporovat hlasování jako řešení.

Pavel řekl, že křesťané mají být posly Kristovými (II Kor 5:20). Velvyslanci často žijí v cizích zemích, z nichž některé jsou zjevně nepřátelský k jejich víry. Velvyslanci, i když žijí v jiných společnostech, nezahrnují se do politiky společností, které žijí. Tam je čas na Boží lid převzít vládám tohoto světa, ale to ještě není (John 18:36 Dan 7: 17 - 18). Bude po druhém příchodu Ježíše Krista (I Tes 4:16, Zj 11:15).

Pro křesťany, Petr napsal,

Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Poté, co jste nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; jakmile jste neobdržel milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli. Vážení přátelé, žádám vás, jako cizinci a cizinci ve světě, aby se zdržely hříšných tužeb, které válka proti duši. Žít tak dobré život mezi pohany, že když vás obvinit dělá špatně, mohou viděli vaše dobré skutky a oslavovat Boha v den, kdy nás navštíví. Odeslat sami na Pánovy zájmu ke každému orgánu zřízenému mezi lidmi, zda králi, jako nejvyšší orgán, nebo guvernéři, kteří jsou zasílány jím potrestat ty, kdo udělal špatně a pochválit ty, kteří pravdu. Pro to je Boží vůle, že tím, že dělá dobře, měli byste ztišit ignorant mluvit o hlupáků (1 Petr 2: 9-15).

Cizinci, samozřejmě nevolí.

Nyní Bible se zmiňuje o jednu konkrétní hlas apoštol Pavel (když byl ještě Saul, a tak unconverted). Všimněte si, co řekl později o tom:

Ve skutečnosti, já sám si myslel, musím udělat mnoho věcí, proti jménu Ježíše Nazaretského. To jsem také dělal v Jeruzalémě, a mnohé z svatých zavřel jsem se ve vězení poté, co jí moc od předních kněží; a když byl dán k smrti, jsem spojil svůj hlas proti nim (Skutky 26: 9-10).

A zatímco nahoře je samo o sobě deku odsouzení všech hlasování, to je jediný případ, kdy slovo "hlas" nebo "hlasování" je v Bibli. A to ukazuje, že dokonce i nábožensky horliví / konzervativní jedinci ne vždy volit správně a může dělat mnoho věcí, proti jménu Ježíše Nazaretského.

Nevěřím, že Bible sankce křesťané hlasování v tělesných volbách. Nedomnívám se, že nadcházející volby prezidentské volby v USA, nebo voleb v ostatních Anglo-pocházející národů bude mít za následek typu pokání, že tyto národy potřebují.

Některé články možná související zájmu mohou zahrnovat:

By měl křesťan volit? Tento článek poskytuje některé biblické zdůvodnění k tomuto tématu. By Ježíš hlasovat pro prezidenta / premiéra? Hlasuje v Bibli? To je téma, křesťané musí pochopit.
Polycarp, Herbert W. Armstrong, a Roderick C. Meredith na církevní vládu Jaká forma vládnutí se raná církev má? Bylo to hierarchická? Která forma vládnutí by se dalo očekávat, že v Philadelphia zbytku? Lidé rozhodnou a / nebo formuláře výboru, liché diktatury, nebo stejný typ, který Philadelphia éra sama?
Věděli Early Church učit Millenarianism? Byl tisíciletí (někdy volal chiliasmu) učil prvotními křesťany? Kdo to odsoudil. Ježíš doslova vládnout 1000 let na Zemi? Je to čas v blízkosti?
Anglo - Amerika v Prophecy a The Lost Tribes Izraele Jsou Američané, Kanaďané, Britové, skotský, velšský, Australané, Anglo-jižní Afričani a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-izraelských kmenů? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane s Židy v Izraeli? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh dovolit jim být potrestán jako první?
Bude Anglo-OSN rozdělit a mít lidi pořízení jako otroci? Budou pozemky ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu se dělí? Co je proroctví Bible učí? Existují non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo bude dělit ty pozemky? Kdo skončí se zemí a lidí?
Proroctví Barack Obama? Osm důvodů, proč Barack Obama je apokalyptický a osm důvodů, proč Barack Obama není Antikrist. Tento článek obsahuje mnoho biblických a non-biblické proroctví z celého světa, které se zdají diskutovat Barack Obama. Věděli Nostradamus předpovídat Barack Obama se zabývá Antikrista? Might Barack Obama půdu pro krále Severu a Jihu alespoň jeden šíitský proroctví naznačuje? To je nejdelší a nejvíce kompletní článek o této stránky Barack Obama proroctví. Přečtěte si ji a sami rozhodnout, zda prezident Obama se zdá být naplnění různých proroctví.
Barack Obama, proroctví, a zničení Spojených států Někteří tvrdí, že Barack Obama je prorokoval "syn Keni", vychází se brzy psaní 20. století.
Kanada v proroctví: Co je Bible Prophecy, katolická proroctví a další předpovědi Navrhnout O budoucnosti Kanady? Existuje proroctví, která naznačují, zapojení s Kanadou. A mnoho z nich není pozitivní o své budoucnosti.
Kdo je králem Západu? Proč není čas ukončení King of the West v biblických proroctví? Jsou Spojené státy, King of the West? Pokud ano, co to opravdu znamená pro USA a jejich spojence Anglo.
Tony Blair Apocalyptic? bývalý premiér Spojeného království konvertoval ke katolicismu krátce poté, co opustil svůj úřad, a působí v oblasti evropských záležitostí. Jakou roli může hrát?

Východ s West: Rusko, Čína, Indie a Nepřátelské Sankce vůči Íránu a Sýrii

Úterý 31 ledna 2012

COGwriter

Rusko, Čína a Indie nespolupracují s typem sankcí EU a USA chtějí do Íránu a Sýrie:

Globální "velmocenské politiky" se vrací do Středním východě

Od Peter Apps , politická rizika dopisovatel

LONDÝN | út 31 leden 2012 07:28 EST

(Reuters) - s Ruskem odeslání válečné lodě odradit zahraniční intervence v Sýrii, a Čína vypracovány hlouběji do íránské konfrontace se Západem, "velkou sílu" politika se rychle vrací na Blízkém východě ... Jak naznačily jasný záměr, aby se zabránilo " změna režimu "zásah v Sýrii ; ale ruská nasazení své vlajkové lodi letadlové lodi a doprovody do přístavu Sýrie z Tarsu tento měsíc vytáhl tvrdší, než je obvyklé linie v písku ... "Pokaždé, když West napíná vodítko, Peking tiše využije malátný," říká Thomas Barnett, Bývalý stratég pro americké námořnictvo ...

Washington Post 31.ledna 2012, Bombaj, Indie - Indie se stal Čínu v tom, že nebude snížit zpět na dovoz ropy z Íránu, a to navzdory tuhé nových sankcí USA a Evropy, jejichž cílem je tlačit Teherán ohledně svého jaderného programu.
Steve Gutterman | MOSKVA (ČTK) - senior ruský diplomat úterý řekl, že tlak na přijetí západní arabské návrh Rady bezpečnosti OSN ... Rusko a Čína vetovaly evropské navrženou rezoluci o Sýrii v říjnu.

Syrská opozice: Rusko, Írán riskovat vztahy s budoucí Sýrii

Ynetnews - 31. ledna 2012

Syrská člen opozice Fahed Al-Masrí řekl libanonské rozhlasové stanice, že úsilí Ruska a Íránu se dělat, aby zachránil prezidenta Asada režim se projeví v budoucích vztahů jednotlivých zemí se Sýrií. "Rusko ztratí svou poslední oporu na Blízkém východě a v Sýrii, "řekl a dodal, že pokud Moskva i nadále proti postoj mezinárodního společenství o Sýrii ...

Takže tři geograficky největší pravomoci východu užíváte stojí v ostrém kontrastu k Západu. Bible ukazuje, že v konečném důsledku zřejmě rusko-vedl Eurasian konfederace bude trvat na zbývající síly na Západě (který v té době bude v čele Evropské krále severu). A Čína a Indie se zdají být prorokoval na podporu rusko-vedl konfederaci.

Ale to bude později, těsně před návratem Ježíše Krista (Zjevení 09:16, 16: 12-16).

V tomto okamžiku východ hraje nebezpečnou hru, že je pravděpodobné, že ztratí, alespoň v diplomatické smyslu.

Bez ohledu na to, jaké jsou jejich ekonomické zájmy, ani Rusko, ani Indie chce islámskou moc, aby povstali. A vzpírat se západní sankce, možná ty národy věří, že rozdělení islámský svět do Íránu a Sýrie, zbytek arabských národů, turecké národy, Pákistánu, Afghánistánu, a Indonésie, že toto rozdělení zabrání islámskému světu sílu z stoupá .

Pokud se domnívají, že jsou v omylu.

Islámský výkon ( král jihu biblické proroctví), zřejmě v čele arabské síly, povstane. Podporou Sýrii, jak to bylo, bude Rusko odcizit arabský svět (Liga arabských států má tendenci k sobě Západ v souvislosti se Sýrií a není zvláštní fanoušek Íránu). Sýrie nebude pokračovat, jak je a Íránu mohou být neutralizovány, alespoň do určité míry.

Jaké tři Východní síly jsou v podstatě dělá, je říct, arabský svět, že je lepší spolupracovat s Evropany, než s Ruskem, Čínou nebo Indií. A spolupráce mezi arabskými a evropskými světem je něco, co bude dočasně provést (Daniel 11:27; Žalm 83: 3-8).

Čína, sama o sobě, má zájem o zdroje, jako je ropa a miluje využít nákupu příležitosti, že západní sankce, například, může poskytnout. Přesto Čína potřebuje trhy na Západě víc, než ve skutečnosti potřebuje íránskou ropu. Totéž v podstatě platí pro Indii.

Írán a Sýrie jsou opravdu ne do Ruska, Číny a Indie tak důležité, že jim budou zálohovat bez ohledu na to, co (i když tam bude budoucí spojenectví s Peršany / Íránci, ale to je pro dobu po tisícileté vlády Krista a je popsána v Ezekielovi 38: 1-9).

Takže i přes gesta z těchto tří východních mocností, realita je taková, že Západ získá největší vliv na Blízkém východě z toho, co se děje nyní.

Írán nebude vůdce krále jihu a co přežije v Sýrii (viz Izajáš 17: 1), bude zřejmě podporovat příchod arabské vůdce Daniel 11:40. Pokud se ti v Rusku, Číně a Indii chápat biblické proroctví, lépe by si uvědomit, že jejich současný stánek snad by měla být upravena v souvislosti s Íránem a Sýrií.

Ti, kteří zájem dozvědět se více chtít studovat v následujících článcích:

Rusko: Jeho původy a prorokoval budoucnost Ruska v proroctví. V případě, že Rusové přišli? Co ty na Ukrajině? What is prophesied for Russia and its allies? Co budou dělat, aby Evropané, kteří podpořili zvíře na konci?
Je Rusko král severu? Někteří tvrdí, že je. But what does the Bible teach?
India, Its Biblical Past and Future: Any Witness? The Bible discusses the origins of those of Indian heritage and discusses some of the witness to them (including those in Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka).
Čína, její biblický Minulost a budoucnost, Část 1: Genesis a čínské znaky Odkud čínští lidé pocházejí? Tento článek poskytuje informace o tom, že čínští lidé musí vědět o různých účtů v knize Genesis až do jejich rozptýlení po Babylonské věže.
Čína, její biblický Minulost a budoucnost, Část 2: Sabbath a některé Boží svědek v Číně Kdy křesťanství přišel do Číny? A je tu brzy důkaz, že pozorované sedmý den sobotu?
Asia v proroctví Co je Ahead pro Asii? Kdo jsou "králové z východu"? Co se stane téměř všechny čínské, Rusové, Indové a další v Asii? Čína v proroctví, kde? Kdo má 200000000 man armády v souvislosti s Armageddon?
Kdo je král severu? Je tam jeden? Do biblické a římskokatolické proroctví poukazují na stejný vůdce? Měl by následovat? Kdo bude králem severu popisované v Daniel 11? Je jaderný útok prorokoval stane s anglicky mluvící národy ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu? When do the 1335 days, 1290 days, and 1260 days (the time, times, and half a time) of Daniel 12 begin? Když Bible ukazuje, že ekonomický kolaps bude mít vliv na Spojené státy?
Existuje budoucí král Jihu? Někteří už věří, že musí být. Může Egypt, islám, Írán, Arabové, nebo Etiopie se zapojit? Mohlo by to být nazýván král Mahdi? What does the Bible say?
The Arab and Islamic World In the Bible, History, and Prophecy
The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. What is ahead for the Middle East and those who follow Islam? Co imáma Mahdího? Co čeká na Turecko, Írán a další ne-arabské muslimy?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

European Union Tower of Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Pouze Velká Británie a Česká republika odmítla podepsat fiskální kompakt březen, který bude ukládat téměř automatické sankce na země, které porušují omezení deficit rozpočtu Evropské unie a zakotvují pravidla vyrovnaného rozpočtu ve vnitrostátním právu. http://www.reuters.com/ článek / 2012/01/30 / us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

To je další krok k naplnění biblických proroctví týkajících se stoupající závěrečné Evropské Beast moci.

Ti z nás, v obývacím Boží církve již dávno naučil, že Spojené království by nemělo být skutečnou součástí konečného moci, která vyjde v Evropě. Ti, kteří v České republice, bude téměř jistě být součástí této závěrečné moci.

Bible, ve Zjevení 17, je jasné, že Evropané budou ještě muset reorganizovat v budoucnu:

12 "Deset rohů, které jsi viděl je deset králů, kteří království nepřijali, as, ale dostávají orgánu po dobu jedné hodiny jako králové s šelmou. 13 Jedná se o jedné mysli, a oni budou dávat sílu i moc svou šelmě. (Zjevení 17: 12-13)

Kroky k této události pokračují, jak jsme v živé církve Boží již dlouho učil, a tam bude hrboly na silnici a problémy (major občanské nepokoje, nebo horší, může dojít).

Of course, the Bible is clear that the final European Beast power will not actually be highly unified as it will basically be a combination of strong and weak, or as the Bible more literally states, iron and clay:

41 Whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided; ale síla železa musí být v něm, stejně jako jsi viděl železo smíšené s keramickou hlínou. 42 Ale prstové noh z částečně ze železa, částečně z hlíny, takže království bude zčásti silné a zčásti křehké. 43 Jak jsi viděl železo smíšené s keramickou hlínou, budou mísit s osivem mužů; ale nebudou ulpívat vzájemně na sobě, stejně jako železo nemísí s hlínou. (Daniel 2: 41-43)

According to Bible prophecy, a European power, despite its fragility, is destined to temporarily be the most dominant force in the world, ultimately conquer the Anglo-descended nations (it is the USA and its Anglo-allies like the UK that have the strongest fortresses of Daniel 11:39), and later come to its end (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Některé články možná související zájmu mohou zahrnovat:

Europa, Beast a Zjevení Kde se Evropa dostat své jméno? Co může Evropa udělat s knihou Zjevení? Co je "zvíře"? Použití Babylonskou věž a "zvíře" snímků naznačuje, že není znepokojen jeho roli jako součást budoucího Babylon biblických proroctví.
Kdo je král severu? Je tam jeden? Do biblické a římskokatolické proroctví poukazují na stejný vůdce? Měl by následovat? Kdo bude králem severu popisované v Daniel 11? Je jaderný útok prorokoval stane s anglicky mluvící národy ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu? When do the 1335 days, 1290 days, and 1260 days (the time, times, and half a time) of Daniel 12 begin? Co se musí stát před velkým soužení?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? What do Catholic, Byzantine, and biblical prophecies suggest?
Anglo - Amerika v Prophecy a The Lost Tribes Izraele jsou Američané, Kanaďané, anglický, skotský, velšský, Australané, Anglo (non-holandské) Jižní Afričané a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-izraelských kmenů? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? What will happen to Jerusalem and the Jews in Israel? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh dovolit jim být potrestán jako první?
Bude Anglo-OSN rozdělit a mít lidi pořízení jako otroci? Budou pozemky ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu se dělí? What about Jerusalem? What does Bible prophecy teach? Existují non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo bude dělit ty pozemky? Who will end up with the lands and the people?
Kanada v proroctví: Co říká Bible Prophecy, katolická proroctví a dalších tipů Navrhnout O budoucnosti Kanady Existuje proroctví, která naznačují, zapojení s Kanadou. And many are not positive about its future.
Kdo je králem Západu? Proč není čas ukončení Král Západu v biblických proroctví? jsou Spojené státy, King of the West?

Filipíny Vzhledem Closer vojenských vazeb na USA Again

Pondělka 30.leden 2012


Montáž Apo na ostrově Mindanao, Filipíny

COGwriter

Filipíny uvažuje se dostal do užší vojenskou dohodu s USA:

Filipíny Váží zvýšené vojenské přítomnosti USA
30 leden 2012
Spojené státy a Filipíny diskutují posílení vojenské vazby částečně v odezvě na rostoucí čínské asertivity v asijsko-pacifickém regionu. Vzhledem k tomu, že největší hrozby pro filipínské zabezpečení již dlouho interní, Manila má jedny z nejslabších vnějších obranných schopností v jihovýchodní Asii.
Nicméně, Manila bude vyrovnávat pokusy o zvýšení těchto schopností vůči možným odporu jak z Číny, horní obchodního partnera s rostoucí ekonomický vliv, a ze svých vlastních lidí, pro které zvyšuje přítomnost americké vojenské zůstává kontroverzní otázkou.

Loni v létě, prezident Filipín, je uvedeno, že se nemusel bát Čínu (viz filipínský prezident ohrožuje Čínu ).

Zatímco dohoda s USA, může dočasně udělat tělesnou smysl v dlouhodobém horizontu věřím, že Filipíny budou pravděpodobně sladit s Čínou, ale uvidíme.

Living Boží církev má asi 33 sborů na Filipínách .

Některé články možná související zájmu mohou zahrnovat:

Ostrovy a Bible Prophecy Co nás čeká na ostrovech? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asia v proroctví Co je Ahead pro Asii? Kdo jsou "králové z východu"? Co se stane téměř všechny čínské, Rusové, Indové a další v Asii? Čína v proroctví, kde? Kdo má 200000000 man armády v souvislosti s Armageddon?
Anglo - Amerika v Prophecy a The Lost Tribes Izraele jsou Američané, Kanaďané, anglický, skotský, velšský, Australané, Anglo (non-holandské) Jižní Afričané a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-izraelských kmenů? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? What will happen to Jerusalem and the Jews in Israel? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh dovolit jim být potrestán jako první?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Zvažte proto, zda ti, kteří učí takové věci může možná žít lhostejně, a musí být směšovány protiprávního styku, ve většině bezbožné ze všech, jíst lidské maso, a to zejména, když jsou zakázány tolik jako svědky přehlídky válečníky, jinak se staneme účastníky a abettors vražd. Ale ani můžeme vidět další brýle, jinak naše oči a uši se poskvrnil, které se podílí na výroky tam zpívané. (Theophilus Antioch. Pro Autolycus, knize III, kapitole XV. Překlad Marcus Dods, AM výňatek z Ante-Nicene otcové, Volume 2. editoval Alexander Roberts & James Donaldson. Americkém vydání, 1885 Online Edition)

Tak praví křesťané nevěřil, že oni byli se dívat na násilné sport tak populární ve druhém století.

Tatian, vyznává křesťanský obhájce, napsal kolem 170 nl:

A tito svědci na svá místa, a boxeři setkat v jediné bitvě, pro nic za nic, co ani nemá někdo přijde dolů do arény, aby ku pomoci. Líbí se takové výstavy, protože tyto přispělo ke vaší kreditní? Ten, kdo je šéf mezi vámi shromažďuje legii krví potřísněné vrahy, zapojit se do jejich zachování; a tyto surovci jsou vyslal jím a můžete sestavit na podívanou, že soudci, částečně špatnosti rozhodci, a jednak z toho mužů, kteří se zabývají v boji. A ten, kdo postrádá vražedné výstavu je zarmoucen, protože nebyl odsouzen být divák zlých a bezbožných a hanebné skutky (Tatian. Přeložila JE Ryland. Tatian je adresa pro Řeky, kapitoly XXIII. Výňatek z Ante-Nicene otcové, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. americkém vydání, 1885 Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Athenagoras, vyznává křesťanský obhájce, napsal kolem 170 nl:

Co člověk při smyslech, a proto bude tvrdit, zatímco takový je náš znak, že jsme vrazi? ...

Kdo nepočítá mezi věcmi, největšího zájmu se soutěží válečníky a divokých zvířat, zejména těch, které jsou uvedeny vy? Ale my, považovat, že vidět muž usmrcen, což je stejný jako ho zabil, se abjured takové brýle (Athenagoras. Prosbou o křesťany, kapitola XXXV. Překládal BP Pratten. Výňatek z Ante-Nicene otcové, Volume 2 . Editoval Alexander Roberts & James Donaldson. americkém vydání, 1885 Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Dokonce i dnes, mnoho křesťanů si uvědomit, že sledování brutální akce v úmyslu způsobit fyzickou újmu, jako jsou skutečné boxu, je nevhodné.

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Všude tam, kde hra, ve sportu zahrnuje antagonisté-v nepřátelský postoj poškodit ostatní a / nebo "dostat" z druhé, aby si to nejlepší z druhé pak škodlivý, satanské zlo a postoj vstupuje v, a sport je zlo, není dobré ...

Football (American football) is a violent body-contact sport. To je často hrál s postojem nepřátelství a je nebezpečný a je plný fyzického zranění. (Plain Truth, červenec-srpen 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

To je něco, že křesťané a další, by měli myslet.

Některé články možná související zájmu mohou zahrnovat:

Americký fotbal je zlo? je nejpopulárnější divácký sport v USA něco, co by se křesťané měli dívat? Co Bible a časné spisy ukázat? Toto je poprvé, co jsem oznámil tento článek o této nové stránce a obsahuje nejen své názory, ale mnoho citací, že křesťané, stejně jako lidé, kteří tvrdí, že by měl myslet. Do you really want to know the answer to the question the title asks? Pokud ne, proč ne?
Military Service and the Churches of God: Do Real Christians Participate in Carnal Warfare? Here are current and historical perspectives on a matter which show the beliefs of the true church on military participation. Is war proper for Christians?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Ano.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Ano.

Mám sice články s mnoha písem na toto téma (viz, například Universal nabídku spásy: Existují stovky veršů v Bibli, které podporují doktrínu Opravdového Apocatastasis ), pojďme začít s druhým výkladem století Izaiáše od Irenej na ukázat, co se zdálo být všeobecně známo, v dobách ne příliš dlouho po smrti poslední z původních apoštolů:

Nyní, že sliby nebyly oznámeny proroky a sám otcové, ale s církví spojeni s to z národů, kteréž i v duchu slova "ostrovy" (jednak proto, že jsou usazeni uprostřed turbulencí, trpí bouře rouhání, existovat jako přístav bezpečí pro ty v nebezpečí, a jsou útočištěm těch, kteří milují výšky [nebe], a snaží se vyhnout Bythus, to znamená, že hloubka chyby), Jeremiáš tedy prohlašuje: " Slyšte slovo Hospodinovo, všickni národové, a zvěstujte na ostrovy daleké, rcete, že Hospodin rozptýlí Izraele, bude ho shromažďovat, a držet ho, jak jeden krmení jeho stádo ovcí ...

A ještě jednou se mu říct to samé: "Hle, jsem Jeruzalém k jásotu a můj lid [radost]; Pro hlas pláče nesmí být více slyšet v ní, ani hlas pláče. Také tam není nějaká nezralá [jeden], ani stařec, který neplní svůj čas: pro mládež musí mít sto let; a hříšník zemře sto let, ale musí být proklet. A budou stavět domy a obývat jim sami; a budou sázet vinice a jíst jejich plody samy o sobě, a píti víno. A nesmí stavět, a jiní obývají; aniž se připravují vinice a další jídla. Neboť jako dny stromu života se budou dnové lidu v tobě; pro díla svých rukou musí vydržet "(Irenej. Adversus haereses, Kniha V, kapitola 34, verše 2-3,4. Výňatek z Ante-Nicene otcové, objem 1. editoval Alexander Roberts & James Donaldson. americkém vydání, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Jiní, takový jako Origen Alexandrie, také napsal, že Bůh měl plán nabídnout spásu všem.

Mnoho katolických a protestantských učenců si myslí, že Origenes byl jedním z největších raných teologických spisovatelů (žil v letech kolem 185 - 232 nl). Papež Benedikt XVI veřejně chválil Origen.

Poznamenal, protestantský historik KS Latourette napsal, že Origen "byl skutečně jeden z největších křesťanských myslí." A když nemohu souhlasit s tím, že je zajímavé, že Latourette dodržovat:

Origenes učil, že nakonec budou všichni duchové, kteří odpadli od Boha být obnoven do plného souladu s Ním. To může přijít o pouze s jejich spolupráce, mají svobodu přijmout nebo odmítnout zpětný odkup na Kristu. Před úplnou obnovu budou trpět trest, ale že trest má být výchovný, aby je očistil od nedokonalosti podaných jejich hříchu. Po skončení tohoto věku, a jeho svět jiný věk přijde, tak Origenes věřil, v němž se znovu narodila se bude i nadále růst a nestoudný bude mít další příležitost k pokání (Latourette KS historii křesťanství, Volume 1, Počátky do 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, str.151).

Origenes byl blízko, v tom, že ne všichni budou litovat, protože tam bude i těch, které byly na "věčné hrůze" (Daniel 12: 2, KJV), což znamená, že ti, kteří by se správně pokání neobdrží spasení, ale my na bydlení Boží církev je považují za malá menšina. Ale Origen bylo správné, že to bude jen přijít o spolupráci, které v současnosti neuložené.

Zde jsou některé citace přímo z Origen:

... Dobrý Otec nebyl zcela opuštěn těm, kteří odpadli od Boha (Origenes. Komentář k evangeliu podle Jana (Kniha I). Výňatek z Ante-Nicene otcové, Volume 9. Editoval Allan Menzies, DD americké vydání, 1896 a 1897 Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Je třeba mít na paměti, nicméně, že některé bytosti, které odpadly od té jedné začátku, z nichž jsme hovořili, se potopila do takové hloubky nehodnosti a špatnosti, aby mohly být považovány za úplně nezaslouží tohoto vzdělávání a školení, o kterou lidská rasa, zatímco v těle, jsou školeni a instruováni s pomocí nebeských sil; a pokračovat, naopak ve stavu nepřátelství a odporu k těm, kteří užívají tuto výuku a učení. A proto je, že celý tento smrtelný život je plný bojů a zkoušek, způsobené opozice a nepřátelství těch, kteří padli z lepších podmínkách, aniž by vůbec ohlédnutí, a kdo jsou povoláni ďábla a jeho anděly, a další objednávky zla, které apoštol zatříděné mezi nepřátelskými mocnostmi. Ale zda některý z těchto příkazů, kteří jednají pod vládou ďábla, a poslouchat jeho příkazy zlé, bude v budoucím světě, být převedeny na spravedlnosti, protože jejich vlastnit fakultu svobodné vůle, nebo zda perzistentní a notorický zloba může být změněn silou zvyku do přírody, je výsledek, který si sami, čtenáři, může schválit, je-li ani v těchto současných světů, které jsou vidět a časových, ani na ty, které jsou neviditelné a jsou věčné, tato část je zcela odlišné od konečná jednota a fitness věcí (Origenes. De Principiis, Book I, kapitola 6, verš 3).

... A tak, přes četné a nespočetnými zakázek progresivních bytostí, kteří jsou smířeni s Bohem ze stavu nepřátelství, poslední nepřítel konečně dosáhl, který se nazývá smrt, takže i on může být zničen, a není již k nepřítel. Když tedy všechny racionální duše musí být obnovena do stavu tohoto druhu, pak povaha tohoto orgánu naše podstoupí změnu do slávy duchovním těle. Za jak to vidím, že není případ racionální povahy, že někteří z nich žili ve stavu rozkladu vzhledem k jejich hříchy, zatímco jiní byli povoláni do stavu štěstí, z důvodu jejich skutkové podstaty; ale jak vidíme tytéž duše, kteří dříve byli hříšní, asistované, po svém obrácení a smíření s Bohem, do stavu štěstí (Origenes. De Principiis, Kniha III, kapitola 6, verš 6).

I když jsme v LCG by to slovo je dost, že cesta, tyto citace se ukázat, že myšlenka, že Bůh má plán, který umožní zatvrzelých možnost po tomto přítomen věk není nový koncept.

Ve skutečnosti je učení o očistci vyvinula mezi latinské katolíky poté, co začali odsuzovat některé Origen nápadů v šestém století. Když se to stalo, učení týkající se nabízení spásy všem (známý jako Apocatastasis) byl také poněkud odsouzen. Nicméně, toto nechal mezeru v římské teologie a myšlenka na očistec pak se vyvíjel.

Řeckokatolíci (nyní známý jako východní ortodoxní), ale nikdy neměl přijmout latinskou představu o očistci a ještě dodnes se mnoho lidí, kteří věří, že Bůh má nějaký druh plánu nabídnout spásu těm, kteří neměli záměrně odmítnout spásu.

Encyklopedie katolíka sama připouští, že první křesťané neučil svou současnou koncepci svého očistce doktríny:

Some stress too has been laid upon the objection that the ancient Christians had no clear conception of purgatory , and that they thought that the souls departed remained in uncertainty of salvation to the last day…There are several passages in the New Testament that point to a process of purification after death. Thus, Jesus Christ declares (Matthew 12:32): “And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but he that shall speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in the world to come”…(Hanna, Purgatory. The Catholic Encyclopedia).

No, in the second century, it was believed that God's plan would allow all to be offered salvation, either in this age or the age to come if they did not commit the “unpardonable sin” (Matthew 12:32; Mark 10:30; Luke 18:30; Acts 3:17-21; Ephesians 1:21; Hebrews 6:4-6; cf. Matthew 10:15; 11:22-24; Mark 6:11; Luke 10:12-14).). And the New Testament is very clear that :

"Uzří všeliké tělo spasení Boží" (Lukáš 3: 6).

In the thirteenth century, the famed Catholic theologian Thomas Aquinas wrote the following:

Nothing is clearly stated in Scripture about the situation of Purgatory , nor is it possible to offer convincing arguments on this question…

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Líbilo se raná církev učit Očistec? Je tam místo zvané očistec? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
Co je Limbo? Je tam takové místo jako Limbo? Co se stane, aby malé děti, když zemřou? Kdy Střed začít se učí? Jaká je pravda o mrtvé děti?
Univerzální Nabídka of Salvation: Existují stovky veršů v Bibli na podporu doktríny False Apocatastasis Věříš tomu, co Bible skutečně učí o tom myslíte? Budou všechny dobré věci být obnoveny? Má Boží plán spásy se povstání a duchovní slepotu v úvahu?
Hope of Salvation: Jak Living Boží církev se liší od většiny protestantů Jak Living Boží církev se liší od hlavního proudu / tradiční protestanty, je možná otázka, já jsem požádal nejvíce těch, kteří nemají Církev Boží pozadí.
Should the Church Still Try to Place its Top Priority on Proclaiming the Gospel or Did Herbert W. Armstrong Change that Priority for the Work? Some say the Church should mainly feed the flock now as that is what Herbert W. Armstrong reportedly said. Is that what he said? Je to to, co říká Bible? Co se Paul a Herbert W. Armstrong očekávat od evangelisty?
Co je to neodpustitelný hřích? Co je to? Dokážete-li činit pokání z toho? Víte, co to je a jak se mu vyhnout?

Occupy Oakland Ukázalo Násilné, O 300 zatčen

Neděle 29 leden 2012

COGwriter

Asi 300 demonstrantů v "Occupy Oakland zatkli:

29 leden 2012

(AP) OAKLAND, Kalifornie -. Desítky policistů udržoval pozdě v noci na stráži kolem radnice po celodenních protestů, které vedly k 300 zatčením. Occupy Oakland Demonstranti vnikli do historické budovy a zapálili americkou vlajku, jak důstojníci dříve vystřelil slzný plyn k rozehnání lidí házet kameny a stržení oplocení v kongresovém centru ...

Prozatímní policejní šéf Howard Jordan řekl, asi 300 zastaví byl dělán.

"Tyto demonstrantů uvedl, jejich záměrem bylo vyvolat důstojníky a zapojit se do ilegální činnosti, a to je přesně to, co se dnes stalo," řekl Santana ...

{Řekl Oakland starosta Quan} "To není situace, kdy jsme měli 1000 mírumilovní lidé a několik násilných lidí. Když se podíváte na to, co se děje dnes, pokud jde o destrukci majetku, házet a nabíjení policii, je to skoro, jako by se prosit o pozornost, a doufá, že policie udělá chybu. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945 / 300 zatčen-in-obsadit Oakland-protesty /

Zabírají Oakland protesty k násilnostem soboty, demonstranti se vloupal do historické budovy a spálili americkou vlajku, a důstojníci vystřelil slzný plyn k rozehnání lidí házet kameny a stržení oplocení na konferenci center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Zpět na 09.10.2011, jsem vyslán v návaznosti na této tiskové stránky (viz Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, atd ):
Byl jsem psát na dlouhou dobu, že občanské nepokoje a nepokoje se stane v USA a dalších anglo-pocházející zemí ... Někteří zvažují, že tento "Occupy" hnutí prostě politický protest, nový "Tea Party", s výjimkou levice místo o právu. Mám podezření, že nakonec to bude zase násilný a USA a další země budou čelit nepokoje a občanské nepokoje, a politici a učenci, kteří, jak se zdá podporovat to bude později litovat.

Jak jsem již včera, myslím, že tam bude více násilí v USA. Někteří lidé v hnutí Occupy a / nebo některé jednou s ním spojené budou později vzbudí více násilí. Mnohem více, než tomu bylo v Oaklandu.

Bolesti a problémy teprve začínají (Matouš 24: 5-8), a bude mít mnohem horší (Matouš 24: 21-22). Jsem přesvědčen, že třídní boj a další protesty pomůže oslabit USA a dalších anglo-národy a může být také faktorem nich je náchylná k skutečné válčení: invaze do bestie .

Když Ježíš řekl:

37 A to, co vám říkám, říkám všem: Pozor! (Marek 13: 36 - 37)

Některé články možná související zájmu mohou zahrnovat:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? Co je to "začátek bolestí?" Kdy nejdříve, že velké soužení může začít? Co je to Den Páně?
Physical Preparation Scriptures for Christians . We all know the Bible prophecies famines. Should we do something?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Evangelium království Boží Důraz Ježíše a rané církvi Věděli jste, že? Víš vůbec, co je evangelium o království je všechno o? True religion should be based upon the true gospel.
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Ježíš doslova vládnout 1000 let na Zemi? Je to čas v blízkosti?
Does God Have a 6,000 Year Plan? What Year Does the 6,000 Years End? Was a 6000 year time allowed for humans to rule followed by a literal thousand year reign of Christ on Earth taught by the early Christians? What year may the six thousand years of human rule end? When will Jesus return? 2018 nebo 2019?
Anglo - Amerika v Prophecy a The Lost Tribes Izraele Jsou Američané, Kanaďané, Britové, skotský, velšský, Australané, Anglo-jižní Afričani a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-izraelských kmenů? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? What will happen to the Jews in Israel? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh dovolit jim být potrestán jako první?
Bude Anglo-OSN rozdělit a mít lidi pořízení jako otroci? Budou pozemky ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu se dělí? Co je proroctví Bible učí? Existují non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo bude dělit ty pozemky? Who will end up with the lands and the people?
Proroctví Barack Obama? Osm důvodů, proč Barack Obama je apokalyptický a osm důvodů, proč Barack Obama není Antikrist. Tento článek obsahuje mnoho biblických a non-biblické proroctví z celého světa, které se zdají diskutovat Barack Obama. Věděli Nostradamus předpovídat Barack Obama se zabývá Antikrista? Might Barack Obama půdu pro krále Severu a Jihu alespoň jeden šíitský proroctví naznačuje? To je nejdelší a nejvíce kompletní článek o této stránky Barack Obama proroctví. Přečtěte si ji a sami rozhodnout, zda prezident Obama se zdá být naplnění různých proroctví.
Barack Obama, proroctví, a zničení Spojených států Někteří tvrdí, že Barack Obama je prorokoval "syn Keni", vychází se brzy psaní 20. století.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Jsou Spojené státy, King of the West? Pokud ano, co to opravdu znamená pro USA a jejich spojence Anglo.
Tony Blair Apocalyptic? bývalý premiér Spojeného království konvertoval ke katolicismu krátce poté, co opustil svůj úřad, a působí v oblasti evropských záležitostí. Jakou roli může hrát?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

Útok na předměstí se zdálo být znamením rostoucí přítomnost disidentských vojáků blíže k Damašku, a režim je rostoucí znepokojení nad situací.

Egyptian Gazette - 29.ledna 2012

ISTANBUL - Státy Perského zálivu arabské a Turecko, které v čele regionální odsouzení syrského režimu pro jeho smrtící zásah, vyzval Damašek sobota přijmout arabské ligy plán zastavit krveprolití "neprodleně".

Syrská vláda je čím dál zoufalejší a stále izolovaných na světové scéně.

Něco se bude muset změnit.

Všimněte si, co ukazuje Bible se stane na syrské metropole Damašku:

1 Výnos o Damašku:
"Vidíš, Damašek již nebude město, ale stane hromada trosek. 2 města Aróeru bude opuštěn a ponechán hejna, které budou Lehněte si, a nikdo je nevyděsí. 3 opevněné město zmizí z Efraima, a královské moci z Damašku, zbytek Syrský bude jako sláva Izraelců, "prohlašuje Hospodin zástupů. (Izajáš 17: 1-3)

3 Takto praví Hospodin:
"Pro troji nešlechetnost Damašku, a čtyři,
Nebudu odvrátit svůj trest ... 5 Budu také prolomit brány závoru Damašku,
A odříznout obyvatele z údolí Aven,
A ten, kdo drží berlu, z Beth Eden.
Lidé v Sýrii půjde v zajetí do Kir, "
Praví Hospodin. (Amos 1: 3, 5)

Sýrie prezident Asad může rozhodnout, jeho osobní Nejlepším řešením je, aby lépe podporovaly Íránu a možná se podílí na invazi do Jeruzaléma a Izraele. Pokud ano, mohlo by to být, jak Isaiah 17: 1 je splněna.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Některé články možná související zájmu mohou zahrnovat:

Arabský svět v Bibli, historie a proroctví Bible popisuje původ v arabském světě a diskutuje o Blízkém východě v proroctví. What is ahead for the Middle East and those who follow Islam? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Existuje budoucí král Jihu? Někteří už věří, že musí být. Může Egypt, islám, Írán, Arabové, nebo Etiopie se zapojit? Is he the Imam Mahdi? Co o tom říká Bible?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Některé články souvisejících úroků mohou zahrnovat následující:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Co se děje ve Velké soužení a Den Páně? Kdy nejdříve, že velké soužení může začít? Co je to Den Páně?
Čtvrtý jezdec apokalypsy Co je bledý kůň smrti a mory? Co přinese a kdy?
Konec Mayský kalendář 2012, může 2012 něco znamenat? Existují Mayský kalendář předpovědi pro změnu v roce 2012? Změny byly před staletími předpověděl Hopi indiány. Do mayské / Hind / Hopi / Buddhistické / New Age / Nostradamus proroctví libovolná hodnota tady? Proč by mohl Satan inspiroval toto datum? Má Dresden kodex ukazují zničení země povodní? Může velké soužení začít před rokem 2012? Jak by Barack Obama se účastní v roce 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Skutky 13: 42-44 ukazuje, co Pavel udělal,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Nyní, když shromáždění se rozešli, mnoho Židů a nábožných proselytů za Pavlem a Barnabášem, který mluví k nim, přesvědčil je, aby trvali v milosti Boží. Na další sobotu téměř všecko město sešlo se k slyšení slova Božího.

Také Skutky 18: 4 stavy,

A hádal se v škole na každou sobotu, a přesvědčil Židům i Řekům.

Proto Nový zákon, je jasné, že Paul držel sobotu, pravidelně kázal v sobotu, a že on napsal, že tam zůstane "Sabbath, odpočinek pro Boží lid".

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Některé články možná související zájmu mohou zahrnovat:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? Co se s nimi stalo? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Is this true? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Byly Desatero přibit ke kříži? Někteří to řekl. Tento článek obsahuje některé biblické citace odpovědět na tuto důležitou otázku.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. Přikázání jsou uvedeny na hoře Sinaj, před hoře Sinaj, v učení Ježíše po ukřižování, a v učení Pavla. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
Desatero Zamyslete Láska, rozebrat je zlo Někteří lidé se domnívají, že deset přikázání jsou přítěží. Je to to, co Ježíš, Pavel, Petr, Jakub a John učil?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
The History of Early Christianity Are you aware that what most people believe is not what truly happened to the true Christian church? Víte, kde byla raná církev vychází? Víte, jaké byly doktríny rané církve? Je vaše víra opravdu založen na pravdě, nebo kompromis?