Archive za leden, 2012

Pokud by křesťan volit?

Úterý 31 ledna 2012

COGwriter

Čtyři muži z republikánské strany jsou ještě poněkud stojí v jejich snaze sesadit amerického prezidenta Obamu a získat svou práci.

K dispozici jsou dva katolíci , jeden Mormon , a jeden Křtitele běží na republikánskou nominaci, aby se běh proti poměrně bezbožný demokrata Baracka Obamy (který také tvrdí, křesťanskou víru).

V případě skutečné křesťany volit?

Je-li demokracie měl být schválen v Bibli pro křesťany, s největší pravděpodobností by to být sankcionováno v Novém zákoně. Řecké a římské demokratické postupy byly všeobecně známé a pak. Demokracie není americký vynález (ani republikánská forma vlády).

V Novém zákoně čteme o Ježíši jmenování apoštolů. Pavel píše, že Bůh nejprve jmenoval apoštoly, druhotně proroky, atd pro poučné tělo Kristovo (Efezským 4: 11,12).

Když Jidáš potřeba vyměnit (po zradu Ježíše a jeho sebevraždě), apoštolové neměli volby, oni následovali biblický příklad hledání Boží vůle:

Ty, ó Pane, kteří vědí, srdce všech, přehlídky, která z těchto dvou, které jste vybrali ... A oni odevzdali své pozemky. (Skutky 1: 24,26).

Všimněte si, že apoštolové nerozhodl, že jsou způsobilí vidět do srdce člověka.

Někteří psali, že různé formy demokracie jsou nyní přijatelné, protože se domnívají, že některá písma v knize Skutků vyplývá to. Primární verše se zdají být v příběhu zákonů 15. Ve Skutcích 15 mnoho z apoštolů a starších se sešli, aby diskutovali obřízky a pohanské věřící. Množství poradců byla použita k projednání této záležitosti. Někteří lidé se domnívají, že používání radu svědčí demokracie. Nicméně skutečnost, že bylo použito množství poradci nemění Boží formu vlády. Ve Starém zákoně čteme, že nejen Bůh vždy podporovat tuto praxi (Př 11:14), jsme se také dočíst, že Bůh sám zapojen do ní (II Chron 18, 18-21); tedy skutečnost, že někteří z vedení církve a následně tuto praktiku pouze ukazuje, že Boží vládní praxe ze Starého zákona měly být i nadále.

Je zajímavé si všimnout, něco jiného uvedené v knize Skutků,

"A teď vám říkám, aby od těchto mužů a nechat je na pokoji; protože pokud tento plán nebo tyto práce lidí, bude to přijde k ničemu; ale pokud to je z Boha, nelze svrhnout to, abyste nebyli dokonce zjištěno, že v boji proti Bohu "(Skutky 5: 38-39)

T hadice kteří volí ve světských volbách zřejmě myslí, že vědí aspekty Božího plánu, že neexistuje žádný způsob, jak člověk by mohli vědět. Ale když se podíváme na to, co Bůh řekl Samuelovi, jeden jasně volal a jmenován Bohem, když Samuel myslel, že ví, kdo by měl být příštím králem nad Izraelem,

Tak tomu bylo, když přišli, že se podíval na Eliaba a řekl: "Jistě pomazaného Hospodinova je před ním." Ale Hospodin řekl Samuelovi: "Nedívej se na jeho vzhled, nebo na vrcholu své postavy, protože já odmítli ho. Hospodin nevidí, jak člověk vidí; pro člověka se dívá na vnější vzhled, ale Hospodin se dívá na srdce "(1 Sam 16: 6-7).

Je také zajímavé si uvědomit, že mnoho lidí, kteří se domnívají, že Nový zákon sankce demokracie také věří, že Boží budoucí vládnoucí vlády (v Božím království), nebude demokracie.

Ježíš řekl apoštolům, že budou vládci nad dvanácti kmenů Izraele v jeho království (Lukáš 22:30). Ježíš vybral učedníky, ale nedostali své pozice před jakoukoli formou demokracie (Jan 15:16, 6:70). Bůh, a ne člověk, vybral Davida, aby byl králem nad Izraelem původně (Skutky 13:22), a také vybrán ho, aby byl králem nade vším Izraelem na světě dopředu (Jer 30: 9).

Mimochodem, Ježíš řekl, že Bůh Otec vyhradil, kdo bude mít určité postavení autority v Božím království (Mt 20:23). Odměny v království bude Ježíš ", čímž se získá (Zj 22,12); nebudou pro lidi, aby se na sebe.

Demokracie nebude Boží forma vlády v jeho království.

Proč?

Jedním z mnoha problémů, hlasování je, že žádný člověk si myslí, že tak, jak Bůh dělá.

"Pro mé myšlenky nejsou vaše myšlenky, ani se vaše cesty mé cesty", praví Hospodin (Iz 55: 8).

Když byl Ježíš na zemi vyhlásil evangelium království Božího a řekl lidem, aby činili pokání (Marek 1: 14-15). Ježíš odmítl účastnit se i ty nejzákladnější vládní rozhodnutí, když byl na zemi (Lukáš 12: 13-14).

I když Ježíš učil, že bychom měli platit daně (Mt 22: 17-21), On také učil, že jeho království není z tohoto světa (John 18:36). Ježíš učil své učedníky, aby jít do světa a hlásejte evangelium všem (Mat 28: 19,20). Ježíš řekl, že jeho učedníci měly být ve světě, ale ne to (Jan 17:16).

Apoštol Petr jasně pochopil. Napsal, že jsou součástí Božího lidu udělal jednu část svatého národa (I Pet 2: 9). Apoštol Pavel napsal, že na tomto světě je zlo (Gal 1: 4). Bible varuje před následky jsou součástí světových systémů a jeho vlády a říká nám, aby se z ní a být samostatný (Zj 18: 2-5).

Podívejte se na to, co Bible učí se stane v posledních dnech a co Křesťané mají dělat,

Ale vím, že v posledních dnech nastanou časové nebezpeční přijde: Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, chlubní, pyšní, zlolejci, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní, bez lásky, nemilosrdnými, pomlouvači, bez sebeovládání , brutální, odpůrci dobrých, zrádců, svéhlavý, povýšeným, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha, které mají formu zbožnosti, ale popírají jeho sílu. A od takoví lidé odvracejí! (2 Tim 3: 1-5).

Všimněte si, že Boží slovo není podporovat hlasování jako řešení.

Pavel řekl, že křesťané mají být posly Kristovými (II Kor 5,20). Velvyslanci často žijí v cizích zemích, z nichž některé jsou zjevně nepřátelské k jejich víry. Ambassadors, i když žijí v jiných společnostech, nezahrnují se v politice společností, které žijí. Je čas, aby Boží lid, aby se v průběhu vlády tohoto světa, ale to ještě není (John 18:36 , Dan 7: 17-18). Bude to po druhém příchodu Ježíše Krista (I Thes 04:16, Rev 11:15).

Pro křesťany, Petr napsal,

Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Poté, co nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; jakmile jste se nedostali milosrdenství, ale teď jste obdrželi milost. Vážení přátelé, naléhavě vás žádám, jako cizinci a cizinci ve světě, aby se zdržely hříšných tužeb, které válka proti duši. Žít tak dobré život mezi pohany, že i když tě obvinit dělá špatně, mohou viděli vaše dobré skutky a velebit Boha v den, kdy nás navštíví. Odeslat sami pro Pána, aby každý orgán zřízený u mužů: zda králi, jako nejvyšší orgán, nebo guvernéři, kteří jsou od něho poslaným trestat ty, kdo udělal špatně, a pochválit ty, kteří pravdu. Pro to je Boží vůle, že dělá dobře, měli byste ztišit neznalý řeči o hlupáků (1 Petr 2: 9-15).

Cizinci, samozřejmě, nehlasují.

Nyní Bible se zmiňuje o jednu konkrétní hlas apoštol Pavel (když byl ještě Saul a tak nekonvertovaný). Všimněte si, co řekl později o něm:

Opravdu jsem si myslel, já musím dělat mnoho věcí, proti jménu Ježíše Nazaretského. To jsem také dělal v Jeruzalémě, a mnohé z svatých Zavřel jsem ve vězení, vzav moc od předních kněží; a když se k smrti, jsem cast svůj hlas proti nim (Skutky 26: 9-10).

A zatímco nahoře je samo o sobě deku odsouzení všech hlasování, to je jediný případ, kdy slovo "hlas" nebo "hlasování" je v Bibli. A to ukázat, že i nábožensky horliví / konzervativní jedinci ne vždy volit správně a může dělat mnoho věcí, proti jménu Ježíše Nazaretského.

Nevěřím, že Bible sankce křesťané hlasování v tělesných volbách. Nedomnívám se, že nadcházející volby prezidentské v USA, nebo voleb v ostatních Anglo-pocházející národů bude mít za následek druhu pokání, že tyto národy potřebují.

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Pokud by křesťan volit? Tento článek poskytuje některé biblické zdůvodnění na toto téma. Ježíš by hlasovat pro prezidenta / premiérem? Je hlasování v Bibli? To je téma, křesťané musí pochopit.
Polycarp, Herbert W. Armstrong, a Roderick C. Meredith na kostel vládu Jaká forma vládnutí se brzy církev má? Bylo to hierarchické? Která forma vládnutí by se dalo očekávat, že v Philadelphia ostatkům? Lidé rozhodnou a / nebo formuláře výboru, liché diktatury, nebo stejný typ, který Philadelphia éra sama?
Věděli Early Church Teach Chiliasmus? Byl tisíciletí (někdy volal chiliasmu) učil prvních křesťanů? Kdo to odsouzen. Ježíš doslova vládnout po 1000 let na zemi? Je to čas, v blízkosti?
Anglo - Amerika v Prophecy a The Lost Tribes Izraele jsou Američané, Kanaďané, Britové, skotské, velšské, Australané, Anglo-Jižní Afriky, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane s Židy v Izraeli? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh jim umožní být potrestán jako první?
Bude Anglo-Nations být rozdělena a mít lidi vzato jako otroci? Budou země Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu se dělí? Co Bible proroctví učit? Jsou tam non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo se bude dělit tyto země? Kdo skončí s pozemky a lidí?
Proroctví Baracka Obamy? Osm důvodů, proč Barack Obama je apokalyptický a osm důvodů, proč Barack Obama není Antikrist. Tento článek obsahuje mnoho biblické a non-biblická proroctví, z celého světa, které se zdají diskutovat Barack Obama. Líbilo se Nostradamus předpovídat Barack Obama se zabývá Antikrista? Might Barack Obama půdu pro krále severu a jihu je alespoň jeden šíitský proroctví navrhuje? To je nejdelší a nejvíce kompletní článek na této stránce na Barack Obama proroctví. Přečtěte si ji a sami rozhodnout, zda prezident Obama se zdá být naplnění různých proroctví.
Barack Obama, proroctví, a zničení Spojených států, někteří tvrdí, že Barack Obama je prorokoval "syn Keni", založený na předčasné psát 20. století.
Kanada v proroctví: To, co dělá Bible Prophecy, katolická proroctví, a další předpovědi Navrhnout O budoucnosti Kanady? Existují proroctví, které naznačují zapojení s Kanadou. A mnoho z nich není pozitivní o jeho budoucnosti.
Kdo je králem Západu? Proč není End-Time King of the West v biblickém proroctví? Je Spojených států Král Západu? Pokud ano, co to vlastně znamená pro USA a jejich spojenci Anglo.
Je Tony Blair Apocalyptic? Bývalý premiér Spojeného království konvertoval ke katolicismu krátce poté, co opustil svůj úřad a byl aktivní v evropských záležitostech. Jakou roli by mohl hrát?

Východ vs. Západ: Rusko, Čína, Indie a Nepřátelské Sankce vůči Íránu a Sýrii

Úterý 31 ledna 2012

COGwriter

Rusko, Čína, Indie a nespolupracují s typem sankcí EU a USA chce pro Írán a Sýrii:

Globální "velmocenské politiky", se vrací do Středním východě

Podle Peter Apps , politická rizika korespondent

LONDON | Út 31.ledna 2012 07:28 EST

(Reuters) - s Ruskem zasílání válečné lodě odradit zahraniční intervence v Sýrii, a Čína tažené hlouběji do íránské konfrontace se Západem, "velká síla" politika se rychle vrací na Blízkém východě ... Oba se ukázal jasný záměr, aby se zabránilo " Změna režimu "zásah v Sýrii ; ale ruská nasazení jeho vlajkové lodi letadlové lodi a doprovody do přístavu Sýrie z Tarsu tento měsíc kreslil tvrdší, než je obvyklé linky v písku ... "Pokaždé, když Západ zpřísňuje vodítko, Beijing tiše využije malátný," říká Thomas Barnett, Bývalý stratég pro americké námořnictvo ...

Washington Post 31 leden 2012, Mumbai, Indie - Indie se připojila Čína v tom, že nebude snížit zpět na dovozu ropy z Íránu, a to navzdory tuhými nové sankce USA a Evropy, jejichž cílem je tlačit Teherán ohledně svého jaderného programu.
By Steve Gutterman | MOSKVA (ČTK) - senior ruský diplomat úterý řekl, že tlak na přijetí Western-arabský návrh Rady bezpečnosti OSN ... Rusko a Čína vetovaly evropské navrženou rezoluci o Sýrii v říjnu.

Syrská opozice: Rusko, Írán riskovat vztahy s budoucí Sýrií

Ynetnews - 31.ledna 2012

Syrská člen opozice Fahed Al-Masrí řekl libanonské rozhlasovou stanici, že úsilí Ruska a Íránu se dělat, aby zachránil prezidenta Asada režimu se odrazí v budoucích vztazích zemí se Sýrií. "Rusko ztratí svou poslední oporu na Blízkém východě a v Sýrii, "řekl a dodal, že pokud Moskva i nadále bránit postoj mezinárodního společenství o Sýrii ...

Takže tři geograficky největší pravomoci východu užíváte stojí v ostrém kontrastu k Západu. Bible nakonec ukazuje, že zřejmě ruský pod vedením euroasijských konfederace převezme zbývající síly na Západě (které v té době budou v čele s Evropskou krále severu). A Čína a Indie se zdají být prorokoval na podporu rusko-vedl konfederaci.

Ale to bude později, těsně před návratem Ježíše Krista (Zjevení 09:16, 16: 12-16).

V této době East hraje nebezpečnou hru, že je pravděpodobné, že ztratí, alespoň v diplomatické smyslu.

Bez ohledu na to, co jejich ekonomické zájmy, ani Rusko, ani Indie chtějí islámský moc se zvednout. A vzpírat západní sankce, možná ty národy věří, že rozdělení islámský svět do Íránu a Sýrie, zbytek arabských národů, turecké národy, Pákistánu, Afghánistánu, a Indonésie, že toto rozdělení zabrání islámského světa, napájení z stoupá ,

Pokud se domnívají, že jsou v omylu.

Islámský výkon ( král jihu biblické proroctví), zřejmě v čele s arabskou moc, povstane. Podporou Sýrii, jak to bylo, bude Rusko odcizit arabský svět (Arabská liga má tendenci zpět na západ, co se týká Sýrii a není zvláštní fanoušek Íránu). Sýrie nebude pokračovat, jak je, a Íránu mohou být neutralizovány, alespoň do určité míry.

Jaké tři východní mocnosti jsou v podstatě dělá, je říká arabský svět, že je na tom lépe spolupracovat s Evropany, než s Ruskem, Čínou či Indií. A spolupráce mezi arabskými a evropskými světa je něco, co bude dočasně dělat (Daniel 11:27; Žalm 83: 3-8).

Čína, samo o sobě, je zájem o zdrojích, jako je ropa a miluje využít nákupu příležitosti, že západní sankce, například, může poskytnout. Přesto Čína potřebuje trhy Západu víc, než ve skutečnosti potřebuje íránskou ropu. Totéž v podstatě platí pro Indii.

Írán a Sýrie jsou opravdu nejsou do Ruska, Číny a Indie tak důležité, že jim to zpět bez ohledu na to, co (i když tam bude budoucí spojenectví s Peršany / Íránci, ale tohle je pro dobu po tisícileté panování Krista a je popsána v Ezekielovi 38: 1-9).

Takže přes gesta z těchto tří východních mocností, skutečností je, že Západ bude získat největší vliv na Blízkém východě z toho, co se děje nyní.

Írán nebude vůdce krále jihu a co přežije v Sýrii (viz Isaiah 17: 1), bude zřejmě podporovat nadcházející arabské vůdce Daniel 11:40. Pokud se ti v Rusku, Číně a Indii rozuměl biblických proroctví lepší, že by si uvědomit, že jejich současný stánek možná by měl být upraven v souvislosti s Íránem a Sýrií.

Ti, kteří chtějí dozvědět více, může chtějí studovat v následujících článcích:

Rusko: její počátky a prorokovali budoucnost Rusko v proroctví. Tam, kde se Rusové pocházejí? Co ty na Ukrajině? Co je to prorokoval pro Rusko a jeho spojenci? Co budou dělat, aby Evropanům, které podpořily zvíře na konci?
Je Rusko král severu? Někteří tvrdí, že je. Ale co Bible učí?
Indie, jeho biblické Minulost a budoucnost: svědek Bible pojednává o původ těch indického dědictví a popisuje některé svědka k nim (včetně těch, které v Bangladéši, Pákistánu a na Srí Lance).
Čína, jeho biblické Minulost a budoucnost, část 1: Genesis a čínské znaky Kde Číňané pocházejí? Tento článek obsahuje informace, které ukazují, že čínské národy musel vědět o různých účtech v knize Genesis až do jejich rozptýlení po Babylonské věže.
Čína, jeho biblické Minulost a budoucnost, část 2: Sabbath a některé z Božího svědka v Číně Kdy se křesťanství poprvé přišel do Číny? A je tu brzy důkaz, že pozorované sedmý den sobotu?
Asia v proroctví Co je Ahead pro Asii? Kdo jsou "Kings Východu"? Co se stane téměř všechny čínské, Rusů, Indů a dalších Asie? Čína v proroctví, kde? Kdo má 200000000 muž armády v souvislosti s Armageddon?
Kdo je králem severu? Je tam jedna? Do biblické a římskokatolické proroctví poukazují na stejnou vůdce? Měl by následovat? Kdo bude králem severu popisované v Daniel 11? Je jaderný útok prorokoval stane s anglicky mluvící národy ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu? Kdy se 1335den, 1290 den a 1260 den (časové, časy a půl času) Daniel 12 začít? Kdy Bible ukazuje, že ekonomický kolaps bude mít vliv na Spojené státy?
Existuje budoucnost King of the South? Někteří už věří, že musí být. Možná Egypt, islám, Írán, Arabové, nebo Etiopie se zapojit? Může to být nazýván král Mahdi? Co říká Bible?
Arab a islámský svět v Bibli, historie a proroctví Bible popisuje původ v arabském světě a diskutuje na Blízkém východě v proroctví. Co čeká na Blízkém východě, a ti, kteří následují islám? Co imáma Mahdího? Co čeká na Turecko, Írán, a ostatní ne-arabské muslimy?

Evropa souhlasí s užším fiskální unii

Pondělka 30 leden 2012

Evropská unie Tower of Babel plakátu

COGwriter

Evropané poněkud mají další dohodu o užší fiskální unii:

30.ledna 20122

Stephen Fidler, Laurence Norman a Matina STEVIS

Brusel-Lídři 25 zemí Evropské unie dohodli v pondělí večer na to, co někteří účtoval jako historický pakt přejít na užší fiskální unii a končil na detaily stálého záchranného fondu pro eurozónu dosud restrukturalizaci dluhu rýsuje Řecka hodil stín summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Tím, Julien Toyer a Paul Taylor

BRUSEL | Mon 30.ledna 2012

(Reuters) - kancléřka Angela Merkelová stmelil její politickou nadvládu v Evropě v pondělí, kdy 25 z 27 států EU dohodli na německo-inspiroval paktu pro přísnější rozpočtovou disciplínu, dokonce i když se snažil oživit růst z popela úsporných opatření.

Pouze Velká Británie a Česká republika odmítla podepsat fiskální kompaktní března, na němž se bude ukládat téměř automatické sankce na země, které porušují limity deficit rozpočtu Evropské unie a zakotvují pravidla vyrovnaného rozpočtu ve vnitrostátním právu. http://www.reuters.com/ article / 2012/01/30 / EU-USA-summit-idUSTRE80S0SR20120130

To je další krok k naplnění biblických proroctví týkajících se stoupající konečného Evropské Beast moci.

Ti z nás, v živé církve Boží dlouho učil, že Spojené království by neměl být skutečnou součástí konečné moci, která vyjde v Evropě. Ti, kteří v České republice bude téměř jistě být součástí této závěrečné moci.

Bible, ve Zjevení 17, je jasné, že Evropané budou ještě muset reorganizovat v budoucnu:

12 "Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří obdrželi žádný království dosud, ale dostávají orgán po dobu jedné hodiny jako králové spolu s šelmou. 13 Jedná se o jedné mysli, a oni budou dávat svou moc a autoritu šelmy. (Zjevení 17: 12-13)

Kroky k této události pokračují, jak jsme v živé církve Boží již dlouho učil, a tam bude hrboly na silnici a problémy (major občanské nepokoje, nebo horší, může dojít k).

Samozřejmě, že Bible je jasné, že konečný evropský Beast moc nebude skutečně velmi jednotná, jak to bude v podstatě jednat o kombinaci silné a slabé, nebo Bible více doslovně uvádí, železa a hlíny:

41 Zatímco jsi viděl nohy a prsty, částečně z hrnčířské hlíny a částečně ze železa, je království se rozdělí; přesto síla železa musí být v něm, stejně jako jsi viděl železo smíšené s keramickou hlínou. 42 A jak prstové noh byly zčásti železné a zčásti z hlíny, takže království bude zčásti silné a zčásti křehké. 43 Jak jsi viděl železo smíšené s keramickou hlínou, budou mísit s osivem mužů; ale nebudou ulpívat vzájemně na sobě, stejně jako železo nemísí s hlínou. (Daniel 2: 41-43)

Podle biblického proroctví, evropskou sílu, i přes svou křehkost, je předurčen být dočasně nejvíce dominantní silou na světě, nakonec dobýt Anglo-pocházející národy (to je USA a jeho Anglo-spojenci jako je Velká Británie, které mají nejsilnější tvrze Daniel 11:39), a později přišel ke svému konci (Daniel 11:45).

Ale dříve, než je zničena (Daniel 11: 21 až 44), konečný Beast moc se musí spojit a dostat se na místo, kde má velký ekonomický vliv. Oznámení Dnešní je další známkou toho, že Evropa má v úmyslu se pohybovat v tomto směru (i když to bude mít pravděpodobně více problémů, než je konečná zvíře power).

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Europa, Beast, a Revelation Odkud Evropa si své jméno? To, co může Evropa udělat s knize Zjevení? A co "zvíře"? Pomocí Babylonskou věž a "bestie" obrazy naznačuje, že není znepokojen jeho roli jako součást budoucího Babylon biblických proroctví.
Kdo je králem severu? Je tam jedna? Do biblické a římskokatolické proroctví poukazují na stejnou vůdce? Měl by následovat? Kdo bude králem severu popisované v Daniel 11? Je jaderný útok prorokoval stane s anglicky mluvící národy ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu? Kdy se 1335den, 1290 den a 1260 den (časové, časy a půl času) Daniel 12 začít? Co se musí stát dříve, než velké soužení?
Možná German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg se stal králem severu? Je německý ministr obrany, kdo se dívat? Co katolík, byzantské a biblická proroctví naznačují?
Anglo - Amerika v Prophecy a The Lost Tribes Izraele jsou Američané, Kanaďané, anglický, skotský, Welsh, Australané, Anglo (non-holandské) Southern Afričané, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane do Jeruzaléma a Židů v Izraeli? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh jim umožní být potrestán jako první?
Bude Anglo-Nations být rozdělena a mít lidi vzato jako otroci? Budou země Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu se dělí? Co Jeruzaléma? Co Bible proroctví učit? Jsou tam non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo se bude dělit tyto země? Kdo skončí s pozemky a lidí?
Kanada v proroctví: Co dělá biblickém proroctví katolická proroctví a další předpovědi Navrhnout O budoucnosti Kanady Existují proroctví, které naznačují zapojení s Kanadou. A mnoho z nich není pozitivní o jeho budoucnosti.
Kdo je králem Západu? Proč není End-Time král Západu v biblických proroctví? Je Spojených států Král Západu?

Vzhledem k tomu, Filipíny Closer vojenských vazeb USA Again

Pondělka 30 leden 2012


Apo v Mindanao, Filipíny

COGwriter

Filipíny uvažuje se dostal do užší vojenskou dohodu s USA:

Filipíny Váží zvýšenou americké vojenské přítomnosti
30.ledna 2012
Spojené státy a Filipíny diskutují posílení vojenské vazby částečně v reakci na rostoucí čínské asertivity v asijsko-pacifickém regionu. Vzhledem k tomu, že největší hrozby pro filipínské bezpečnosti již dávno vnitřní, Manila má jedny z nejslabších vnějších obranných schopností v jihovýchodní Asii.
Nicméně, Manila bude vyrovnávat pokusy o zvýšení těchto schopností proti potenciální odpor jak z Číny, horní obchodního partnera s rostoucí ekonomický vliv, a od svých vlastních lidí, pro něž zvýšení americké přítomnosti vojenské i nadále kontroverzní otázkou.

Loni v létě, prezident Filipín, ukázal, že on nemusel bát Číny (viz Philippine prezident vyhrožuje Čína ).

Zatímco dohoda s USA, může dočasně dělat živočišné smysl, v dlouhodobém horizontu se domnívám, že na Filipínách bude pravděpodobně sladit s Čínou, ale uvidíme.

Living Boží církev má asi 33 sborů na Filipínách .

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Ostrovy a Bible Prophecy Co nás čeká na ostrovech? Co nás čeká na Filipínách? Co Bible prorokuje o ostrovech?
Asia v proroctví Co je Ahead pro Asii? Kdo jsou "Kings Východu"? Co se stane téměř všechny čínské, Rusů, Indů a dalších Asie? Čína v proroctví, kde? Kdo má 200000000 muž armády v souvislosti s Armageddon?
Anglo - Amerika v Prophecy a The Lost Tribes Izraele jsou Američané, Kanaďané, anglický, skotský, Welsh, Australané, Anglo (non-holandské) Southern Afričané, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane do Jeruzaléma a Židů v Izraeli? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh jim umožní být potrestán jako první?

Násilné Sports, násilný Endings

Pondělka 30 leden 2012

COGwriter

Včera v noci, tam byl úsek na CBS 60 Minutes, stejně jako celý program CNN by Dr. Sanjay Gupta se týká škody udělat, aby se účastníkům nejsledovanější násilné sportu v USA, americký fotbal.

Oba programy se týkaly smrti různých hráčů, se děje, protože otřesy a jiné hity, které se dějí z hraní hry. Jak mozek poškozen z této činnosti se vztahuje také. CNN kus vztahuje tvrzení jednoho výzkumného pracovníka, který řekl, že průměrný středoškolský fotbalista utrpěl 650 level sub-otřes hity každou sezónu. Plody, které nebyly dobré. Násilné sportovní vyústit v násilné zakončení.

V době starověkého Říma, násilné sporty byly také populární.

Byli viděn mnozí z těch, kteří vyznávali Krista?

Nezdá se, že tak.

Zatímco my nezdá se, že mnoho přímé odkazy z těch, které v církvi Boží, nemáme nějaké písemné záznamy o těch, kteří byli alespoň trochu obeznámen s učením Ježíše a praktiky prvních křesťanů.

Tady je něco z Theophilus Antioch (který byl pravděpodobně součástí Boží církve), snad píše o 180 AD:

Zvažte proto, zda ti, kteří učí takové věci může možná žít lhostejně, a musí být směšovány protiprávní styku, nebo většina bezbožný ze všeho, jíst lidské maso, zvláště když jsme zakázáno tolik jako svědky přehlídky gladiátorů, jinak se staneme účastníky a abettors vražd. Ale ani můžeme vidět ostatní brýle, jinak naše oči a uši se poskvrnila, které se podílí na výroky tam zpívají. (Theophilus z Antiochie. Chcete-li Autolycus, knihy III, kapitola XV. Přeložil Marcus Dods, AM výňatek z Ante-Nicene otcové, Volume 2. editoval Alexander Roberts & James Donaldson, americké vydání, 1885. Online Edition)

Tak praví křesťané nevěřil, že oni byli se dívat na násilné sportovní tak populární v druhém století.

Tatian, vyznávající křesťan obhájce, napsal kolem 170 nl:

A pro ty svědci na svá místa, a boxeři setkat v jediné bitvě, bezdůvodně cokoliv, ani nemá někdo sestoupil do arény ku pomoci. Do takové výstavy, protože tyto přispět k vaší úvěr? Ten, kdo je šéf mezi vámi shromažďuje legii krví potřísněné vrahy, zapojit udržovat je; a tyto rváči jsou vyslal jím, a můžete sestavit na podívanou, že soudci, částečně špatnosti rozhodci, a jednak z toho z mužů, kteří se angažují v boji. A ten, kdo postrádá vražedné výstavu je zarmoucen, protože nebyl odsouzen jako divák zlých a bezbožných a ohavných činů (Tatian. Přeložil JE Ryland. Tatian je adresa pro Řeky, kapitole XXIII. Výňatek z Ante-Nicene otcové, Volume 2. Upravil Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. On-line vydání Copyright © 2004 K. Knight).

Athenagoras, vyznávající křesťan obhájce, napsal kolem 170 nl:

To, co člověk při smyslech, a proto bude tvrdit, zatímco takový je náš znak, že jsme vrazi? ...

Kdo nepočítá mezi věcmi, největšího zájmu se soutěží válečníky a divokých zvířat, zejména těch, které jsou dány vy? Ale my, považovat, že vidět člověka na smrt, což je stejný jako ho zabil, byly abjured takové brýle (Athenagoras. Prosbou o křesťany, kapitola XXXV. Přeložil BP Pratten. Výňatek z Ante-Nicene otcové, Volume 2 . Editoval Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Dokonce i dnes, mnoho křesťanů si uvědomit, že sledování brutální akce v úmyslu způsobit fyzickou újmu, jako jsou skutečné box, je nevhodné.

Všimněte si, že to je také pozice třetího století katolický teolog a biskup Hippolyta, který také přidává různé povolání těm, kteří odmítají jeden z bytí následovník Krista:

16: 6 charioteer, podobně, nebo ten, kdo se účastní ve hrách, nebo ten, kdo jde do hry, je povinen ukončit, nebo se budou zamítnuty 7 Pokud je někdo gladiátor, nebo ten, kdo učí ty mezi gladiátory how. bojovat, nebo lovec, který se nachází v divoké šelmy projevuje v aréně, nebo veřejného činitele, který se zabývá gladiátorských show, a to buď, musí přerušit, nebo mu musí být odmítnut. 8 Pokud je někdo kněz idolů, nebo obsluha idolů, je povinen ukončit, nebo se bude zamítnuta. 9 voják v úřadu nesmí provést mužů. Pokud bude nařízeno, musí se neuskuteční. Ani musí přijmout vojenskou přísahu. Pokud to odmítne, musí být zamítnut. 10. Pokud je někdo vojenský guvernér, nebo vládce města, která nosí fialová, když se přestane, nebo se bude zamítnuta. 11 Katechumen nebo věřící, který chce, aby se stal vojákem, je zamítnout, a on pohrdá Bohem. (Hippolyta, Apoštolská Tradice Hippolyta v Římě. Z díla Bernarda Botte (La Tradition Apostolique. Zdroje chrétiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) a Gregory Dix (Pojednání o apoštolské tradice sv Hippolyt Římský, biskup a mučedník. London: Alban Press, 1992), jak překládal Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html prohlížené 08/06/09)

Takže ti, kteří vyznávali Krista v druhém a třetím století obecně neměl pocit, že prohlížení nebo účast na násilných sportu bylo vhodné.

Ve více nedávné době, pozdní Herbert W. Armstrong napsal:

Nepřátelství vůči druhým je hřích ... Boxing hotelu Ambassador College je rozhodně zakázáno. Bůh nestvořil lidský mozek a hlavu, aby se bušil a srazil do bezvědomí podáním antagonisty.

Všude tam, kde hra, ve sportu zahrnuje antagonisty-in nepřátelský postoj poškodit ostatní a / nebo "dostat" z druhé, aby si to nejlepší z druhé pak škodlivý, satanské a zlo postoj vstupuje dovnitř, a sport je zlo, špatný ...

Fotbal (americký fotbal), je násilný tělo kontaktní sport. To je často hrál s postojem nepřátelství a je nebezpečné a je plný fyzického zranění. (Plain Truth, červenec-srpen 1984)

"Láska nemá žádnou škodu k bližnímu" (Římanům 13: 9), ale co si násilné sporty jako americký fotbal a box dělat? Jsou ti, kteří se podílejí sousedy pro křesťany? Pokud by lidé být povzbuzovány k účasti na násilných aktivit, které jsou prokazatelně způsobí škodu?

To je něco, co křesťané, a další, by měli myslet.

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Je Americký fotbal Evil? Je nejpopulárnější divácký sport v USA něco, co by se křesťané měli dívat? Co Bible a rané spisy ukázat? To je poprvé, co jsem oznámil tento článek na této nové stránce a obsahuje nejen své názory, ale mnoho citace, které křesťané, stejně jako lidé, kteří tvrdí, že jsou, by měl přemýšlet o. Opravdu chcete znát odpověď na otázku v názvu se ptá? Pokud ne, tak proč ne?
Vojenská služba a církve Boží? Do Realitní křesťané Podílet se na milostnou Warfare Zde jsou aktuální a historické pohledy na věci, které vykazují víry pravé církve na vojenskou účast. Je válka správné pro křesťany?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Ano.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Ano.

While I have articles with many scriptures on this subject (see, for example, Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis ), let's start out with a second century interpretation of Isaiah by Irenaeus to show what seemed to be common knowledge in the days not too long after the death of the last of the original apostles:

Now, that the promises were not announced to the prophets and the fathers alone, but to the Churches united to these from the nations, whom also the Spirit terms “the islands” (both because they are established in the midst of turbulence, suffer the storm of blasphemies, exist as a harbour of safety to those in peril, and are the refuge of those who love the height [of heaven], and strive to avoid Bythus, that is, the depth of error), Jeremiah thus declares: “Hear the word of the LORD, ye nations, and declare it to the isles afar off; say ye, that the LORD will scatter Israel, He will gather him, and keep him, as one feeding his flock of sheep…

And yet again does he say the same thing: “Behold, I make Jerusalem a rejoicing, and my people [a joy]; for the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. Also there shall not be there any immature [one], nor an old man who does not fulfil his time: for the youth shall be of a hundred years; and the sinner shall die a hundred years old, yet shall be accursed. And they shall build houses, and inhabit them themselves; and shall plant vineyards, and eat the fruit of them themselves, and shall drink wine. And they shall not build, and others inhabit; neither shall they prepare the vineyard, and others eat. For as the days of the tree of life shall be the days of the people in thee; for the works of their hands shall endure” (Irenaeus. Adversus haereses, Book V, Chapter 34, Verses 2-3,4. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 1. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Others, such as Origen of Alexandria, also wrote that God had a plan to offer salvation to all.

Many Catholic and Protestant scholars hold that Origen was one of the greatest of the early theological writers (he lived from around 185-232 AD). Pope Benedict XVI has publicly praised Origen.

The noted Protestant historian KS Latourette wrote that Origen “was, indeed, one of the greatest Christian minds.” And while I cannot agree with that, it is of interest to note that Latourette observed:

Origen taught that ultimately all the spirits who have fallen away from God will be restored to full harmony with Him. This can come about only with their cooperation, for they have freedom to accept or reject the redemption wrought in Christ. Before full restoration they will suffer punishment, but that punishment is intended to be educative, to purge them from the imperfections brought by their sin. After the end of the present age and its world another age will come, so Origen believed, in which have been born again will continue to grow and the unrepentant will be given further opportunity for repentance (Latourette KS A History of Christianity, Volume 1, Beginnings to 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origen was close, in that not all will repent, for there will also be those raised to “everlasting contempt” (Daniel 12:2, KJV), meaning that those who would not properly repent will not receive salvation–but we in the Living Church of God consider them to be a small minority. But Origen was correct that this will only come about by the cooperation of those currently unsaved.

Here are some quotes directly from Origen:

…the good Father has not entirely deserted those who have fallen away from Him (Origen. Commentary on the Gospel of John (Book I). Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 9. Edited by Allan Menzies, DD American Edition, 1896 and 1897. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

It is to be borne in mind, however, that certain beings who fell away from that one beginning of which we have spoken, have sunk to such a depth of unworthiness and wickedness as to be deemed altogether undeserving of that training and instruction by which the human race, while in the flesh, are trained and instructed with the assistance of the heavenly powers; and continue, on the contrary, in a state of enmity and opposition to those who are receiving this instruction and teaching. And hence it is that the whole of this mortal life is full of struggles and trials, caused by the opposition and enmity of those who fell from a better condition without at all looking back, and who are called the devil and his angels, and the other orders of evil, which the apostle classed among the opposing powers. But whether any of these orders who act under the government of the devil, and obey his wicked commands, will in a future world be converted to righteousness because of their possessing the faculty of freedom of will, or whether persistent and inveterate wickedness may be changed by the power of habit into nature, is a result which you yourself, reader, may approve of, if neither in these present worlds which are seen and temporal, nor in those which are unseen and are eternal, that portion is to differ wholly from the final unity and fitness of things (Origen. De Principiis, Book I, Chapter 6, verse 3).

…and thus, through the numerous and uncounted orders of progressive beings who are being reconciled to God from a state of enmity, the last enemy is finally reached, who is called death, so that he also may be destroyed, and no longer be an enemy. When, therefore, all rational souls shall have been restored to a condition of this kind, then the nature of this body of ours will undergo a change into the glory of a spiritual body. For as we see it not to be the case with rational natures, that some of them have lived in a condition of degradation owing to their sins, while others have been called to a state of happiness on account of their merits; but as we see those same souls who had formerly been sinful, assisted, after their conversion and reconciliation to God, to a state of happiness (Origen. De Principiis, Book III, Chapter 6, verse 6).

While we in LCG would not word it quite that way, these quotes do show that the idea that God has a plan that will give the unrepentant an opportunity after this present age is not a new concept.

Actually, the doctrine of purgatory developed amongst Latin Catholics after they began to condemn certain of Origen's ideas in the sixth century. When that happened teachings related to the offering of salvation to all (known as apocatastasis) were also somewhat condemned. However, this left a gap in Roman theology and the idea of purgatory then developed.

The Greek Catholics (now known as the Eastern Orthodox), however, never did accept the Latin idea of purgatory and still to this day have many who believe that God has some type of plan to offer salvation to those who did not intentionally reject salvation.

The Catholic Encyclopedia itself admits that early Christians did not teach its current concept of its purgatory doctrine:

Some stress too has been laid upon the objection that the ancient Christians had no clear conception of purgatory , and that they thought that the souls departed remained in uncertainty of salvation to the last day…There are several passages in the New Testament that point to a process of purification after death. Thus, Jesus Christ declares (Matthew 12:32): “And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but he that shall speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in the world to come”…(Hanna, Purgatory. The Catholic Encyclopedia).

No, in the second century, it was believed that God's plan would allow all to be offered salvation, either in this age or the age to come if they did not commit the “unpardonable sin” (Matthew 12:32; Mark 10:30; Luke 18:30; Acts 3:17-21; Ephesians 1:21; Hebrews 6:4-6; cf. Matthew 10:15; 11:22-24; Mark 6:11; Luke 10:12-14).). And the New Testament is very clear that :

“all flesh shall see the salvation of God” (Luke 3:6).

In the thirteenth century, the famed Catholic theologian Thomas Aquinas wrote the following:

Nothing is clearly stated in Scripture about the situation of Purgatory , nor is it possible to offer convincing arguments on this question…

Někteří říkají, nicméně, že podle zvykového práva místem očistci je místo, kde člověk hříchy. To se nezdá být pravděpodobné, protože člověk může být potrestán současně za hříchy spáchané na různých místech. A jiní říkají, že na základě zvykového práva jsou potrestáni nad námi, protože jsou mezi námi a Bohem, pokud jde o jejich stavu. Ale to je na žádném případě, protože nejsou trestáni za to, že nad námi, ale pro to, co je nejnižší v nich, a to sin (Akvinský T. Summa Theologica svatého Tomáše Akvinského, přílohy II, článek 1. Druhá a revidované Edition, 1920. Nihil obstat. F. Innocentius APAP, OP, STM, cenzor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, VICARIUS eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO Ordinis Nihil obstat. F. Raphael Moss, OP, STL a F. Leo Moore , OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior provincialis angliae).

Výše uvedené ukazuje, že i do středověku, myšlenka očistce byl nejasný, a to i mezi vedoucími představiteli římské církve.

Očistec byl v zásadě přijat poté, co některá učení spojené s Origen byl odsouzen v 6. století:

Od chvíle, kdy se však, že anti-Origenism zvítězil, doktrína apokatastasis byl definitivně opuštěn. St. Augustine protestuje silněji, než jakýkoli jiný spisovatel proti chybě tak v rozporu s naukou o nutnosti milosti ... (Batiffel, Apocatastassis. Katolická encyklopedie).

Historie naznačuje, že poté, co Apocatastasis byl odsouzen v polovině 6. století, něco, co se podobá moderní pojetí očistce byly prohlásil římský biskup Řehoř I. Veliký kolem 600 AD

Možná bych měl zmínit, že i když Anne Emmerich prohlašoval, že vidí očistec, ona také tvrdil, že viděl "Limbo", a současný papež uvedl, že "předpeklí" neexistuje. Proto tvrzení vidět, jedno místo, které neexistuje měla říct všechno, co ten samý tvrdila, že vidí něco jiného, ​​neznamená, že to existuje jeden. Není místo, které se hodí moderní římské popis očistce.

Boží církev původně učil Apocatastasis, ne Očistec. A ještě tak činí dnes. Bůh je Bohem lásky a přece má milosrdný plán spásy-a zahrnuje dostat evangelium v ​​tomto věku (Poznámka: "krátká práce", že Pavel mluví o v Římanům 9:28 a dokončení Matouš 24:14 bude pravděpodobně obsahovat masivní zpravodajství o tom, co nejvěrnější stádo je výuka To ovšem neznamená, že nejvěrnější měla sedět a čekat, a ne dělat svou část-CF John 9:.. 4, Matouš 9: 37- 38-as prioritou hlásání evangelia zůstane). Samozřejmě, že lidé by měli reagovat, jakmile zjistí, ti, kdo odmítají pravdu, riskují spáchání neodpustitelný hřích .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Budou všechny dobré věci být obnoven? Má Boží plán spásy přijmout povstání a duchovní slepoty v úvahu?
Hope of Salvation: Jak Living Boží církev se liší od většiny protestantů Jak Living Boží církev se liší od běžných / tradičních protestanty, je možná otázka, jsem požádal nejvíce ty, kteří nemají církev Boží pozadí.
V případě, že církev stále Pokuste se umístit svou nejvyšší prioritu při hlásání evangelia, nebo Věděli Herbert W. Armstrong změna, která prioritou pro práci? Někteří říkají, že církev by se měla hlavně krmit stádo teď, to je to, co Herbert W. Armstrong údajně řekl. Je to to, co řekl? Je to to, co říká Bible? Co Paul a Herbert W. Armstrong očekávají od evangelisty?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Ukázalo Violent, o 300 zatčen

Neděle 29 leden 2012

COGwriter

Asi 300 demonstrantů v "Occupy Oakland zatčen:

29.ledna 2012

(AP) OAKLAND, Calif. - Desítky policistů udržoval pozdě v noci na stráži kolem radnice po celodenními protestů, které vedly k zatčení 300. Occupy Oakland demonstranti vtrhli do historické budovy a spálil americkou vlajku, jak důstojníci dříve vystřelil slzný plyn, aby se rozešli lidé házet kameny a strhávat oplocení v kongresovém centru ...

Prozatímní policejní šéf Howard Jordan řekl, asi 300 zatčení byly provedeny.

"Tito demonstranti uvedl jejich záměrem bylo vyvolat důstojníky a zapojit se do nezákonné činnosti, a to je přesně to, co se dnes stalo," řekl Santana ...

{Řekl Oakland starosta Quan} "To není situace, kdy jsme měli 1000 mírumilovní lidé a několik násilných lidí. Když se podíváte na to, co se děje dnes, pokud jde o destrukci majetku, házení na nabíjení a policii, je to skoro, jako by se prosit o pozornost, a doufají, že policie bude dělat chybu. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945 / 300-zatkli-in-obsadit-Oakland-protesty /

Zabírají Oakland protesty k násilnostem sobotu demonstranti se vloupal do historické budovy a spálili americkou vlajku, a důstojníci vystřelil slzný plyn, aby se rozešli lidé házet kameny a strhávat oplocení na sjezdu center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Zpět 9. října 2011, jsem vyslán v návaznosti na této tiskové stránce (viz Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Vancouver Occupy, atd. ):
Byl jsem psát na dlouhou dobu, že občanské nepokoje a nepokoje se stane v USA a dalších anglo-pocházející zemích ... Někteří považují tento "Occupy" hnutí prostě politický protest, nový "Tea Party", s výjimkou vlevo místo o právu. Mám podezření, že nakonec to bude zase násilné a USA a další země bude čelit nepokoje a občanské nepokoje, a politici a učenci, kteří se zdálo podpořit to bude později mít výčitky.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

Když Ježíš řekl:

37 A to, co vám říkám, říkám všem: Sledujte! (Marek 13: 36-37)

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Může Velké soužení zahájeno v roce 2011, nebo 2012? Může velké soužení začíná dnes? Co je to "začátek bolestí"? Kdy nejdříve, že velké soužení může začít? Co je Den Páně?
Fyzická příprava Písma pro křesťany . We all know the Bible prophecies famines. Měli bychom něco udělat?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Evangelium království Boží Zdůraznění Ježíše a rané církvi Věděli jste, že? Víš vůbec, co evangelium království je o? Pravé náboženství by mělo být založeno na skutečné evangelium.
Věděli Early Church Teach Chiliasmus? Byl tisíciletí (někdy volal chiliasmu) učil prvních křesťanů? Kdo to odsouzen. Ježíš doslova vládnout po 1000 let na zemi? Je to čas, v blízkosti?
Má Bůh 6000 Rok plánovat? Co roka 6000 ke konci roku? Byla to doba, 6000 rok nechá pro lidi vládnout následuje doslovný tisíc let panování Krista na Zemi učil prvních křesťanů? What year may the six thousand years of human rule end? When will Jesus return? 2018 or 2019?
Anglo - Amerika v Prophecy a The Lost Tribes Izraele jsou Američané, Kanaďané, Britové, skotské, velšské, Australané, Anglo-Jižní Afriky, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane s Židy v Izraeli? Bůh potrestat USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh jim umožní být potrestán jako první?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? Co Bible proroctví učit? Jsou tam non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo se bude dělit tyto země? Kdo skončí s pozemky a lidí?
Proroctví Baracka Obamy? Osm důvodů, proč Barack Obama je apokalyptický a osm důvodů, proč Barack Obama není Antikrist. Tento článek obsahuje mnoho biblické a non-biblická proroctví, z celého světa, které se zdají diskutovat Barack Obama. Líbilo se Nostradamus předpovídat Barack Obama se zabývá Antikrista? Might Barack Obama půdu pro krále severu a jihu je alespoň jeden šíitský proroctví navrhuje? To je nejdelší a nejvíce kompletní článek na této stránce na Barack Obama proroctví. Přečtěte si ji a sami rozhodnout, zda prezident Obama se zdá být naplnění různých proroctví.
Barack Obama, proroctví, a zničení Spojených států, někteří tvrdí, že Barack Obama je prorokoval "syn Keni", založený na předčasné psát 20. století.
Kanada v proroctví: To, co dělá Bible Prophecy, katolická proroctví, a další předpovědi Navrhnout O budoucnosti Kanady? There are prophecies that suggest involvement with Canada. A mnoho z nich není pozitivní o jeho budoucnosti.
Kdo je králem Západu? Proč není End-Time King of the West v biblickém proroctví? Je Spojených států Král Západu? Pokud ano, co to vlastně znamená pro USA a jejich spojenci Anglo.
Je Tony Blair Apocalyptic? Bývalý premiér Spojeného království konvertoval ke katolicismu krátce poté, co opustil svůj úřad a byl aktivní v evropských záležitostech. Jakou roli by mohl hrát?

Sýrie Získání dalších Desperate a Violent

Sunday, January 29th, 2012

Sýrie prezident Bašár al-Assad (Zdroj: Agencia Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Says the Lord. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Arabský svět v Bibli, historie a proroctví Bible popisuje původ v arabském světě a diskutuje na Blízkém východě v proroctví. Co čeká na Blízkém východě, a ti, kteří následují islám? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Existuje budoucnost King of the South? Někteří už věří, že musí být. Možná Egypt, islám, Írán, Arabové, nebo Etiopie se zapojit? Is he the Imam Mahdi? Co říká Bible?

Vědecká Doomsday a Bible Prophecy

Sobotu 28.ledna 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
,
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
,
Asteroid Accident/Comet Collision
,
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
,
Killer Contagion
,
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
,
Solar Slaughter
,
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
,
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Některé články souvisejících úroků mohou zahrnovat následující:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? Co se děje předtím v "začátku bolestí"? Co se děje ve Velké soužení a Den Páně? Kdy nejdříve, že velké soužení může začít? Co je Den Páně?
Čtvrtý jezdec apokalypsy Co je bledý kůň smrti a mory? Co to přinese a kdy?
End of Mayan Calendar 2012–Might 2012 Mean Something? Are there Mayan calendar predictions for change in 2012? Změny byly před staletími předpověděl Hopi domorodými Američany. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Proč by mohl Satan inspiroval toto datum? Má Dresden kodex prokázat zničení země povodní? Může velké soužení začne před rokem 2012? Jak by Barack Obama být zapojen v roce 2012?
2012 a Rise of the tajná sekta tento odkaz vztahující se ke knize Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. This book documents and explains hundreds of prophecies. A protože to bylo zveřejněno, světové události v souladu s nejméně 20 předpovědí v knize a mnohá další, aby se projít. Ti, kteří si zakoupí knihu na www.thesecretsect.com stránkách obdrží dlouhou bonusovou zprávu dokládající, světové události, které budou odpovídat knihy.
2012 a Rise of the Secret sekty (English Kindle vydání). Jedná se o 2. vydání knihy, který byl zveřejněn v lednu 2012, a obsahuje přehled 20 předpovědí, že světové události vyrovnána se od té doby kniha původně vyšla v září 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel Deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (německy Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (brazilská portugalština Edition) 2012 Livro dělat Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

Apoštol Pavel byl později apoštol, ale také brzy křesťanský vůdce.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Teď my, kteří jsme uvěřili do tohoto odpočinku, stejně jako Bůh řekl: "Tak jsem místopřísežně prohlásila, ve svém hněvu," Budou nikdy vstoupit do mého odpočinout. "" A přesto jeho dílo bylo dokončeno od stvoření světa. Někde on mluvil o sedmým dnem v těchto slovech: "Sedmého dne Bůh odpočinul od všeho díla svého." A opět v pasáži výše říká: "Oni nikdy vstoupit do mého odpočinku." Stále však zůstává, že někteří vstoupí tento odpočinek, a ti, kteří dříve měli evangelium kázal jim nešel dovnitř, protože jejich neposlušnost ... Zbývá tedy Sabbath, odpočinek pro Boží lid; pro každého, kdo vstoupí do Božího odpočinutí také spočívá ze své práce, stejně jako i Bůh od svých. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Also Acts 18:4 states,

And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Proto očistit se na starý kvas, abyste byli novým těstem, protože opravdu se nekvašený. Vždyť Kristus, náš Pesach, byl za nás obětován. 8. Z tohoto důvodu nám drželi slavnost, ne se starým kvasem, ani s kvasu zlosti a nešlechetnosti, ale s nekvašených chlebů upřímnosti a pravdy (1 Korintským 5: 7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

Ve dnech nekvašených chlebů Pavla, jak sestupuje z Galatských, dorazil v Asii, s ohledem na spočinutí mezi věřící v Smyrna být velký občerstvení v Kristu Ježíši po jeho těžké dřiny, a má v úmyslu poté odejít do Jeruzaléma. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; jak že se měla zcela jistě to oslavit ve dnech nekvašených chlebů, ale držet se rychle nové tajemství umučení a vzkříšení. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Apoštol Pavel byl později apoštol, ale také brzy křesťanský vůdce.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Co si Paul vlastně učit o deset přikázání? Mnozí říkají, že Pavel učil proti deseti přikázání. Je to pravda? Tento článek cituje Paula s jeho slovy zeleně.
To, co Ježíš učí o deset přikázání? Tento článek cituje, co Ježíš skutečně řekl o nich (Jeho slova jsou červeně).
Byly Desatero přibit ke kříži? Někteří řekl. Tento článek obsahuje některé biblické citáty odpovědět na tuto důležitou otázku.
Jsou Ten přikázání ještě ve skutečnosti? Tento článek cituje deset přikázání a spojuje některé z předchozích článků do jednoho článku o deseti přikázání. Přikázání jsou zobrazeny na hoře Sinaj, před hoře Sinaj, v učení Ježíše po ukřižování, a v učení Pavla. Je zaměřen na nejběžnější "tradice mužů", pokud jde o jejich stejně.
Desatero přikázání Uvažujte Láska, rozebrat je zlo Někteří lidé se domnívají, že deset přikázání jsou přítěží. Je to to, co Ježíš, Pavel, Petr, Jakub a John učil?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Dějiny raného křesťanství Jste si vědom toho, že to, co většina lidí věří, není to, co skutečně stalo skutečné křesťanské církve? Víte, kde se brzy církev vychází? Víte, jaké byly doktríny rané církve? Je vaše víra skutečně založený na pravdě, nebo kompromis?